logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Activiteiten van de Natuurbeschermingswacht (Awb-corvee)


Onderstaande links geven een indruk, het is maar een deel van de activiteiten sinds 1946. Zie ook de pagina met artikelen in de media over ons vanaf 1946, voor interviews met onze bestuurder(s) in  krantenartikelen, opiniestukken, radio en TV.
Week 11 van 2024
Informatiebijeenkomst gewasbeschermingsmiddelen en biociden, provinciehuis Drenthe 13 maart 2024, veel mensen gesproken, oa statenleden, ambtenaren van gemeente, LNV en Ctgb.
Zie voor onderwerp verslag van RTV Drenthe.


Week 10 van 2024
Divers overleg deskundigen inzake rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.


Week 9 van 2024
Overleg over openbare rapporten inzake pesticiden met diverse organisaties


Week 8 van 2024
Berkel Lochem doet moeilijk over herplant, wat kan je doen?
In Noord-Holland komt waterwinpunt, hiervoor zijn een lawine aan vergunning gegeven. Hoe meten deze gelezen worden vragen omwonenden zich af.


Week 7 van 2024
Namens de vereniging Meten=Weten voor camera verschenen voor interview RTV Oost voor artikel "Pesticiden van lelietelers belanden in Natura 2000-gebied en dat mag niet"

RTV-Oost.png
RTV-Oost.png


Week 7 van 2024
Meelezen stukken Milieudefensie.
Discussie omwonenden lelieteelt.


Week 6 van 2024
Opiniestuk op site gezet: BoerBurgerBeweging is een lege huls zonder Beweging.


Week 5 van 2024
Diverse oveleggen met stichting Advocaat van de Aarde. Ook stukken geschreven.
Brief naar provinciale staten Drenthe inzake landbouwgif gestuurd.


Week 4 van 2024
Gesproken met ecologen, wethouder, raadslid, ambtenaren en ingesproken bij: "Gemeente Meppel stelt een Plan Biodiversiteit op. Denkt u met ons mee?":
- beter juridische bescherming bomen
- beter bescherming bodem
- bij plan ook middelen om doelen ta halen (handhaving!)
- Reestdal aanzijzen als Natura 2000-gebied
- meer naleving bestaande regels

Gesproken met Fossielvrij NL en gewezen op andere inititieven, ook over toegeng tot informatie inzake initieven en toestemmignen van RIjksoverheid.


Week 3 van 2024
Het evenenement Rammstein is geweest maar het gedoe nog niet:
- mailwisseling met omwonenden van het evenement
- mail naar GroenLinks gemeente Groningen
- mail naar Rekenkamer Groningen nav "Met meldingen van woonoverlast in de gemeente Groningen wordt te weinig gedaan."


Week 2 van 2024
De Natuurbeschermingswacht op EenVandaag, zie de gehele uitzending (@21:30) of het item met de Natuurbescherming op we website van EenVandaag (@2:45):
Week 1 van 2024
- opstellen document inzake verplanten bomen voor gemeente de Wolden/Hoogeveen
- fundraising voor onszelf en voor andere organisatie


Week 52 van 2023
- overleg over het delen van kennis in onze kennisbank


Week 51 van 2023
- overleg belanghebbende inzake Duurzaamheidsplan gemeente Steenwijkerland (staat niets concreets in)


Week 50 van 2023
- Overleg NMPS en bijwonen zitting inzake beheerplan


Week 49 van 2023
- aangifte gedaan tegen vuilverbranding
- correspondentie kinderboerderij in het Wilhelminapark


Week 48 van 2023
- Opnames uitzending NPO1, voor uitzending begin 2024
- RvS verzoek verbetering online formulier
- Landschapsbiografie Drents-Friese grensstreek, suggesties betere omschrijvingen Europees natuurrecht


Week 47 van 2023
- update Staatsbosbeheer inzake MTB routes en verstoring
- uitleg gegeven aan indiener Woo verzoek bij gemeente Groningen


Week 46 van 2023
- overleg pesticiden met Meten=Weten, PAN Nederland, PAN Europa, inzake zicht op spuitgegevens en voortgang en mogelijkheden elkaar procedure en doelen.


Week 45 van 2023
- Meten=Weten ontvangt oorkonde van Partij voor de Dieren, netwerkbijeenkomst. Gesproken met statenleden, fractievoorzitter en  Ines Kostic, nr 2 op kieslijst PvdD.
- vertegenwoordinging bij overleg Ctgb
- medewerking rekenkameronderzoek Fryske Marren inzake toepassen Unierecht


Week 44 van 2023
- hulp bij vergaren informatie: wanneer moet overheid bij verzoek om info een besluit Woo nemen?
- overleg diverse milieuorganisaties: het besluit op bezwaar en het advies inzake het handhavingsverzoek van de omwonenden van Boterveen (lelieteelt) is openbaar gemaakt voor eenieder
- overleg extern salderen met statenfractie Drenthe


Week 42 en 43 van 2023
- Stichting Sirene voorzien van tekstdelen uit arresten van het Hof
- gesprek omwonende Rammstein: hoe kom je aan informatie
- vereniging Meten=Weten: suggesties lobbybrief
- Stichting Mooi Ansen: overleg over statuten
- natuurlijk persoon bijgestaan in zijn afhandeling Woo verzoek, wat mag er gelakt worden?
- diverse perscontacten, vooral inzake pesticiden
- overleg omwonende, bij ontwikkeling perceel in buurt, bomen bij de erfgrens en vleermuizen
- stuk juridische tekst geschreven voor Meten is Weten voor lobbybrief


Week 40 en 41 van 2023
- uitleg journalist inzake mestvergisting
- foto' percelen maken met drone voor duiding deskundige: ontbreken noodzaak pesticiden
- duiding conclusies A-G/HofEU voor Meten=Weten
- plan opstellen met Meten=Weten voor systeem informatievoorziening kennis met vijf verschillende organisaties met zelfde doel (allen in top 20 van de Trouw Duurzame 100 hoger).
- kap boom in goede banen, vooral tijdstip ivm broedvogels
- uitleg omwonenden, wat zijn je rechten als er in een bos een padelbaan aangelegd wordt (je verzint het niet zelf)
- onze theekoepel winterklaar maken en helemaal schoon, binnen en buiten.
- met omwonenden: uitleg en overleg bescherming natuur recreatiepark in Ansen gemeente De Wolden
- met omwonenden: welke natuuraspecten spelen een rol bij Nijstad-West in Hoogeveen? oa inzake de watervleermuis en ontheffing Wnb.
- er zijn dassen gezien bij project de Rieverst in Staphorst, dit is niet meegenomen in de voortoets en ontheffing!


6 okt 2023: de Natuurbeschermingswacht staat in de Duurzame 100 van Trouw op 19:

Natuurbeschermingswacht-Trouw-Duurzame-top100-van-2023-deel.jpg


4 okt 2023: voor vereniging Meten=Weten de conclusies van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie duiden:

2023-10-04-Meppeler-Courant-duiding-conclusie-Hof-van-Justitie-van-de-EU.png

Zie Meppeler Courant van 4 okt 2023 voor artikel met de duiding.


7 sept 2023: samen met een gespecialiseerde bioloog, op uitnodiging van de ambtenaren van Westerveld, overleg gevoerd over de zogenoemde opschaling van fietspaden in de gemeente. Het begin van het gesprek was wat moeizaam. De ambtenaren gaan in beginsel uit van een politiek vastgelegd fietspadenbeleid, veiligheidseisen en de angst van de gemeente aansprakelijk te worden gesteld voor ongelukken als gevolg van onvoldoende onderhoud.

Ecologische gevolgen en  bezwaren besproken. Omissies in ecologische rapporten naar voren gebracht, vooral in de gebruiksfase. Kort gezegd; waarom moet er een fietssnelweg komen? Wat zijn de consequenties op langere termijn? Als het gebruik toeneemt al maar breder maken?  Gewezen is op de (mogelijke) consequenties. Vernietiging van biotoop, doorsnijden van migratieroutes dus barrières, doodrijden van beschermde dieren doordat de gemiddelde snelheid omhoog gaat. Gediscussieerd is over de breedte en de aard van het oppervlak.

De ambtenaren zijn nu overtuigd dat de voorbereiding van het huidige besluit onvoldoende zorgvuldig was. Afgesproken is dat er een nieuwe opdracht komt aan een ecologisch adviesbureau dat de gespecialiseerde biologen moet consulteren om te bezien welke onderzoeken er moeten plaatsvinden om tot een gedragen besluit te kunnen komen.


