logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Activiteiten van de Natuurbeschermingswacht (Awb-corvee)


Onderstaande links geven een indruk, het is maar een deel van de activiteiten van de laatste 75 jaar. Zie ook de pagina met artikelen in de media over ons vanaf 1946.


Opmerking vooraf
Een zienswijze is een onderdeel van participatie of inspraak, dus geen onderdeel van enkel een herzieningsprocedure, zienswijzen zijn dus participatie of inspraak en zijn dus 'feitelijke werkzaamheden', zoals bedoelt in artikel 1:2 lid 3 van de Awb. Zienswijzen hoeven niet tegen een (ontwerp-)besluit gericht te zijn, maar kunnen ook ter versterking of verbetering opgesteld zijn. De Raad van State zal ook een nieuw richting moeten volgen na bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2020:2620, zeker na het Varkens in Nood-arrest C826/18: een zienswijze is inspraak.


19 nov 2021: De vertegenwoordiger van de Natuurbeschermingswacht heeft op vrijdag 19 november 2021, met anderen, overleg gevoerd met de CvK Drenthe Jette Klijnsma over het onderwerp overlast door intensieve teelten. Onze vertegenwoordiger heeft daarbij naar voren gebracht dat de intensieve teelten effecten op de Natura 2000-gebieden door stikstof, verdroging en bestrijdingsmiddelen. Op de vraag of de NBW wil deelnemen aan vervolgoverleg is geantwoord 'ja, mits', waarbij is aangegeven dat vervolggesprekken niet alleen mogen gaan over het verminderen van pesticidengebruik bij de lelieteelt, zoals de provincie Drenthe wil, maar moeten gaan over alle onderwerpen die de intensieve landbouw met zich brengt.


29 okt 2021: actief deelgenomen aan Landschapscafé Dwingelderveld, avond georganiseerd door Staatsbosbeheer met interviews, debat, columns. Onder andere met Henk Jumelet gedeputeerde provincie Drenthe. Ingesproken en na afloop informeel gesproken met raadsleden, burgemeester Westerveld, landschapsbeheerder en bestuurder Staatsbosbeheer.


28 okt 2021: participatie in de vorm van zienswijze op Natuurvisie 'Gastvrije Natuur 2040' van de provincie Drenthe. Grote boos wegens gebrek aan wilskracht.


13 okt 2021: Nestkasten schoonmaken begraafplaats.

nestkasten schoonmaken
nestkasten schoonmaken


11 okt 2021: We bestaan vandaag 75 jaar!


11 okt 2021: Voorzitter neemt deel aan Expertgroep Omgevingsvisie Meppel.


11 okt 2021: na de noodzakelijke kap van de enorme populier achter de Weerdstraat 81 is een herplantverplichting opgelegd. Maar daar is nog geen invulling aan gegeven. Reden om aan de gemeente te vragen hoe dit zit.


11 okt 2021: Een mestvergister aan de Jan van Nassauweg 16 in Giethoorn wil wijzigingen doorvoeren. De provincie Overijssel heeft echter de publicatie zo krakkemikkig opgesteld dat wij niet zagen dat het om een besluit ging. Daarom te laat bezwaar gemaakt. Maar we kregen de kans op 'verschoning'.

Vandaag bericht: "Wij hebben beoordeeld of er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. De redenen die u noemt, geven ambtelijk gezien voldoende aanleiding een verschoonbare termijnoverschrijding aan te nemen (artikel 6:11 Algemene wet bestuursrecht). De behandeling van uw bezwaarschrift is gestart."


6 okt 2021: Overleg met de gemeente Westerveld inzake het nieuwe bomenbeleid. Hiervoor was in 2019 een start gemaakt met een inspraakavond, nu is het plan weer in ontwikkeling. Het in 2019 opgesteld lobbydocument wordt meegenomen in de planvorming. Kernpunten van het overleg:

4 okt 2021: informeel overleg gemeente Meppel: over de biomassacentrale en over de Omgevingsvisie, bij die laatste vooral inzake de verplichtingen zoals de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water.


28 sept 2021: Kennissessie commissie m.e.r. De sessies zijn actueel en heel interactief, veel ruimte voor discussie. Ook gaat de cie sheet wijzigen nav onze vragen en opmerkingen: de term belanghebbende zal vervangen worden door 'een ieder', naar het verdrag van Aarhus.
Lees meer: NBW-kennissessies-commissie-mer.


27 sept 2021: de gemeente Westerveld gaat een nieuw bomenbeleid ontwikkelen. Dit is gestart in 2019 maar door Corona gepauzeerd. Nu een herstart, weer gesprekken met de gemeente, onze bijdrage zal hier meegenomen worden: Nieuw bomenbeleid gemeente Westerveld 2020.


