logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Nieuwveense Landen 2020


Update 13 oktober 2020: brief naar de gemeenteraad in het raadsinformatiesysteem (=update zienswijze).

NBW-Nieuwveense-landen-2020-kaart.png

Omdat het plan 'Nieuwveense Landen 2020' te vaag is kan het geen goed beeld geven voor de gevolgen voor natuur en milieu. Dit is helemaal relevant omdat het plangebied naast een Natura-2000 gebied ligt.

Om deze reden hebben wij een zienswijze ingediend. Lees de gehele zienswijze (pdf) of hieronder de samenvatting.
 

Samenvatting van de zienswijze

Het bestemmingsplan zoals is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl is dermate vaag dat geen goed beeld kan worden verkregen van de consequenties voor natuur en milieu.

De ter inzage legging is niet compleet. Belangrijke stukken ontbreken, zoals de ecologische toetsing en het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.

De passende beoordeling die deel uitmaakt van de plan-m.e.r. is verouderd en, zoals destijds reeds door de Cie m.e.r. is geconstateerd, onvolledig.

De (ontbrekende) ecologische toetsing is gebaseerd op gegevens uit 2003, terwijl dit soort gegevens niet ouder mag zijn dan vijf jaar. Nieuw veldonderzoek is vereist. De ontwerp bestemmingsplan Nieuwveense Landen is wat betreft natuur- en milieu niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid. Het kan in deze vorm niet de Gemeenteraad worden vestgesteld. Het plan is niet ‘Raad van State proof’.


Het plan is online in te zien:
https://meppel.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO0119BPNVL2020-BPB1
 
server clear NOK