6 sept 2023: deelname werksessie landschapsvisie Drents-Friese Grensstreek te Ruinen. Aan de hand van een fictief landschap is besproken of en hoe veranderingen hun plaats moeten krijgen in het landschap. De basisvraag is of er zaken moeten veranderen. Verandering kan noodzakelijk zijn vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld woningbouw, of om negatieve effecten van huidig gebruik weg te nemen. Steeds is weer sprake van evenwichten tussen de belangen die een plaats moeten krijgen en de belevingswaarden van het landschap. De vraag naar recreatiemogelijkheden kan bijvoorbeeld worden opgelost door een groene dooradering van het cultuurlandschap door de ruimte die vrij komt door de onvermijdelijke extensivering van de landbouw.


28 aug 2023: 36 bezwaarmakers willen van rechtswege verleende vergunning wijziging mestfabriek tegenhouden in Overijssel. Hoe? Gesprekken gevoerd.


28 aug 2023: bomenkap Groningen, advies actievoerder inzake houdbaarheid kapvergunning. (Vandaag tóch geen bomen gekapt voor supermarkt Ter Borch).


22 aug 2023: diverse omwonenden gesproken wat ze kunnen doen om de natuur te beschermen inzak recreatiebouw, Kloostersteeg 2 Giethoorn. Provincie heeft geen toestemming gegeven.


26 juni 2023: verzoek naar gemeente Meppel om aantal in groenvak ontkiemde bomen niet te maaien. Dat scheelt weer dure herplant. Na overleg heeft de maaiploeg ze al laten staan.


24 juni 2023: Overleg Stichting Huiskat Thuiskat: handhaving loslopende katten in relatie tot Natura 2000-gebieden, het voorzorgsbeginsel van de Habitatrichtlijn. Hiervoor zijn teksten aangeleverd voor hergebruik.


23 juni 2023: een nieuw op te richten stichting in andere gemeente geholpen met het opstellen van de statuten inzake natuurdoelen, juist om ook op te kunnen komen voor Natura 2000-gebieden.


20 juni 2023: secretaris Natuurbeschermingswacht is gastspreker op de ALV van vereniging Meten=Weten: duiding bestuursrechtelijke procedures.


17 juni 2023: reactie statenlid Drenthe inzake concept Drents Programma Landelijk Gebied. Veel te weinig ambitie.


28 mei 2023: mail naar college Drenthe inzake paasvuren (bestaand gebruik niet mogelijk bij paasvuren en evenementen). Mail naar GL en PvdD Drenthe met update yoghurtfabriek FAGE.


26 mei 2023: RTV Drenthe, Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht in de talkshow De Staat van Drenthe over recreatie en natuur. Kijk de uitzending terug op RTV Drenthe gemist.

2023-05-26-RTV-Drenthe-De-Staat-van-Drenthe-evenementen.jpg


25 mei 2023: secretaris Natuurbeschermingswacht schrijft het juridisch overzicht van het jaarverslag van Meten=Weten.


17 mei 2023: overleg omwonenden Meppel: er komt een nieuwe asfaltcentrale naast Meppel (door KWS) en een nieuwe betonfabriek in Meppel. Je zal maar Meppeler zijn. Oh wacht wij zijn Meppelers! Stap 1 is nu informatie vergaren.


16 mei 2023: overleg Nederlands-Cultuurlandschap, Bomenstichting Achterhoek: direct beroep europees recht en EU-klachtrecht: afsluiten geitepaadjes en cumulatieve schade.


11 mei 2023: tekst schrijven voor Meten=Weten, hoe leg je de Habitatrichtlijn juridisch correct en tegelijk begrijpelijk uit. Tekst is gebruikt voor hun nieuwsbrief.


10 mei 2023: overleg schade MTB-routes in NNN gebied, op locatie van Huis Wylerberg, Bek-Ubbergen met: directeur Nederlands-Cultuurlandschap, Stichting Natuur en Milieu Aalten, Bomenstichting Achterhoek.


24 apr 2023: reactie geplaatst onder artikel "Zomereik versus transformatorstation" in het vakblad Boomzorg inzake de kap van de zomereik in Hoogeveen.


20 apr 2023: lang overleg met Lyde Bander, provinciale fractie van de Partij voor de Dieren Friesland over mestvergisters.


12 april 2023: Natuurbeschermingswacht heeft camera en montage gedaan voor video van protest Extinction Rebellion Drenthe tegen gif bij bollenteelt op 29 maart 2023 in Assen. Bannerdrop provinciehuis Drenthe:3 april 2023: Onze bestuurder Yvonne doet mee met actie van Extinction Rebellion Drenthe: klimaatalarm, bij het stadhuis van Meppel, burgemeester Korteland neemt Drentse Klimaatklok
in ontvangst, om deze een maand lang te adopteren. Zie ook RTVDrenthe.

signal-2023-04-03-114933-g10.jpeg


1 april 2023: Symposium Wageningen University & Research (WUR): "Burgers stappen naar de rechter. Kunnen en willen we juridische procedures voorkomen?". Spekers: o.a. Henk BaptistWim van Opbergen, Jaap Dirkmaat, Johan Vollenbroek, dr. Raoul Beunen.

Gesproken met o.a. Stichting Werkgroep Behoud de Peel, MOB, Jaap Dirkmaat, Raoul Beunen, en vele anderen.

Jaap Dirkmaat
Jaap Dirkmaat


18 maart 2023: Omwonenden van Olde Kamp Ansen (vakantiepark Ansen) geadviseerd: hoe krijg je informatie van de gemeente en de provincie? Wat zijn de mogelijkheden inzake inspraak?


14 maart 2023: Overleg gemeente Meppel, welk onderzoek volgt inzake breuk van de Boaz brug? Er komt goed onderzoek.


26 februari 2023: Overleg met de gemeente Meppel inzake de relatie houtrot, schade aan bomen en bruggen. Ook kort over Omgevingsvisie.


26 januari 2023: Meerdere vertegenwoordigers namen deel aan de gebiedsbijeenkomst Landschapsvisie Drents Friese Grensstreek in Dwingeloo.


24 januari 2023: Onze ecoloog was deelnemer bij plenaire bijeenkomst ‘bollen’ in het provinciehuis te Assen met Commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma. Dit was een vervolg van 'VERDIEPENDE GESPREKSTAFELS 8 & 9 NOVEMBER 2022'.


19 januari 2023: Overleg met aantal omwonenden in Steenwijk (Overijssel) inzake IceBear, een biomassacentrale met fabriek voor palletklossen voor palletproducten. Ding is heel vies, er komt een onbekende(!) hoeveelheid formaldehyde de lucht in. Wat betekent dit voor de omwonenden en voor de Natura 2000-gebieden?


17 januari 2023: Vraag aan Meppel over graafschade bomen: Nieuwe Meppelerweg.


17 januari 2023: Overleg gemeente Meppel: informatie biomassacentrale in Meppel, monumentale bomen beschermen, gebruik niet een lijst maar bescherm op basis van diameter. Evenementen: ecologisch onderzoek van meerdere evenementen tegelijk - ook helemaal in lijn met recente uitspraak Hof. Nu hoge kosten per evenement.
 

2022


19 december 2022: Overleg met andere milieu en natuurorganisaties inzake mestvergisters.


16 december 2022: Overleg gemeente Staphorst en initiatiefnemer inzake project de Rieverst.


1 december 2022: De partij Duurzaam Sterk Westerveld heeft een avond georganisaeerd om de problemen rondom evenementen te bespreken, als onderdeel van hun fractievergadering. Veel bezoekers. Sprekers: Natuurmonumenten, wethouder Henk Doeven, de provincie Drenthe, initiatiefnemers, raadsleden. De NBW heeft gesproken, net als onze ecoloog. Vervolgafspraken voor overleg gemaakt met pers en wethouder.
RTV Drenthe: 'Veel frustratie' onder organisatoren natuurevenementen'.


1 december 2022: meegedaan met de internetconsultatie 'Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023'. Lees onze inzending hier.


25 november 2022: gesprek met gemeente de Wolden en initiatiefnemers inzake gemotoriseerde evenementen: waaraan moet een natuurtoets voldoen? Hoe krijg je emissies omlaag?