22 sept 2021: Kerngroepoverleg Landschapsbeheer Drenthe: kennisuitwisseling.


12 sept 2021: zienswijze Bramenweg 1 Nijeveen: geen uitbreiding veestapel.


10 sept 2021: zienswijze Bokashi Noordenveld: maak meer informatie beschikbaar tijdens de pilot.


18 aug 2021: zienswijze Kleinschalige hernieuwbare energie gemeente Westerveld: voorkom slachtoffers beschermde vogels en vleermuizen bij plaatsing windmolens


13 aug 2021: lid expergroep Omgevingsvisie Gemeente Meppel


4 juli 2021: ZIENSWIJZE kleine windmolens in Steenwijkerland: voorkom slachtoffers beschermde vogels en vleermuizen.


21 juni 2021: Artikel Trouw over onze inspanningen om volgens het verdrag van Aarhus meer inspraak te krijgen: "Natuurorganisaties proberen bij de rechter aan te tonen dat de stikstofregels nog steeds de natuur schaden en dus in strijd zijn met het Europees recht."

“Het gaat ons om de Nederlandse overheid die in strijd handelt met het Europees recht.”

Hetzelfde artikel in de krant heeft overigens de titel: "Stikstofguerilla in de juridische jungle":

mg-1450.png


7 juni 2021: Aangegeven bij Gemeente Meppel dat bij bronbemaling voor herstel riool (Prinsenplein) bomen verdrogen. Als bronbemaling toch nodig is dan moeten de bomen in de buurt volgens het handboek bomen water krijgen. Dat gaat nu gebeuren.

boom krijgt nu water, bronbemaling op voorgrond
boom krijgt nu water, bronbemaling op voorgrond


1 juni 2021: overleg & advies mogelijkheden nestvriendelijk maken van het nieuw te bouwen gemaal Leenders aan de zuidzijde van polder Nijeveen-Kolderveen in de gemeente Steenwijkerland. Dit gemaal in een waterrijke omgeving biedt vanwege de biotoop goede kansen voor zwaluwen als nest en foerageergebied. Wij zijn blij met de samenwerking met WDOD. Aandachtspunt is vooral de beveiliging tegen predatie want de gevels zijn goed beklimbaar voor marter en hermelijn. De preciese locatie van de nestplaatsen verdient nog de nodige aandacht.


29 mei 2021: zienswijze Gemaal Leenders: plaats nestgelegenheden in gebouw bij bouw van gemaal Leenders

 

14 april 2021: Meedraaien met initiatief van Gemeente Meppel: bijenoases.


7 april 2021: Henk Baptist spreekt in bij Drents Parlement.
Met ingezonden brief, inzake Koersdocument Drentse Aanpak Stikstof.
Lees meer op overzichtspagina.

(link naar video inspreken volgt)


6 april 2021: 2e gesprek met gemeente Meppel over toekomst vuurwerkevenement en Wet natuurbescherming n.a.v eerder Wob verzoek. Zie voor het Wob-verzoek: meppel.nl, wob publicaties.


6 april 2021: gesprek met gemeente Meppel over onder andere parkeren en schade in groenvakken en bodemverdichting. Breed gesprek, ook over bodemverdichting in parken tijdens evenementen.


25 maart 2021: naar aanleiding van vragen aan ons van verschillende kanten een overzichtsartikel: Bomenkap in Meppel.


18 maart 2021: informeel bezwaar kap bomen Reggersweg voor fietspad. Best lastig, 36 bomen weg voor een fietspad. Want want als iets milieuvriendelijk is, dan is het wel fietsen. Maar toch in bezwaar. Lees waarom: Fietspad Reggersweg, kap bomen.


10 maart 2021: INSPRAAKREACTIE: Meppel - Hoogeveenseweg 38 e.o.: meer rekening houden met compensatie natuur bij herbestemming ziekenhuis.


26 febr 2021: ZIENSWIJZE herziening Oevers E: houd rekening met evenementen, dit is een perfect terrein.


26 febr 2021: bezwaar kap van een populier is voorloper van Omgevingswet
In de Meppeler Courant: Buurtbewoners bij de Reest in Meppel maken bezwaar tegen kap populier, maar boom gaat toch tegen de vlakte. 'Doodzonde, maar we hebben er begrip voor'

Omwonenden hebben de Natuurbeschermingswacht gemachtigd om te procederen. Het werd niet een juridisch getouwtrek, maar een participatietraject zoals dat straks met de Omgevingswet verplicht wordt.

Lees meer: Voorbeeld participatie Omgevingswet.


25 febr 2021: onze deskundige Henk Baptist (ecoloog) schrijft opinieartikel voor Omgevingsweb: "Leeft de natuur in een rechtstaat?"

