aan:     college gemeente Westerveld
       Postbus 50
       7970 AB Havelte

betreft:   ZIENSWIJZE Kleinschalige hernieuwbare energie (zaaknummer 272711)

datum:    18 aug 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,

Hierbij dient de Natuurbeschermingswacht een zienswijze in naar aanleiding van de ter inzagelegging van het plan met de volgende kenmerken:
 
van:     Kleinschalige hernieuwbare energie
id & link:  NL.IMRO.1701.0000BP000000000585-0001

Door de vernietiging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ is de grondslag van dit bestemmingsplan dan wel het bijbehorend toetsingskader weggevallen.

Het bestemmingsplan is niet uitvoerbaar omdat niet is onderzocht welke beschermde soorten in het plangebied voorkomen en welke effecten de beoogde ontwikkelingen hebben op deze soorten.


Toelichting
Dit bestemmingsplan is niet meer uitvoerbaar omdat het leunt op het vernietigde bestemmingsplan buitengebied Westerveld 2018. De keus kan worden gemaakt om de kleinschalige hernieuwbare energie in een specifiek plan te regelen of meteen mee te nemen in een nieuw bestemmingsplan buitengebied.

Aan het plan is geen ecologisch onderzoek ten grondslag gelegd. Dit is wel noodzakelijk.

De vraag of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling dan wel een ontheffing op grond van het soortenbeschermingsregime in de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) nodig is en zo ja, of deze ontheffing kan worden verleend, komt in beginsel pas aan de orde in een procedure op grond van de Wnb.

Het is algemeen bekend dat windturbines kunnen leiden tot slachtoffers onder vliegende diersoorten. Het plaatsen van een windturbine is te beschouwen als voorwaardelijke opzet bij het doden van soorten.

Het plan is niet eerder uitvoerbaar dan nadat voldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de risico’s die met het plan samenhangen en nadat in het plan de maatregelen zijn opgenomen om deze risico’s tot aanvaardbare risico’s te beperken.

Het is niet zeker dat voor de plaatsing van elke windturbine een ontheffing Wnb kan worden verleend. Het meest kwetsbaar zijn turbines in de omgeving van verblijfplaatsen van vleermuizen. Deze kunnen de vleermuizen doden, alsmede door vermijdingsgedrag veroorzaken dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen worden aangetast. In mindere maten geldt dit ook voor vogels.

Conclusie
Zonder een adequaat ecologisch onderzoek kan de gemeenteraad niet vaststellen of het soortenbeschermingsregime in de Wnb aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.


Met vriendelijke groet,

Geert Starre, secretaris