12 november 2022: nestkasten schoonmaken op de begraafplaats Meppel.


vol met poppen
vol met poppen


10 november 2022: overleg met gemeente Meppel inzake Omgevingsvisie, ons doel: bescherm burgers net als Natura 2000-gebieden, vooral n.a.v. de overlast van de biomassacentrale in Meppel. Ook: er moet een passende beoordeling opgesteld worden.


9 november 2022: Onze ecoloog heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van 0Natuurmonumenten inzake de stikstofproblematiek.


30 oktober 2022: Overleg met Milieudefensie inzake gaswinning in Westerveld, met name de bouwvrijstelling en de passende beoordeling.


26 oktober 2022: Burger in Meppel dient handhavingsverzoek in. Meppel: geen belanghebbende. Op 13.35 meter van overtreding (onderwatercloset schip). Het moet niet gekker. Om niet staat NBW deze burger bij op zitting. Wij staan burgers bij als het gaat om toegang tot informatie, en bij zoeken tot toegang tot het recht.


25 oktober 2022: overleg vertegenwoordiger omwonenden inzake vaaroverlast (toerisme en recreatie) Steenwijkerland. Vooral inzake natuurwetgeving.


18 oktober 2022: overleg met Milieudefensie, Meten=Weten en de ecoloog. Bijpraten ontwikkelingen op divers gebied, zoals de wolf en gaswinning.


13 oktober 2022: gesprek omwonenden Dalfsen, ze krijgen een uitbreiding van een veehouder voor de kiezen. Waar moet je op letten?


12 oktober 2022: overleg gemeente Meppel, bijpraten inzake natuurtoetsen bij evenementen.


11 oktober 2022: lezing gegeven in schouwburg Ogterop Meppel: 'Bomen: gedoe met de grootste planten'. Onderwerpen: preventie, bouwen als een boom, houtrot door zwammen en een aantal onderwerpen waar het publiek uit mag kiezen.


5 oktober 2022: inzake ontwikkeling recreatiepark d’Olde Kamp in Ansen overleg met  Stichting Mooi Ansen: hoe natuurschade te voorkomen, dit moet op de radar van de gemeente komen, voorafgaand aan besluitvorming.


29 september 2022: deelgenomen aan onthulling aardkundig monument De Reest. Gesproken met ambtenaren Meppel en Drenthe en gedeputerde. Lobby: Reestdal moet Natura 2000-gebied worden.


21 september 2022: Overleg met specialist van de gemeente Meppel: bodemverdichting, de schade, preventie en het juridisch kader.


14 september 2022: Met gemeente Meppel oveleggen hoe bomen beschermd kunnen worden bij de aanleg van een pumptrackbaan in een park. Een pumptrackbaan is een bochtig circuit met heuveltjes. Bouwhekken en lint op de juiste plaats inzetten. Bovendien: bowers goed informeren. In het bestek is Handboek Bomen opgenomen.


12 september 2022: PAN helpen informatie te verkrijgen.


5 september 2022: te gast bij Staatsbosbeheer, gesprek. Onderwerpen: het beleven van de natuur of schade aan de natuur? De schade veroorzaakt door MTB-routes en het verplaatsen van een route in Diever-Hoogersmilde (ATB route Smilde in Drents-Friese Wold). Ook: hoe de schade door evenementen in de natuur beperkt kan worden, ook een rol voor de provincie.


14 augustus 2022: recreatie blijft een dingetje, recreatiepark d’Olde Kamp in Ansen (gemeente de Wolden Dr.) wil een oud plan nieuw leven inblazen. Dit oude plan kent een natuurtoets van 10 jaar oud. We hebben een brief gestuurd met onze zorgen hierover naar de gemeente.


13 augustus 2022: interview Geert Starre door Hart van Nederland, SBS6: "Geert speurt naar de heetste plekken en geeft tips hoe je het wél koel houdt" "Het is heet en om af te koelen moeten we niet de airco aanzetten, maar meer bomen planten. Daarvoor pleit Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht in Meppel. Op plekken zonder schaduw kan het op sommige dagen wel bijna 70 graden worden, ziet hij met zijn warmtecamera."


12 augustus 2022: interview Geert Starre door RTV Drenthe: "Met warmtecamera speuren naar heetste plekken: 'Belasting op zwarte tegels zou mooi zijn'". "Met temperaturen van boven de dertig graden is het voor velen puffen en steunen; zoeken naar verkoeling. Maar hoe heet het wordt in eigen tuin of huis heb je voor een deel zelf in de hand. Een andere kleur tegel of zonwering kan al helpen."


23 juni 2022: Andere natuur en milieuorganiaties helpen: "Lelieboer kan seizoen afmaken, rechter geeft Meten=Weten ongelijk" Deze procedure komt 4 juni 2022 op zitting (bezwaar, Drenthe).


22 juni 2022: overzichtsartikel in de Mepper Courant over het werk van onze Hendrik Snel: "Bijzondere gierzwaluwkolonie dankzij Hendrik Snel | Meppelerdiep". "Hendrik Snel heeft sinds 1996 vele tientallen bijzondere dakpannen op daken van huizen en kantoren geplaatst – vaak met gevaar voor eigen leven – waarin gierzwaluwen kunnen broeden. Meppel is dankzij zijn vrijwilligerswerk uitgegroeid tot een milieuvriendelijk bolwerk van gierzwaluwen."

Hendrik heeft naast het zelf plaatsen van nesten meer dan 100 lezingen gegeven in het hele land over het plaatsen van nesten voor zwaluwen.


8 juni 2022: vergadering met Stichting Gaasterlân Natuerlân over landbouwgif. Hebben in Friesland ook veel lelieteelt met veel gif.


24 mei 2022: deelname en gesproken met ecoloog, provincie, burgemeester en jurist op informatieavond de Wolden: zie hier.


14 mei 2022: Door het Varkens in Nood-arrest moest de Awb gewijzigd worden. Internetconsultatie mogelijk. Bekijk onze online inzending: op internetconsultatie.nl of op onze site. De kern: Er is in het voorstel geen rekening gehouden met de Habitatrichtlijn.


4 mei 2022: Weer NMPS (Steenwijkerland) ondersteund bij het verkrijgen van informatie aangaande bouw Veneweg 306 Wanneperveen, waarbij mogelijk sprake is van overtredingen Wnb door verstoring en stikstof. Sinds 1 mei is door Wet open overheid het een stuk makkelijker om de overheid (mondeling) om informatie te verzoeken.


19  april 2022: gesproken met NMPS (Steenwijkerland) inzake verlengen beheerplannen Natura 2000-gebieden provincie Overijssel. En: belasting Natura 2000-gebieden door toerisme.


14 april 2022: ingesproken op uitnodiging op avond (Wilhelminaoord, Westerveld) voor leden van Meten=Weten inzake: ontwikkelingen recht voor omwonenden bollenteelt en vergelijk Urgenda arrest en Shell klimaatzaak.


9 april 2022: bezoek open dag biomassacentrale, gesproken met wethouder en omwonenden. Ook inzake omgevingsvisie Omgevingswet, meer bescherming voor overlast stank en rook.


4 april 2022: gesprek met gemeente de Wolden inzake paasvuren, hoe schade te beperken voor Natura 2000. Naar aanleiding hiervan een Q&A opgesteld en met de gemeente gedeeld:
Natuurschade bij evenementen Q&A


16 maart 2022: gesprek met gemeente Staphorst inzake motorcrossevenementen, paasvuren en in het bijzonder de gebiedsbescherming, Wet natuurbescherming met soortenbescherming.


11 maart 2022: RTV Drenthe, Lijsttrekkersdebat gemeente Meppel. Drenthe Kiest - gemeenteraadsverkiezingen 2022. (met fragment interview Natuurbeschermingswacht op tijdstip 08:40, inzake Havenuitbreiding Oevers S).


16 febr 2022: artikel RTV Drenthe: "De strijd om Oevers S: milieuclubs gaan door tot Raad van State". Meer over de haven op onze site.


15 febr 2022: Interview RTV Drenthe:15 febr 2022: De agenda van de commissie bezwaarschriften staat online:

mg-5614.jpg
mg-5614.jpg

Daar hebben we bij de gemeente Meppel om verzocht. Blij dat de aganda online staat, nu kan eenieder zien waar bezwaren over gaan en indien gewenst zittingen bijwonen. Op gebied van sociaal domein blijven de deuren terecht gesloten, maar milieu en omgeving is nu te volgen.