Screenshot-from-2021-02-25-18-07-26-crop.png


21 febr 2021: donateursbrief rondbrengen
We zijn weer begonnen met het rondbrengen van de donateursbrief!

mg-8164.jpg


15 febr 2021: advies bosperceel 'Het Poasbergbosje in Ruinen' voor omwonenden:
Advies Meppelerweg Poasbergbosje.


1 febr 2021 vergiftigde stobben in Natura 2000-gebeid in Uffelte
Lees meer: vergiftigde stobben in Uffelte. Aantal keren overleg met de provincie Drenthe.

obj0039.jpg
obj0039.jpg


30 jan 2021 kap bomen en houtwal maken
NBW kapt bomen in Holtinge op initatief van de GroenGroep Havelte en met vrijwilligers van Milieudefensie. Hier hebben we geholpen met het kappen van schuinstaande berken om heide de ruimte te geven. Daarna van het hout een houtwal gemaakt.

obj0024.jpg10 jan 2021: ZIENSWIJZE NRD De Wieden fase 2: kijk ook naar schade door overmatig veel toerisme in het Natura 2000-gebied.


16 dec 2020: gemaal Leenders: vogelneststenen op de juiste plaats
Het nieuw te bouwen gemaal Leenders krijgst neststenen zodat broedvogels kunnen nesten. Belangrijk is dat de stenen op de juiste plaats komen. Daar lobbyen we voor: overleg architect.


8 dec 2020: schade groenvak door parkeren en onrechtmatige uitrit bouw
Achter CSG Dingstede wordt verbouwd. De bouwbedrijven gebruiken ons park als uitrit voor zwaar materieel. Daar hebben we ze meermalen op aangesproken met uitleg: de schade is door bodemverdichting groter dan wat lelijk geworden gras. Bovendien is het onrechtmatig, je mag in Meppel niet door groenvakken rijden. Overleg en uitleg hielp niets. Daarom een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend.

obj9161.jpg
obj9161.jpg


14 nov 2020: bodemverdichting in het Wilhelminapark
Naar aanleiding van een artikel in de Meppeler Courant met de volgende titel: "Saab Specials maakt al 25 jaar verkoopfoto's in het Wilhelminapark, maar het mag niet. Gemeente krijgt klachten en gaat handhaven." Hebben wij een brief gestuurd naar de gemeente: de brief. Update reactie gemeente: wordt niet gelegaliseerd.


9 nov 2020: Wob biomassacentrale Meppel
Houtstook is een ramp. Mogelijk veroorzaakt de centrale in Meppel ook milieuschade. Om daar meer over te weten te komen hebben we een Wob verzoek ingediend bij het bevoegd gezag: de provincie Drenthe. Lees meer: biomassacentrale-Meppel.


29 okt 2020: update stikstof in Westerveld
Gesprek met wethouder Klaas Smidt om oplossing te bedenken voor woningbouw binnen Europese wetgeving (Habitatrichtlijn). Doel is om woningbouw door te laten gaan. Besproken is onder andere de mogelijkheid van intern stikstof salderen. Dit zou kunnen door de projectgrens groter te maken om vervolgens met veehouder te salderen.


28 okt 2020: Een van onze aanstaande bestuurders 'uitgeleend' aan de vereniging Meten=Weten. Dit om een bijdrage te leveren op zitting inclusief het opstellen van een deel van de pleitnota. Op de zitting bij de bestuursrechter werd behandeld de 'overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen' in de gemeente Westerveld. Uitspraak binnen 6 weken.


27 okt 2020: update stikstof in Drenthe
Onze zienswijze nieuwbouw Vledderveen is besproken in de raadsvergadering van de gemeente Westerveld. Voor de zienswijze, het videofragment van de raadsvergadering en de vragen on ze pagina: Stikstof nieuwbouw Vledderveen.


27 okt 2020: brief gemeente Meppel: Beleid maken nestgelegenheid vogels en vleermuizen


25 okt 2020: online plaatsen: De cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling ‘Meppel uitbreidingswijken en buitengebied


23 okt 2020: Nestkasten begraafplaats schoonmaken (foto's en verrassing).


Zorgen European Wetland Center gem. Steenwijkerland
Middels een brief verzoeken wij om informatie: milieurapporten. Tevens verzoeken wij om mogelijkheden tot participatie. De brief: 'zorgen European Wetland Center'.


2x teveel stikstof in Drenthe
13 oktober 2020: Zienswijze Ontwerpbesluit Nieuwbouwlocatie Lievingerveld
13 oktober 2020: Zienswijze Ontwerpbesluit Nieuwbouwlocatie Vledderveen
reden: gebruik niet het stikstofregistratiesysteem (SSRS).