13 febr 2022: "Toen in het najaar van 1946 het doek viel voor de schaapskudde van Kralo, nam de “Natuurbeschermingswacht Meppel” het initiatief om de laatste Drentse heideschapen van ons land aan te kopen en het eeuwenoude ras voor uitsterven te behoeden. Zo besloot men eind 1946 [..] een nieuwe kudde op te zetten. Men wilde de oorspronkelijke kooi in Kralo kopen, doch de eigenaar (de familie Pol uit de Wijk) wilde deze niet verkopen. Zo kwam men in 1947 bij “Natuurmonumenten” terecht ,die er in toestemde in de Benderse een nieuwe kooi aan de rand van de heide te bouwen. [..] De bouw, waarbij de eerste steen gelegd werd op 31 augustus 1949, verliep zo voorspoedig dat de kooi op 15 oktober van dat zelfde jaar reeds feestelijk in gebruik kon worden genomen. Nu is de Ruiner schaapkudde de oudste kudde van ons land, die in de vijftiger jaren reeds meer dan 400 schapen telde." Bron.

Sinds de oprichting van de stichting tot heden (2022) hebben bestuurders van de Natuurbeschermingswacht ook zitting in het bestuur van de schaapskooi. Dit is statutair vastgelegd in de statuten van de schaapskooi.


11 febr 2022: Overleg met NatuurAlert (Leiden) en de Arnhemse Bomenbond. We gaan op een aantal gebieden nog meer samenwerken en kennis delen. Onder andere samen een zaaksysteem gebruiken. Wij gaan ondersteuning geven bij het voorkomen van schade bij de aanleg en gebruik van MTB-routes. Ook gaan we intensief kennis delen inzake recente jurisprudentie.


9 febr 2022: Overleg met de gemeente Meppel inzake de zandwinning. Wat zijn de mogelijkheden om een deel van de ontwikkelde natuur te behouden?


27 jan 2022: Biomassacentrale Meppel: het advies van de commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe is al openbaar hoewel er nog geen besluit op bezwaar is. Dank hiervoor. Is belangrijk omdat de gemeenteraad er over gaat vergaderen.


27 jan 2022: overleg gemeente De Wolden, bij sommige evenementen wordt alleen gegeken naar het onderdeel openbare orde, maar vergeet niet te kijken naar de soorten en gebiedsbescherming, zeker bij off-the road motor evenementen. Meer overleg volgt.


19 jan 2022: overleg gemeente Meppel over het evenement 'off the read rit' van de Antrappers - wat zijn de gevolgen voor het milieu (soorten & gebieden) en hoe zien wij graag hoe de gemeente (en provincie) dergelijke evenementen vergunnen - in ieder geval pas na inspraak (Hrl & Aarhus).


18 jan 2022: overleg provincie Drenthe inzake gevaar pesticiden voor mens en milieu, ontwikkelingen toegang tot inspraak en herzieningsprocedures.


13 jan 2022: overleg gemeente Meppel: het off the read motorcross evenement van 'de Antrappers' heeft een belangrijke milieucomponent (soorten & gebieden). Wordt dat wel gezien?


13 jan 2022: overleg bestuurder milieuorganisaties Arnhem: hoe kunnen we organisaties beter kennis laten delen en zijn daar technische middelen voor beschikbaar, zoals bijvoorbeeld Slack van Mattermost of phpBB? Actueel gezamelijk onderwerp: MTB-routes in Natura 2000-gebieden (voorbeeld).


13 jan 2022: secretaris neemt deel aan overleg Expertgroep Omgevingsvisie Meppel. Inbreng vragen: is groei gezien de juridische omstandigheden wel mogelijk? En: Gezien de beperkte mogelijkheden om de burger te beschermen tegen overlast bij de biomassacentrale, is het niet nodig kaders te stellen om herhaling te voorkomen?


6 jan 2022: Natuurbeschermingswacht heeft de vereniging Meten=Weten ondersteund met digitale diensten om hun rapport 'Onderzoek verspreiding bestrijdingsmiddelen in Drenthe en omstreken', de publiekssamenvatting en het persbericht 'Er ligt écht een deken van landbouwgif over Nederland' te publiceren.


4 jan 2022: Overleg gemeente Meppel:
- of de agenda van de commissie voor de bezwaarschriften niet online kan zodat een ieder (the general public) er kennis van kan nemen en eventueel op zitting kan komen als toehoorder.
- of er niet geexperimenteerd kan worden om ook bij reguliere besluiten ook inspraakmogelijkheden te bieden.
 

2021


17 dec 2021: overleg met jurist van de provincie Drenthe, waarom worden niet alle ontheffingen Wet natuurbescherming eerst ter inzage gelegd? Wij denken dat het zogenaamde Aarhus besluiten zijn en dus de mogelijkheid geboden moet worden tot het geven van inspraak. De provincie denkt van niet. We onderhouden hierover emailcontact. Het onderwerp zal dus zeker een vervolg krijgen.


16 dec 2021: gesproken tijdens zitting Rechtbank Noord Nederland, een voorlopige voorziening van NatuurAlert, om het werken aan de MTB-route in Vledder stil te leggen. Meer nieuws zal snel volgen.


13 dec 2021: resultaat overleg met de provincie Drenthe: "dat GS voortaan zienswijzen voor één ieder zal open stellen (bij besluiten op het gebied van gebiedenbescherming)."


7 dec 2021: NBW heeft lezing gegeven voor Arnhemse Bomenbond, gesproken over omgang met overheid. Wat als de overheid zicht niet aan de wet houdt? Welke wetten zijn relevant en welke procedures volg je? Hoe win je en wat valt er te halen?


7 dec 2021: periodiek overleg gemeente Meppel: omgang inspraak, recente persberichten en uitspraken van de Afdeling. Verder:
- partiële stikstof vrijstelling voor de aanlegfase
- kan de agenda van de commissie voor de bezwaarschriften online?


19 nov 2021: De vertegenwoordiger van de Natuurbeschermingswacht heeft op vrijdag 19 november 2021, met anderen, overleg gevoerd met de CvK Drenthe Jette Klijnsma over het onderwerp overlast door intensieve teelten. Onze vertegenwoordiger heeft daarbij naar voren gebracht dat de intensieve teelten effecten op de Natura 2000-gebieden door stikstof, verdroging en bestrijdingsmiddelen. Op de vraag of de NBW wil deelnemen aan vervolgoverleg is geantwoord 'ja, mits', waarbij is aangegeven dat vervolggesprekken niet alleen mogen gaan over het verminderen van pesticidengebruik bij de lelieteelt, zoals de provincie Drenthe wil, maar moeten gaan over alle onderwerpen die de intensieve landbouw met zich brengt.


29 okt 2021: actief deelgenomen aan Landschapscafé Dwingelderveld, avond georganiseerd door Staatsbosbeheer met interviews, debat, columns. Onder andere met Henk Jumelet gedeputeerde provincie Drenthe. Ingesproken en na afloop informeel gesproken met raadsleden, burgemeester Westerveld, landschapsbeheerder en bestuurder Staatsbosbeheer.


28 okt 2021: participatie in de vorm van zienswijze op Natuurvisie 'Gastvrije Natuur 2040' van de provincie Drenthe. Grote boos wegens gebrek aan wilskracht.


13 okt 2021: Nestkasten schoonmaken begraafplaats.

nestkasten schoonmaken
nestkasten schoonmaken


11 okt 2021: We bestaan vandaag 75 jaar!


11 okt 2021: Voorzitter neemt deel aan Expertgroep Omgevingsvisie Meppel.


11 okt 2021: na de noodzakelijke kap van de enorme populier achter de Weerdstraat 81 is een herplantverplichting opgelegd. Maar daar is nog geen invulling aan gegeven. Reden om aan de gemeente te vragen hoe dit zit.


11 okt 2021: Een mestvergister aan de Jan van Nassauweg 16 in Giethoorn wil wijzigingen doorvoeren. De provincie Overijssel heeft echter de publicatie zo krakkemikkig opgesteld dat wij niet zagen dat het om een besluit ging. Daarom te laat bezwaar gemaakt. Maar we kregen de kans op 'verschoning'.

Vandaag bericht: "Wij hebben beoordeeld of er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. De redenen die u noemt, geven ambtelijk gezien voldoende aanleiding een verschoonbare termijnoverschrijding aan te nemen (artikel 6:11 Algemene wet bestuursrecht). De behandeling van uw bezwaarschrift is gestart."


6 okt 2021: Overleg met de gemeente Westerveld inzake het nieuwe bomenbeleid. Hiervoor was in 2019 een start gemaakt met een inspraakavond, nu is het plan weer in ontwikkeling. Het in 2019 opgesteld lobbydocument wordt meegenomen in de planvorming. Kernpunten van het overleg:

4 okt 2021: informeel overleg gemeente Meppel: over de biomassacentrale en over de Omgevingsvisie, bij die laatste vooral inzake de verplichtingen zoals de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water.


28 sept 2021: Kennissessie commissie m.e.r. De sessies zijn actueel en heel interactief, veel ruimte voor discussie. Ook gaat de cie sheet wijzigen nav onze vragen en opmerkingen: de term belanghebbende zal vervangen worden door 'een ieder', naar het verdrag van Aarhus.
Lees meer: NBW-kennissessies-commissie-mer.


27 sept 2021: de gemeente Westerveld gaat een nieuw bomenbeleid ontwikkelen. Dit is gestart in 2019 maar door Corona gepauzeerd. Nu een herstart, weer gesprekken met de gemeente, onze bijdrage zal hier meegenomen worden: Nieuw bomenbeleid gemeente Westerveld 2020.


22 sept 2021: Kerngroepoverleg Landschapsbeheer Drenthe: kennisuitwisseling.


12 sept 2021: zienswijze Bramenweg 1 Nijeveen: geen uitbreiding veestapel.


10 sept 2021: zienswijze Bokashi Noordenveld: maak meer informatie beschikbaar tijdens de pilot.


18 aug 2021: zienswijze Kleinschalige hernieuwbare energie gemeente Westerveld: voorkom slachtoffers beschermde vogels en vleermuizen bij plaatsing windmolens


13 aug 2021: lid expergroep Omgevingsvisie Gemeente Meppel.


4 juli 2021: ZIENSWIJZE kleine windmolens in Steenwijkerland: voorkom slachtoffers beschermde vogels en vleermuizen.


21 juni 2021: Artikel Trouw over onze inspanningen om volgens het verdrag van Aarhus meer inspraak te krijgen: "Natuurorganisaties proberen bij de rechter aan te tonen dat de stikstofregels nog steeds de natuur schaden en dus in strijd zijn met het Europees recht."

“Het gaat ons om de Nederlandse overheid die in strijd handelt met het Europees recht.”

Hetzelfde artikel in de krant heeft overigens de titel: "Stikstofguerilla in de juridische jungle":

mg-1450.png


7 juni 2021: Aangegeven bij Gemeente Meppel dat bij bronbemaling voor herstel riool (Prinsenplein) bomen verdrogen. Als bronbemaling toch nodig is dan moeten de bomen in de buurt volgens het handboek bomen water krijgen. Dat gaat nu gebeuren.

boom krijgt nu water, bronbemaling op voorgrond
boom krijgt nu water, bronbemaling op voorgrond


1 juni 2021: overleg & advies mogelijkheden nestvriendelijk maken van het nieuw te bouwen gemaal Leenders aan de zuidzijde van polder Nijeveen-Kolderveen in de gemeente Steenwijkerland. Dit gemaal in een waterrijke omgeving biedt vanwege de biotoop goede kansen voor zwaluwen als nest en foerageergebied. Wij zijn blij met de samenwerking met WDOD. Aandachtspunt is vooral de beveiliging tegen predatie want de gevels zijn goed beklimbaar voor marter en hermelijn. De preciese locatie van de nestplaatsen verdient nog de nodige aandacht.


29 mei 2021: zienswijze Gemaal Leenders: plaats nestgelegenheden in gebouw bij bouw van gemaal Leenders
 
14 april 2021: Meedraaien met initiatief van Gemeente Meppel: bijenoases.
7 april 2021: Henk Baptist spreekt in bij Drents Parlement.
Met ingezonden brief, inzake Koersdocument Drentse Aanpak Stikstof.
Lees meer op overzichtspagina.

(link naar video inspreken volgt)


6 april 2021: 2e gesprek met gemeente Meppel over toekomst vuurwerkevenement en Wet natuurbescherming n.a.v eerder Wob verzoek. Zie voor het Wob-verzoek: meppel.nl, wob publicaties.


6 april 2021: gesprek met gemeente Meppel over onder andere parkeren en schade in groenvakken en bodemverdichting. Breed gesprek, ook over bodemverdichting in parken tijdens evenementen.


25 maart 2021: naar aanleiding van vragen aan ons van verschillende kanten een overzichtsartikel: Bomenkap in Meppel.


18 maart 2021: informeel bezwaar kap bomen Reggersweg voor fietspad. Best lastig, 36 bomen weg voor een fietspad. Want want als iets milieuvriendelijk is, dan is het wel fietsen. Maar toch in bezwaar. Lees waarom: Fietspad Reggersweg, kap bomen.


10 maart 2021: INSPRAAKREACTIE: Meppel - Hoogeveenseweg 38 e.o.: meer rekening houden met compensatie natuur bij herbestemming ziekenhuis.


26 febr 2021: ZIENSWIJZE herziening Oevers E: houd rekening met evenementen, dit is een perfect terrein.


26 febr 2021: bezwaar kap van een populier is voorloper van Omgevingswet
In de Meppeler Courant: Buurtbewoners bij de Reest in Meppel maken bezwaar tegen kap populier, maar boom gaat toch tegen de vlakte. 'Doodzonde, maar we hebben er begrip voor'

Omwonenden hebben de Natuurbeschermingswacht gemachtigd om te procederen. Het werd niet een juridisch getouwtrek, maar een participatietraject zoals dat straks met de Omgevingswet verplicht wordt.

Lees meer: Voorbeeld participatie Omgevingswet.


25 febr 2021: onze deskundige Henk Baptist (ecoloog) schrijft opinieartikel voor Omgevingsweb: "Leeft de natuur in een rechtstaat?"

Screenshot-from-2021-02-25-18-07-26-crop.png


21 febr 2021: donateursbrief rondbrengen
We zijn weer begonnen met het rondbrengen van de donateursbrief!

mg-8164.jpg


15 febr 2021: advies bosperceel 'Het Poasbergbosje in Ruinen' voor omwonenden:
Advies Meppelerweg Poasbergbosje.


1 febr 2021 vergiftigde stobben in Natura 2000-gebeid in Uffelte
Lees meer: vergiftigde stobben in Uffelte. Aantal keren overleg met de provincie Drenthe.

obj0039.jpg
obj0039.jpg


30 jan 2021 kap bomen en houtwal maken
NBW kapt bomen in Holtinge op initatief van de GroenGroep Havelte en met vrijwilligers van Milieudefensie. Hier hebben we geholpen met het kappen van schuinstaande berken om heide de ruimte te geven. Daarna van het hout een houtwal gemaakt.

obj0024.jpg10 jan 2021: ZIENSWIJZE NRD De Wieden fase 2: kijk ook naar schade door overmatig veel toerisme in het Natura 2000-gebied.

 

2020

16 dec 2020: gemaal Leenders (Wanneperveen, Steenwijkerland, Overijssel): vogelneststenen op de juiste plaats
Het nieuw te bouwen gemaal Leenders krijgst neststenen zodat broedvogels kunnen nesten. Belangrijk is dat de stenen op de juiste plaats komen. Daar lobbyen we voor: overleg architect.


8 dec 2020: schade groenvak door parkeren en onrechtmatige uitrit bouw
Achter CSG Dingstede wordt verbouwd. De bouwbedrijven gebruiken ons park als uitrit voor zwaar materieel. Daar hebben we ze meermalen op aangesproken met uitleg: de schade is door bodemverdichting groter dan wat lelijk geworden gras. Bovendien is het onrechtmatig, je mag in Meppel niet door groenvakken rijden. Overleg en uitleg hielp niets. Daarom een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend.

obj9161.jpg
obj9161.jpg


14 nov 2020: bodemverdichting in het Wilhelminapark
Naar aanleiding van een artikel in de Meppeler Courant met de volgende titel: "Saab Specials maakt al 25 jaar verkoopfoto's in het Wilhelminapark, maar het mag niet. Gemeente krijgt klachten en gaat handhaven." Hebben wij een brief gestuurd naar de gemeente: de brief. Update reactie gemeente: wordt niet gelegaliseerd.


9 nov 2020: Wob biomassacentrale Meppel
Houtstook is een ramp. Mogelijk veroorzaakt de centrale in Meppel ook milieuschade. Om daar meer over te weten te komen hebben we een Wob verzoek ingediend bij het bevoegd gezag: de provincie Drenthe. Lees meer: biomassacentrale-Meppel.