Om woningbouw alsnog mogelijk te maken dient GS een andere werkwijze te kiezen, bijvoorbeeld door het project te herdefiniëren en een interne saldering toe te passen of de ADC-methodiek kiezen.


Omgevingsplannen en m.e.r.
13 oktober 2020: NBW: deelname kennissessie commissie m.e.r. 13 oktober 2020 omgevingsplannen en m.e.r.


Nieuwveenselanden: teveel stikstof
13 oktober 2020: brief naar de gemeenteraad Meppel inzake dossier Nieuwveenselanden


Bezwaar 21 bezwaarmaker: kap populier naast de Reest
September 2020: Bezwaarmakers machtigen ons om informeel in gesprek te gaan met de gemeente en eigenaar (bedrijf) om kap van een van de grootste populieren (Weerdstraat, Meppel) op de oever van de Reest in Meppel te begeleiden. Kap kan niet voorkomen worden omdat de boom een te grote gevaarzetting vormt, wel kan overige schade aan de natuur voorkomen worden door kennis te delen.


‘Adviesbureaus schrijven witwasrapporten.’
1 aug 2020: Henk Baptist draagt bij aan een artikel van Follow the Money (‘Intellectuele prostitutie’ in de milieuadvieswereld). Citaat hieruit: "Als bestuurslid van het Netwerk Groene Bureaus heeft Baptist in 2008 nog een voorstel gedaan om een zwarte lijst op te stellen van opdrachtgevers die druk probeerden uit te oefenen. Dat idee ging echter al snel van tafel. Baptist: ‘Dat ging zoals zo vaak, de kleine bureaus wilden wel, de grote niet.’"


Nieuwe website
juni 2020: geheel nieuwe website met nieuwe artikelen (voorbeelden artikelen: 1, 2, 3)


Kennissessies van de commissie m.e.r.
2019, 2020: NBW: 3x kennissessie commissie m.e.r.


Bomen Westerveld
dec 2019 t/m febr 2020: Inspraak nieuw bomenbeleid gemeente Westerveld: inspraak startnotitie en inzending i.s.m. Boom7: Nieuw bomenbeleid gemeente Westerveld 2020.


Provincie Drenthe: stikstof
28 jan 2020 Assen, provincie Drenthe: gebiedsgerichte-aanpak-stikstof.


Quickscan locale democratie
16 jan 2020: deelname Quickscan locale democratie. NBW gebruikt alle mogelijkheden om te participeren en natuur om milieu een volwaardige wegingsfactor te laten zijn bij eleke bestuurlijke afweging. Meer informatie: pagina Quick Scan.


Gedenkboom planten
Door Corona niet doorgegaan: Een “Gedenkboom” wordt woensdag 18 maart geplant in de wijk Oosterboer.


Havenuitbreiding, lobby
Samenwerking andere organisaties
 

2019


Presentatie Henk Wiebe van der Meulen: “Onze vogels en hun schoonheid dicht bij huis.”
De kwaliteit van de foto’s zal leidend zijn en waar mogelijk zal hij de toegevoegde waarde van alles wat groeit en bloeit zo af en toe onderdeel laten zijn van de presentatie.
28 november 2019, Schouwburg Ogterop


Grond Wassebalie
Jan-Willem heeft het hele stuk van Geert Starre doorgenomen. De bomen zijn beeldbepalend en van onschatbare waarde. De heer Katoen, buurman van Wassebalie, is de vertegenwoordiger van de buren. Hij heeft een gesprek met de Gemeente gehad. Gevolg: het aantal te bouwen woningen is verminderd. De bomen worden grotendeels gespaard en een deel wordt verplant. Daartoe is de ligging van de weg veranderd. Het asfalt komt daardoor niet te dicht op de bomen. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen. De heer Katoen en de buren zijn tevreden.

Meer informatie: Meppel voor het eerst een krat op 'kratten'.


Nestkasten
Op 24 oktober zijn de nestkasten op de begraafplaats schoongemaakt. De inhoud viel tegen: weinig kasten waren bewoond. Hendrik vraagt zich af, of er een steenmarter bezig is geweest. Eventueel kooitjes bestellen bij de Vogelbescherming.


Zwaluwkastjes
Zwaluwkastjes: In de Berggierslanden zijn alle bruggen gecontroleerd.


5 gedenkbomen geplant in het Wilhelminapark
Op 9 maart 2019 werden in het kader van de actie “Gedenkboom planten” ter gelegenheid van diverse gebeurtenissen 5 bomen geplant in het Wilhelminapark te Meppel. Deze bomen werden geplant ter vervanging van bomen die daar voorheen gestaan hebben.

De actie “Gedenkboom planten” werd in 1979 door de Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken ingevoerd. Hiermee kregen de burgers van Meppel de mogelijkheid ter gelegenheid van een gedenkwaardige gebeurtenis – zoals een geboorte, huwelijk of het herdenken van een persoon – een boom binnen de Gemeente Meppel te planten. Het doel is tevens de betrokkenheid en aandacht van de Meppeler bevolking voor hun groene leefomgeving, met name bomen, te bevorderen. Er zijn inmiddels meer dan 200 bomen geplant.

De actie “Gedenkboom planten” wordt door de Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. in samenwerking met de Gemeente Meppel georganiseerd. De Gemeente Meppel bepaalt de plaats en de boomsoort. De Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. coördineert het tijdstip van planten in overleg met de planters. De boom wordt gezamenlijk door de burger/planter en een medewerker van de Gemeente Meppel geplant. De gedenkbomen worden op verschillende plaatsen in Meppel geplant. De plaats beperkt zich dus niet alleen tot het Wilhelminapark!


maart 2019
Onze Hendrik Snel in Anloo (gemeente Aa en Hunze, Drenthe):
"Na zijn inleiding was het tijd voor de zwaluwsafari; we gingen in de kerktoren en bij mensen thuis kijken welke mogelijkheden er zijn voor nestgelegenheid. Maar liefst tien adressen hadden zich aangemeld voor een ‘inspectie’ van huis en tuin om te kijken wat de mogelijkheden zijn en die zijn er zeker!"
bron: Dorpsnieuws Anloo, https://www.anloo-info.nl/maart-2019/
 

2018


Excursie o.l.v. boswachter Jeroen Bredenbeek langs het vogelbroedreservaat/natuurgebied “De Oeverlanden” (tussen de Grote Stouwe en de Oeverlandenweg). De “achtertuin” van De Berggierslanden. Dit wordt mogelijk het gebied, dat voor de uitbreiding van het havengebied van Meppel zal worden gebruikt. Daar zou dan een containerterminal worden gevestigd. Lees meer over de havenuitbreiding Oevers S.

obj-6650.jpg
obj-6650.jpg

14 juni. Start: 18.30 vanaf de ingang van het natuurterrein schuin tegen over het verbindingsfietspaadje Berggierslanden en Staphorster Grote Stouwe.


2 gedenkbomen planten
Op vrijdag 23 februari worden 2 gedenkbomen geplant:
om 14.00 uur door de fam. Walpot een lindeboom (Tilia) achter het Rosarium in het Wilhelminapark. Om 15.00 uur door de fam. Schoemaker een Oosterse netelboom (Celtis australis) in het Reestplantsoen tegenover huisnr. 25.


6 gedenkbomen bomen voor herplant in het Wilhelmina park


Groepsgesprek Engelgaarde
Onderdeel lobby compensatie bos.
 

2017


Zwaluwplankjes onder bruggen: 55 plankjes!

p1000371.jpg
p1000371.jpg

p1000373.jpg
p1000373.jpg

nestkast-g10.jpg
nestkast-g10.jpg

Totaal 55 plankjes!


Nestkasten schoonmaken
woensdag 4 oktober, 14.00 uur.


Presentatie Joop Verburg “Vlinders en natuurbeleving langs het Vlinderommetje Zuidwolde”

In 1997 is in Zuidwolde een groot Vlinderproject gestart door de plaatselijke Natuurvereniging. Dat heeft geleid tot de aanleg van de Vlindertuin in 1998 en in 2011 tot de uiteindelijke volledige totstandkoming van een wandelroute van 7½ km rond het dorp Zuidwolde: het Vlinderommetje. Joop Verburg, voorzitter van natuurvereniging Zuidwolde, vertelt over de fascinerende dingen die in de loop van de jaren langs het Vlinderommetje te zien waren. Over de wonderbaarlijke verpopping van vlinders en andere insecten, over nachtvlinders, over vogels, paddenstoelen, planten, wilde bijen en zoogdieren. Het is een reis door de seizoenen langs alle plekken van de route. In soms spectaculaire beelden vertelt Joop over de grote variatie aan planten en dieren, hun onderlinge samenhang en strijd. Zijn verhaal laat je voortaan anders naar de natuur kijken.

9 november 2017,20.00 uur Schouwburg Ogterop


Lobby compensatie Meppeler Bos
  1. ondersteuning opstellen raadsvragen
  2. uitstel ondertekening overeenkomst college ivm raadsvragen
  3. overleg met wethouder Koos de Vos
  4. brief college 14 maart 2017

2016


Presentatie over het Natuurgebied “De Wieden”
Door Henk Janssen. Henk Janssen is betrokken bij Natuurmonumenten. In deze lezing gaat hij in op het ontstaan van het natuurgebied “De Wieden” en behandelt hij een stuk cultuurhistorie van dit gebied. Natuurlijk wordt de flora en fauna van dit schitterende en voor West-Europa zo unieke natuurgebied nader besproken. Ook geeft hij aan wat Natuurmonumenten doet in het veld om het gebied zo te houden.