29 okt 2020: update stikstof in Westerveld
Gesprek met wethouder Klaas Smidt om oplossing te bedenken voor woningbouw binnen Europese wetgeving (Habitatrichtlijn). Doel is om woningbouw door te laten gaan. Besproken is onder andere de mogelijkheid van intern stikstof salderen. Dit zou kunnen door de projectgrens groter te maken om vervolgens met veehouder te salderen.


28 okt 2020: Een van onze aanstaande bestuurders 'uitgeleend' aan de vereniging Meten=Weten. Dit om een bijdrage te leveren op zitting inclusief het opstellen van een deel van de pleitnota. Op de zitting bij de bestuursrechter werd behandeld de 'overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen' in de gemeente Westerveld. Uitspraak binnen 6 weken.


27 okt 2020: update stikstof in Drenthe
Onze zienswijze nieuwbouw Vledderveen is besproken in de raadsvergadering van de gemeente Westerveld. Voor de zienswijze, het videofragment van de raadsvergadering en de vragen on ze pagina: Stikstof nieuwbouw Vledderveen.


27 okt 2020: brief gemeente Meppel: Beleid maken nestgelegenheid vogels en vleermuizen


25 okt 2020: online plaatsen: De cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling ‘Meppel uitbreidingswijken en buitengebied


23 okt 2020: Nestkasten begraafplaats schoonmaken (foto's en verrassing).


Zorgen European Wetland Center gem. Steenwijkerland
Middels een brief verzoeken wij om informatie: milieurapporten. Tevens verzoeken wij om mogelijkheden tot participatie. De brief: 'zorgen European Wetland Center'.


2x teveel stikstof in Drenthe
13 oktober 2020: Zienswijze Ontwerpbesluit Nieuwbouwlocatie Lievingerveld
13 oktober 2020: Zienswijze Ontwerpbesluit Nieuwbouwlocatie Vledderveen
reden: gebruik niet het stikstofregistratiesysteem (SSRS).

Om woningbouw alsnog mogelijk te maken dient GS een andere werkwijze te kiezen, bijvoorbeeld door het project te herdefiniëren en een interne saldering toe te passen of de ADC-methodiek kiezen.


Omgevingsplannen en m.e.r.
13 oktober 2020: NBW: deelname kennissessie commissie m.e.r. 13 oktober 2020 omgevingsplannen en m.e.r.


Nieuwveenselanden: teveel stikstof
13 oktober 2020: brief naar de gemeenteraad Meppel inzake dossier Nieuwveenselanden


Bezwaar 21 bezwaarmaker: kap populier naast de Reest
September 2020: Bezwaarmakers machtigen ons om informeel in gesprek te gaan met de gemeente en eigenaar (bedrijf) om kap van een van de grootste populieren (Weerdstraat, Meppel) op de oever van de Reest in Meppel te begeleiden. Kap kan niet voorkomen worden omdat de boom een te grote gevaarzetting vormt, wel kan overige schade aan de natuur voorkomen worden door kennis te delen.


‘Adviesbureaus schrijven witwasrapporten.’
1 aug 2020: Henk Baptist draagt bij aan een artikel van Follow the Money (‘Intellectuele prostitutie’ in de milieuadvieswereld). Citaat hieruit: "Als bestuurslid van het Netwerk Groene Bureaus heeft Baptist in 2008 nog een voorstel gedaan om een zwarte lijst op te stellen van opdrachtgevers die druk probeerden uit te oefenen. Dat idee ging echter al snel van tafel. Baptist: ‘Dat ging zoals zo vaak, de kleine bureaus wilden wel, de grote niet.’"


Nieuwe website
juni 2020: geheel nieuwe website met nieuwe artikelen (voorbeelden artikelen: 1, 2, 3).


Kennissessies van de commissie m.e.r.
2019, 2020: NBW: 3x kennissessie commissie m.e.r.


Bomen Westerveld
dec 2019 t/m febr 2020: Inspraak nieuw bomenbeleid gemeente Westerveld: inspraak startnotitie en inzending i.s.m. Boom7: Nieuw bomenbeleid gemeente Westerveld 2020.


Provincie Drenthe: stikstof
28 jan 2020 Assen, provincie Drenthe: gebiedsgerichte-aanpak-stikstof.


Quickscan locale democratie
16 jan 2020: deelname Quickscan locale democratie. NBW gebruikt alle mogelijkheden om te participeren en natuur om milieu een volwaardige wegingsfactor te laten zijn bij eleke bestuurlijke afweging. Meer informatie: pagina Quick Scan.


Gedenkboom planten
Door Corona niet doorgegaan: Een “Gedenkboom” wordt woensdag 18 maart geplant in de wijk Oosterboer.


Havenuitbreiding, lobby
Samenwerking andere organisaties.
 

2019


Presentatie Henk Wiebe van der Meulen: “Onze vogels en hun schoonheid dicht bij huis.”
De kwaliteit van de foto’s zal leidend zijn en waar mogelijk zal hij de toegevoegde waarde van alles wat groeit en bloeit zo af en toe onderdeel laten zijn van de presentatie.
28 november 2019, Schouwburg Ogterop.


Grond Wassebalie
Jan-Willem heeft het hele stuk van Geert Starre doorgenomen. De bomen zijn beeldbepalend en van onschatbare waarde. De heer Katoen, buurman van Wassebalie, is de vertegenwoordiger van de buren. Hij heeft een gesprek met de Gemeente gehad. Gevolg: het aantal te bouwen woningen is verminderd. De bomen worden grotendeels gespaard en een deel wordt verplant. Daartoe is de ligging van de weg veranderd. Het asfalt komt daardoor niet te dicht op de bomen. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen. De heer Katoen en de buren zijn tevreden.

Meer informatie: Meppel voor het eerst een krat op 'kratten'.


Nestkasten
Op 24 oktober zijn de nestkasten op de begraafplaats schoongemaakt. De inhoud viel tegen: weinig kasten waren bewoond. Hendrik vraagt zich af, of er een steenmarter bezig is geweest. Eventueel kooitjes bestellen bij de Vogelbescherming.


Zwaluwkastjes
Zwaluwkastjes: In de Berggierslanden zijn alle bruggen gecontroleerd.


5 gedenkbomen geplant in het Wilhelminapark
Op 9 maart 2019 werden in het kader van de actie “Gedenkboom planten” ter gelegenheid van diverse gebeurtenissen 5 bomen geplant in het Wilhelminapark te Meppel. Deze bomen werden geplant ter vervanging van bomen die daar voorheen gestaan hebben.

De actie “Gedenkboom planten” werd in 1979 door de Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken ingevoerd. Hiermee kregen de burgers van Meppel de mogelijkheid ter gelegenheid van een gedenkwaardige gebeurtenis – zoals een geboorte, huwelijk of het herdenken van een persoon – een boom binnen de Gemeente Meppel te planten. Het doel is tevens de betrokkenheid en aandacht van de Meppeler bevolking voor hun groene leefomgeving, met name bomen, te bevorderen. Er zijn inmiddels meer dan 200 bomen geplant.

De actie “Gedenkboom planten” wordt door de Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. in samenwerking met de Gemeente Meppel georganiseerd. De Gemeente Meppel bepaalt de plaats en de boomsoort. De Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. coördineert het tijdstip van planten in overleg met de planters. De boom wordt gezamenlijk door de burger/planter en een medewerker van de Gemeente Meppel geplant. De gedenkbomen worden op verschillende plaatsen in Meppel geplant. De plaats beperkt zich dus niet alleen tot het Wilhelminapark!


maart 2019
Onze Hendrik Snel in Anloo (gemeente Aa en Hunze, Drenthe):
"Na zijn inleiding was het tijd voor de zwaluwsafari; we gingen in de kerktoren en bij mensen thuis kijken welke mogelijkheden er zijn voor nestgelegenheid. Maar liefst tien adressen hadden zich aangemeld voor een ‘inspectie’ van huis en tuin om te kijken wat de mogelijkheden zijn en die zijn er zeker!"
bron: Dorpsnieuws Anloo, https://www.anloo-info.nl/maart-2019/
 

2018


Excursie o.l.v. boswachter Jeroen Bredenbeek langs het vogelbroedreservaat/natuurgebied “De Oeverlanden” (tussen de Grote Stouwe en de Oeverlandenweg). De “achtertuin” van De Berggierslanden. Dit wordt mogelijk het gebied, dat voor de uitbreiding van het havengebied van Meppel zal worden gebruikt. Daar zou dan een containerterminal worden gevestigd. Lees meer over de havenuitbreiding Oevers S.

obj-6650.jpg
obj-6650.jpg

14 juni. Start: 18.30 vanaf de ingang van het natuurterrein schuin tegen over het verbindingsfietspaadje Berggierslanden en Staphorster Grote Stouwe.