Deze avond wordt door Groei & Bloei georganiseerd ism de Natuurbeschermingswacht Meppel e.o..

17 november 2016, 20.00 uur, Schouwburg Ogterop


Compensatie Meppeler Bos
Ivm de 3 ha compensatie gronden van het Meppeler bos is Daan meegegaan met Joke naar de Firma Tauw die bomen zou gaan verplaatsen ivm de waterbergings werkzaamheden bij de Blankensteinweg. In het verleden 1999 2003 zijn langs de Blankensteinweg “gedenkbomen” geplaatst. Enkele van deze bomen zouden moeten worden verplaatst.

Daan en Joke hebben een gesprek gehad met [naam ambtenaar] en de heer [idem].
De 3 ha wordt gecompenseerd door extra bomen te planten langs singels in de Nieuwveenselanden. Het waterschap controleert niet of de ondergelopen gronden gecompenseerd worden.


Excursie “Natuurgebied in wording, Wandelbos -West”
De start is vanaf de bouwkeet bij de Blankensteinweg, bij de volkstuinen. om 18.30 uur.
De heer Jaap Ruiter, projectleider bij Waterschap “Drents Overijsselse Delta” zal vertellen waarom en hoe er in dit gebied water wordt opgevangen. Hij zal de plannen nader toelichten en vertellen welke effecten deze werkzaamheden zullen hebben.

Vorig jaar november is hier begonnen met het gebied van de Wold A te ontwikkelen. Door kades af te graven, poelen te graven en spoordijken te versterken, kan er nu meer water worden op gevangenen. Meppel houdt nu droge voeten. Door deze maatregelen zal dit gebiedje regelmatiger onder water komen te staan. Een meebewegende waterberging waardoor ook een andere flora zich zal gaan ontwikkelen.
21 juni 2016, bouwkeet bij de Blankensteinweg
 

2015


Excursie door het Wilhelminapark in Meppel.

De heer Gerard Voogd zal vertellen over de vele bijzondere bomen, die in dit park staan.

Het Wilhelminapark is ontworpen door landschapsarchitect Leonard Springer. In 1918 is men begonnen met het uitgraven van een arm van de Reest, als vijver. Op 8 juni 1919 is het park geopend. (96 jaar). Pas in 1930 ter gelegenheid van de 50tigste varjaardag van destijds Koningin Wilhelmina heeft het de naam Wilhelminapark gekregen. In 1935 is het Harm Smeenge monument geplaatst. De koepel is in 1954 steen voor steen herbouwd door leden van de Natuurbeschermingswacht.

9 juni 2015 Start bij Koepel in het Wilhelminapark.


Lobby divers
  1. Gesprek met wethouder De Vos en Anne Postma betreffende het compensatie geld dat de Gemeente krijgt voor het onder waterzetten van een stuk grond van het Meppeler bos van voorheen de stichting Face. 3 ha zal gecompenseerd moeten worden door de Gemeente.
  2. Ontwikkelingen van de overslag haven. De nieuw naam wordt “Poort of Zwolle”(Zwolle Kampen en Meppel). Zie ook Meppeler krant van 28 sept 15.
  3. Nestkasten/stenen in nieuw te bouwen gebouwen voor gierzwaluwen.(wethouder Roelof Koning VVD, heeft bestemmingsplannen Nieuwveenselanden en Danninge erve en programma Kromme Elleboog en het vledder en centrum in Portefeuille (De omgevingsvergunning zou moeten worden aangepast zodat het standaard in de bouwvergunningen zou kunnen worden opgenomen!)


Naar de hoogste bestuursrechter voor de instandhouding van een broedwand voor ijsvogels, meer informatie: Raad van State vonnist over IJsvogel broedwand (ECLI:NL:RVS:2015:3220).


Presentatie IJsvogels in Gooi en Vechtstreek door de heer Jelle Harder uit Hilversum.

Jelle Harder toont een presentatie. Daarin wordt duidelijk hoe de ijsvogel er eruit ziet, wat het leefgebied is en hoe ze broeden. Ook wordt getoond wat ze eten en hoe ze dat zoeken. Prachtige beelden.

Vervolgens wordt de ijsvogelstand in het Gooi en de Vechtstreek vanaf 1995 tot nu toe vergeleken met de ijsvogelstand in Nederland. Daarna wordt met voorbeelden duidelijk gemaakt hoe de mens de ijsvogels kan helpen aan meer broedgelegenheid.