2 gedenkbomen planten
Op vrijdag 23 februari worden 2 gedenkbomen geplant:
om 14.00 uur door de fam. Walpot een lindeboom (Tilia) achter het Rosarium in het Wilhelminapark. Om 15.00 uur door de fam. Schoemaker een Oosterse netelboom (Celtis australis) in het Reestplantsoen tegenover huisnr. 25.


6 gedenkbomen bomen voor herplant in het Wilhelmina park


Groepsgesprek Engelgaarde
Onderdeel lobby compensatie bos.
 

2017


Zwaluwplankjes onder bruggen: 55 plankjes!

p1000371.jpg
p1000371.jpg

p1000373.jpg
p1000373.jpg

nestkast-g10.jpg
nestkast-g10.jpg

Totaal 55 plankjes!


Nestkasten schoonmaken
woensdag 4 oktober, 14.00 uur.


Presentatie Joop Verburg “Vlinders en natuurbeleving langs het Vlinderommetje Zuidwolde”

In 1997 is in Zuidwolde een groot Vlinderproject gestart door de plaatselijke Natuurvereniging. Dat heeft geleid tot de aanleg van de Vlindertuin in 1998 en in 2011 tot de uiteindelijke volledige totstandkoming van een wandelroute van 7½ km rond het dorp Zuidwolde: het Vlinderommetje. Joop Verburg, voorzitter van natuurvereniging Zuidwolde, vertelt over de fascinerende dingen die in de loop van de jaren langs het Vlinderommetje te zien waren. Over de wonderbaarlijke verpopping van vlinders en andere insecten, over nachtvlinders, over vogels, paddenstoelen, planten, wilde bijen en zoogdieren. Het is een reis door de seizoenen langs alle plekken van de route. In soms spectaculaire beelden vertelt Joop over de grote variatie aan planten en dieren, hun onderlinge samenhang en strijd. Zijn verhaal laat je voortaan anders naar de natuur kijken.

9 november 2017,20.00 uur Schouwburg Ogterop


Lobby compensatie Meppeler Bos
  1. ondersteuning opstellen raadsvragen
  2. uitstel ondertekening overeenkomst college ivm raadsvragen
  3. overleg met wethouder Koos de Vos
  4. brief college 14 maart 2017
 

2016


Presentatie over het Natuurgebied “De Wieden”
Door Henk Janssen. Henk Janssen is betrokken bij Natuurmonumenten. In deze lezing gaat hij in op het ontstaan van het natuurgebied “De Wieden” en behandelt hij een stuk cultuurhistorie van dit gebied. Natuurlijk wordt de flora en fauna van dit schitterende en voor West-Europa zo unieke natuurgebied nader besproken. Ook geeft hij aan wat Natuurmonumenten doet in het veld om het gebied zo te houden.

Deze avond wordt door Groei & Bloei georganiseerd ism de Natuurbeschermingswacht Meppel e.o..

17 november 2016, 20.00 uur, Schouwburg Ogterop


Compensatie Meppeler Bos
Ivm de 3 ha compensatie gronden van het Meppeler bos is Daan meegegaan met Joke naar de Firma Tauw die bomen zou gaan verplaatsen ivm de waterbergings werkzaamheden bij de Blankensteinweg. In het verleden 1999 2003 zijn langs de Blankensteinweg “gedenkbomen” geplaatst. Enkele van deze bomen zouden moeten worden verplaatst.

Daan en Joke hebben een gesprek gehad met [naam ambtenaar] en de heer [idem].
De 3 ha wordt gecompenseerd door extra bomen te planten langs singels in de Nieuwveenselanden. Het waterschap controleert niet of de ondergelopen gronden gecompenseerd worden.


Excursie “Natuurgebied in wording, Wandelbos -West”
De start is vanaf de bouwkeet bij de Blankensteinweg, bij de volkstuinen. om 18.30 uur.
De heer Jaap Ruiter, projectleider bij Waterschap “Drents Overijsselse Delta” zal vertellen waarom en hoe er in dit gebied water wordt opgevangen. Hij zal de plannen nader toelichten en vertellen welke effecten deze werkzaamheden zullen hebben.

Vorig jaar november is hier begonnen met het gebied van de Wold A te ontwikkelen. Door kades af te graven, poelen te graven en spoordijken te versterken, kan er nu meer water worden op gevangenen. Meppel houdt nu droge voeten. Door deze maatregelen zal dit gebiedje regelmatiger onder water komen te staan. Een meebewegende waterberging waardoor ook een andere flora zich zal gaan ontwikkelen.
21 juni 2016, bouwkeet bij de Blankensteinweg.
 

2015


Excursie door het Wilhelminapark in Meppel.

De heer Gerard Voogd zal vertellen over de vele bijzondere bomen, die in dit park staan.

Het Wilhelminapark is ontworpen door landschapsarchitect Leonard Springer. In 1918 is men begonnen met het uitgraven van een arm van de Reest, als vijver. Op 8 juni 1919 is het park geopend. (96 jaar). Pas in 1930 ter gelegenheid van de 50tigste varjaardag van destijds Koningin Wilhelmina heeft het de naam Wilhelminapark gekregen. In 1935 is het Harm Smeenge monument geplaatst. De koepel is in 1954 steen voor steen herbouwd door leden van de Natuurbeschermingswacht.

9 juni 2015 Start bij Koepel in het Wilhelminapark.


Lobby divers
  1. Gesprek met wethouder De Vos en Anne Postma betreffende het compensatie geld dat de Gemeente krijgt voor het onder waterzetten van een stuk grond van het Meppeler bos van voorheen de stichting Face. 3 ha zal gecompenseerd moeten worden door de Gemeente.
  2. Ontwikkelingen van de overslag haven. De nieuw naam wordt “Poort of Zwolle”(Zwolle Kampen en Meppel). Zie ook Meppeler krant van 28 sept 15.
  3. Nestkasten/stenen in nieuw te bouwen gebouwen voor gierzwaluwen.(wethouder Roelof Koning VVD, heeft bestemmingsplannen Nieuwveenselanden en Danninge erve en programma Kromme Elleboog en het vledder en centrum in Portefeuille (De omgevingsvergunning zou moeten worden aangepast zodat het standaard in de bouwvergunningen zou kunnen worden opgenomen!)


Naar de hoogste bestuursrechter voor de instandhouding van een broedwand voor ijsvogels, meer informatie: Raad van State vonnist over IJsvogel broedwand (ECLI:NL:RVS:2015:3220).


Presentatie IJsvogels in Gooi en Vechtstreek door de heer Jelle Harder uit Hilversum.

Jelle Harder toont een presentatie. Daarin wordt duidelijk hoe de ijsvogel er eruit ziet, wat het leefgebied is en hoe ze broeden. Ook wordt getoond wat ze eten en hoe ze dat zoeken. Prachtige beelden.

Vervolgens wordt de ijsvogelstand in het Gooi en de Vechtstreek vanaf 1995 tot nu toe vergeleken met de ijsvogelstand in Nederland. Daarna wordt met voorbeelden duidelijk gemaakt hoe de mens de ijsvogels kan helpen aan meer broedgelegenheid.

Jelle Harder heeft de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek opgericht.
Vanaf begin jaren negentig doet hij onderzoek. Over het maken van broedwanden voor ijsvogels heeft hij een handleiding gemaakt en een DVD instructiefilm.

Voor al deze activiteiten t.b.v. de ijsvogels ontving hij in 2006 de eerste Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs. Voor Vogelbescherming Nederland was hij in 2008, 2009, 2011 en 2015 webloghouder van de site over de ijsvogels (www.beleefdelente.nl) .

4 november 2015, 20.00 uur Schouwburg Ogterop
 

2014

Nestkasten in Darp (Westerveld) worden ophangen.

Nestkasten op de begraafplaats Meppel die op 26 november zijn schoongemaakt waren meer dan de helft niet gebruikt.