Jelle Harder heeft de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek opgericht.
Vanaf begin jaren negentig doet hij onderzoek. Over het maken van broedwanden voor ijsvogels heeft hij een handleiding gemaakt en een DVD instructiefilm.

Voor al deze activiteiten t.b.v. de ijsvogels ontving hij in 2006 de eerste Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs. Voor Vogelbescherming Nederland was hij in 2008, 2009, 2011 en 2015 webloghouder van de site over de ijsvogels (www.beleefdelente.nl) .

4 november 2015, 20.00 uur Schouwburg Ogterop
 

2014


Nestkasten in Darp worden ophangen.

Nestkasten op de begraafplaats Meppel die op 26 november zijn schoongemaakt waren meer dan de helft niet gebruikt.


Actie tegen uitbreiding havengebied
Meppel - Natuurbeschermingswacht Meppel en Staatsbosbeheer zijn fel gekant tegen een mogelijke uitbreiding van het Meppeler havengebied in de richting van natuurreservaat Oeverlanden.
https://meppelercourant.nl/artikel/316058/actie-tegen-uitbreiding-havengebied.html


Lobby
Deelname bijeenkomst van de PvdA , 22 oktober j.l. in Herberg het Plein. Als gasten waren uitgenodigd, de burgemeester, de heer Westmaas en de heer Henrico ten Brink ivm de ontwikkeling van een containerhaven in Meppel. Daan heeft zijn gedachten betreffende deze ontwikkeling geuit. Een jongeman, van de PvdA had veel belangstelling voor deze informatie.

Contact gemeente [naam] gesproken. Zij wist ook niets over verdere ontwikkelingen maar zelf was ze wel gespitst op de ontwikkelingen ivm ecologische structuur en vastliggende bestemmingsplannen.


Presentatie De Oeverlanden
Het bestuur van de Natuurbeschermingswacht wil u uitnodigen voor een presentatie over
De Oeverlanden van het Meppelerdiep langs de Staphorster Grote Stouwe.

De boswachter van dit gebied, de heer Jeroen Bredenbeek (Staatbosbeheer) zal ons over de natuurgebieden vertellen die Staatsbosbeheer daar beheert, in het bijzonder over de Olde Staphorster, het reservaat dat tegen de Berggierslanden aan ligt.

Behalve over de planten en dieren, die er voorkomen, zal hij ook vertellen over de ontstaansgeschiedenis en het beheer van dit gebied.

Er zijn plannen om het gebied, dat naast de Olde Staphorster ligt, als uitbreiding van de Meppeler haven te gaan gebruiken, ivm de container terminal.

3 april 2014, 20.00 uur, Schouwburg Ogterop

Op donderdagavond 15 mei wordt een excursie gehouden olv Jeroen Bredenbeek in het gebied, “de Olde Staphorster” Vertrek 18.30 uur vanaf de parkeerplaats naast het bedrijf van “Lekkerland”. Hesselingen, Meppel/ Staphorster Grote Stouwe.


Vuurwerk koningsdag in het Wilhelminapark
Lobby vuurwerk koningsdag in het Wilhelminapark (nu dus 27 april): voorkomen verstoren broedvogels.


Wandelbos/ overloopgebied
Van de zomer( rond 12 juni) is er enige commotie geweest inzake het wandelbos dat als overloopgebied van de Wold A zou worden gebruik en dan natter zou worden.

[naam] (Gemeente) vertelde vanmiddag 25 november, dat er veel reacties zijn binnengekomen, (43 bezwaarschriften en 500 handtekeningen) die nu worden verwerkt in een reactie nota. Er is een verkeerd beeld ontstaan als dat er teveel water zou zijn en dat er geen droge wandelpaden meer zouden zijn. Een deel van het bos, dat nu ook al nat is, zal delen van het jaar 50-100 dagen per jaar, afhankelijk van de hoeveelheid water in de bovenloop en regenval, als overloop gebied worden gebruikt. De eiken kunnen hier niet tegen en zullen omvallen en zo zal er een broekbos ontstaan. St. Face heeft hier ook al tegen geageerd. Er wordt dus aandacht aan besteed, want er is een compensatieplicht.
Het paardenweitje, dat nu particulier is en dus niet toegankelijk is momenteel erg nat! In de toekomt mogelijk uitbreiding van het bos.

Omdat er zoveel reacties zijn, blijkt het bos toch aan een behoefte te voldoen. Al deze reacties kunnen niet zomaar van tafel worden geveegd. Er zal dus aandacht aan besteed moeten worden en gedacht wordt om de paden mogelijk te verhogen. De Gemeente en het Waterschap zijn bereid om enige aanpassingen te doen in het bestaande vastgestelde plan. Dit om de gebruikmakers tegemoed te komen. Antwoord wordt in december/januari verwacht.