Actie tegen uitbreiding havengebied
Meppel - Natuurbeschermingswacht Meppel en Staatsbosbeheer zijn fel gekant tegen een mogelijke uitbreiding van het Meppeler havengebied in de richting van natuurreservaat Oeverlanden.
https://meppelercourant.nl/artikel/316058/actie-tegen-uitbreiding-havengebied.html


Lobby
Deelname bijeenkomst van de PvdA, 22 oktober j.l. in Herberg het Plein. Als gasten waren uitgenodigd, de burgemeester, de heer Westmaas en de heer Henrico ten Brink ivm de ontwikkeling van een containerhaven in Meppel. Daan heeft zijn gedachten betreffende deze ontwikkeling geuit. Een jongeman, van de PvdA had veel belangstelling voor deze informatie.

Contact gemeente [naam] gesproken. Zij wist ook niets over verdere ontwikkelingen maar zelf was ze wel gespitst op de ontwikkelingen ivm ecologische structuur en vastliggende bestemmingsplannen.


Presentatie De Oeverlanden
Het bestuur van de Natuurbeschermingswacht wil u uitnodigen voor een presentatie over
De Oeverlanden van het Meppelerdiep langs de Staphorster Grote Stouwe.

De boswachter van dit gebied, de heer Jeroen Bredenbeek (Staatbosbeheer) zal ons over de natuurgebieden vertellen die Staatsbosbeheer daar beheert, in het bijzonder over de Olde Staphorster, het reservaat dat tegen de Berggierslanden aan ligt.

Behalve over de planten en dieren, die er voorkomen, zal hij ook vertellen over de ontstaansgeschiedenis en het beheer van dit gebied.

Er zijn plannen om het gebied, dat naast de Olde Staphorster ligt, als uitbreiding van de Meppeler haven te gaan gebruiken, ivm de container terminal.

3 april 2014, 20.00 uur, Schouwburg Ogterop

Op donderdagavond 15 mei wordt een excursie gehouden olv Jeroen Bredenbeek in het gebied, “de Olde Staphorster” Vertrek 18.30 uur vanaf de parkeerplaats naast het bedrijf van “Lekkerland”. Hesselingen, Meppel/ Staphorster Grote Stouwe.


Vuurwerk koningsdag in het Wilhelminapark
Lobby vuurwerk koningsdag in het Wilhelminapark (nu dus 27 april): voorkomen verstoren broedvogels.


Wandelbos/overloopgebied
Van de zomer( rond 12 juni) is er enige commotie geweest inzake het wandelbos dat als overloopgebied van de Wold A zou worden gebruik en dan natter zou worden.

[naam] (Gemeente) vertelde vanmiddag 25 november, dat er veel reacties zijn binnengekomen, (43 bezwaarschriften en 500 handtekeningen) die nu worden verwerkt in een reactie nota. Er is een verkeerd beeld ontstaan als dat er teveel water zou zijn en dat er geen droge wandelpaden meer zouden zijn. Een deel van het bos, dat nu ook al nat is, zal delen van het jaar 50-100 dagen per jaar, afhankelijk van de hoeveelheid water in de bovenloop en regenval, als overloop gebied worden gebruikt. De eiken kunnen hier niet tegen en zullen omvallen en zo zal er een broekbos ontstaan. St. Face heeft hier ook al tegen geageerd. Er wordt dus aandacht aan besteed, want er is een compensatieplicht.
Het paardenweitje, dat nu particulier is en dus niet toegankelijk is momenteel erg nat! In de toekomt mogelijk uitbreiding van het bos.

Omdat er zoveel reacties zijn, blijkt het bos toch aan een behoefte te voldoen. Al deze reacties kunnen niet zomaar van tafel worden geveegd. Er zal dus aandacht aan besteed moeten worden en gedacht wordt om de paden mogelijk te verhogen. De Gemeente en het Waterschap zijn bereid om enige aanpassingen te doen in het bestaande vastgestelde plan. Dit om de gebruikmakers tegemoed te komen. Antwoord wordt in december/januari verwacht.

Omdat het waterpeil in de winter over het algemeen hoger is hebben bewoners in de omgeving ook minder last van natte kelders. Dit argument wordt nog wel eens vergeten.
Het smalle deel langs het talud van de provinciaalse weg kan niet als overloop gebied gebruikt worden. (Is teveel afgesloten). Dit gebiedje is van nature al erg nat.


Uitnodiging excursie stadsrandzone Meppel-Reestdal
17 december as 1300 uur Waterschapshuis Reest en Wieden, Blankensteinweg 540.
U bent van harte welkom vanaf 12.45 eindigt om 16.00 uur.opgave ivm catering per email projecten@reestenwieden.nl of tel; 0522276728


Presentatie Vogels door de heer Minte Mulder uit Roden.
De heer Minte Mulder vertelt enthousiast over de hier meest voorkomende vogels en hoe deze te herkennen zijn aan hun geluid. We gaan genieten van prachtige foto’s.
Boeiende verhalen worden verteld over het gebruikelijke gedrag van vogels, maar ook allerlei alledaagse bijzonderheden komen deze avond ter sprake.

9 oktober 2014, 20.00 uur, Schouwburg Ogterop
 

2013

Nestkasten in Darp verzorgen aanbrengen van nestkasten op de katholieke begraafplaats advies voor het plaatsen van kasten in nieuwbouw Jumbo in Heereveen.

Hendrik neemt contact met de Oranjevereniging over de locatie van vuurwerk in 2014 in kader van de rustverstoring voor o.a. broedende vogels in het Wilhelminapark.

Lobby nieuwe locatie vuurwerk in broedseizoen in het Wilhelminapark in Meppel nav uitspraak betreffende de Flora en Fauna.


N.a.v. de kranten artikelen betreffende de plannen rond de nieuwe uitbreiding van de haven in het gebied achter Lekkerland tot aan de Grote Stouwe op Staphorster grondgebied contact met Jeroen Bredenbeek van Staatsbosbeheer. (24 oktober, veldschuur 10.uur) (Hendrik, Jan en Joke)
• Mogelijk de fietstocht op 21 juni 2014 ( de langste dag) door het gebied houden .
• Jan Willem zoekt contact met de archeologische vereniging.

Contact met [naam] van B + O architecten ivm gierzwaluw nestkasten in het gebouw van voormalig Boom pers nu H&M in wording. Wij moesten vooral de bouwvergunningen in de gaten houden.

Mest uitrijden.
Mest mag op bouwland in 2013 tot en met 15 september worden uitgereden. Normaal tot met 31 augustus ivm koude natte voorjaar nu langer. Inzaaien groenbemester. Boeren kunnen deze langere uitrijperiode benutten, op voorwaarde dat zij een groenbemester inzaaien. Een groenbemester is een plant die gemakkelijk stikstof opneemt, zoals lupine of winterrogge. Die plant wordt na de oogst ingezaaid en vervolgens ondergeploegd om de hoeveelheid organische stof in de bodem te vergroten. Dat vergroot de bodemvruchtbaarheid.


Lezing over De Reest
Op donderdag 7 november 2013 verzorgt de heer Wolter ter Steege, van Het Drentse Landschap, namens de stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken een lezing. De lezing zal gaan over de mooiste plekjes en de natuur van het Reestdal. Het Drentse Landschap houdt zich naast het veilig stellen van mooie stukjes Drenthe ook bezig met het beschermen van het Drentse culturele erfgoed.
 

2012


2012-film-vlinders.jpg
2012-film-vlinders.jpg

8 november 2012
De Natuurbeschermingswacht wil u uitnodigen voor de natuurdocumentatie "Butterflies Go!" Deze film werd geproduceerd door Josefina Hamming, de voorstellingen zijn met lezing van de filmmaakster, en gelegenheid om vragen te stellen.
Schouwburg Ogterop

2012 avond-fietsexcursie op vrijdag 21 juni, de langste dag van het jaar. De tocht gaat langs cultuurhistorische monumenten waar de NBW een rol van betekenis bij heeft gehad.
Start: 18.30 van af de koepel in het Wilhelminapark.

De tocht zal gaan langs cultuurhistorische monumenten, waar de NBW een rol van betekenis bij heeft.

De theekopel in het Wilhelminapark.
Molen de Weert en de
sluisjes in de Nijeveense grift en in de Westergrift.

Bij deze locaties zal iemand zijn die deze monumenten nader kan toelichten.

Verder zal de tocht gaan langs de Reest en over het Meppeler diep waar nu vele voorjaarsbloemen bloeien.
 

1943 tot 1958

Op basis van de oude notulen van het bestuur van de Vogelbeschermingswacht en later de Natuurbeschermingswacht is het volgende overzicht opgesteld:
server clear NOK