Omdat het waterpeil in de winter over het algemeen hoger is hebben bewoners in de omgeving ook minder last van natte kelders. Dit argument wordt nog wel eens vergeten.
Het smalle deel langs het talud van de provinciaalse weg kan niet als overloop gebied gebruikt worden. (Is teveel afgesloten). Dit gebiedje is van nature al erg nat.


Uitnodiging excursie stadsrandzone Meppel-Reestdal
17 december as 1300 uur Waterschapshuis Reest en Wieden, Blankensteinweg 540.
U bent van harte welkom vanaf 12.45 eindigt om 16.00 uur.opgave ivm catering per email projecten@reestenwieden.nl of tel; 0522276728


Presentatie Vogels door de heer Minte Mulder uit Roden.
De heer Minte Mulder vertelt enthousiast over de hier meest voorkomende vogels en hoe deze te herkennen zijn aan hun geluid. We gaan genieten van prachtige foto’s.
Boeiende verhalen worden verteld over het gebruikelijke gedrag van vogels, maar ook allerlei alledaagse bijzonderheden komen deze avond ter sprake.

9 oktober 2014, 20.00 uur, Schouwburg Ogterop
 

2013


nestkasten in Darp verzorgen aanbrengen van nestkasten op de katholieke begraafplaats advies voor het plaatsen van kasten in nieuwbouw Jumbo in Heereveen.

Hendrik neemt contact met de Oranjevereniging over de locatie van vuurwerk in 2014 in kader van de rustverstoring voor o.a. broedende vogels in het Wilhelminapark.

Lobby nieuwe locatie vuurwerk in broedseizoen in het Wilhelminapark in Meppel nav uitspraak betreffende de Flora en Fauna.


N.a.v. de kranten artikelen betreffende de plannen rond de nieuwe uitbreiding van de haven in het gebied achter Lekkerland tot aan de Grote Stouwe op Staphorster grondgebied contact met Jeroen Bredenbeek van Staatsbosbeheer. (24 oktober, veldschuur 10.uur) (Hendrik, Jan en Joke)
• Mogelijk de fietstocht op 21 juni 2014 ( de langste dag) door het gebied houden .
• Jan Willem zoekt contact met de archeologische vereniging.

Contact met [naam] van B + O architecten ivm gierzwaluw nestkasten in het gebouw van voormalig Boom pers nu H&M in wording. Wij moesten vooral de bouwvergunningen in de gaten houden.

Mest uitrijden.
Mest mag op bouwland in 2013 tot en met 15 september worden uitgereden. Normaal tot met 31 augustus ivm koude natte voorjaar nu langer. Inzaaien groenbemester. Boeren kunnen deze langere uitrijperiode benutten, op voorwaarde dat zij een groenbemester inzaaien. Een groenbemester is een plant die gemakkelijk stikstof opneemt, zoals lupine of winterrogge. Die plant wordt na de oogst ingezaaid en vervolgens ondergeploegd om de hoeveelheid organische stof in de bodem te vergroten. Dat vergroot de bodemvruchtbaarheid.


Lezing over De Reest
Op donderdag 7 november 2013 verzorgt de heer Wolter ter Steege, van Het Drentse Landschap, namens de stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken een lezing. De lezing zal gaan over de mooiste plekjes en de natuur van het Reestdal. Het Drentse Landschap houdt zich naast het veilig stellen van mooie stukjes Drenthe ook bezig met het beschermen van het Drentse culturele erfgoed.
 

2012


2012-film-vlinders.jpg
2012-film-vlinders.jpg

8 november 2012
De Natuurbeschermingswacht wil u uitnodigen voor de natuurdocumentatie "Butterflies Go!" Deze film werd geproduceerd door Josefina Hamming, de voorstellingen zijn met lezing van de filmmaakster, en gelegenheid om vragen te stellen.
Schouwburg Ogterop

---- 2012 avond-fietsexcursie op vrijdag 21 juni, de langste dag van het jaar. De tocht gaat langs cultuurhistorische monumenten waar de NBW een rol van betekenis bij heeft gehad.
Start: 18.30 van af de koepel in het Wilhelminapark.

De tocht zal gaan langs cultuurhistorische monumenten, waar de NBW een rol van betekenis bij heeft.

De theekopel in het Wilhelminapark.
Molen de Weert en de
sluisjes in de Nijeveense grift en in de Westergrift.

Bij deze locaties zal iemand zijn die deze monumenten nader kan toelichten.

Verder zal de tocht gaan langs de Reest en over het Meppeler diep waar nu vele voorjaarsbloemen bloeien.server clear NOK