logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
       via formulier eHerkenning

betreft:   verschoning bezwaarprocedure Jan van Nassauweg 16 Giethoorn

datum:    1 okt 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Hierbij reageren wij op uw email inzake de bezwaarprocedure met de volgende kenmerken:
 
from:       Klachtenenbezwaar on 2021-09-30 14:50
uw kenmerk:    Z2021-00008187
uw zaaknummer:   A21-124
betreft locatie:  Jan van Nassauweg 16 in Giethoorn.


Onjuiste publicatie
De reden dat ik niet eerder bezwaar gemaakt heb is omdat de publicatie niet aangaf dat er al een besluit genomen was waar rechtsmiddelen tegen open staan.

De publicatie (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2021-713.html) gaf aanleiding om het proces te volgen. Ik heb deze publicatie in onze agenda gezet om elke 2 weken te controleren of er al een besluit genomen was.

Er staat in de publicatie:

"Aanvraag omgevingsvergunning"

en

"Deze aanvraag ligt voor een ieder ter inzage."

en

"De aanvraag wordt voorbereid met de reguliere procedure." [de aanvraag is dus nog niet eens in behandeling genomen.]

en

"Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is [dus nog onbekend wat het wordt], wordt het besluit in deze uitgave bekend gemaakt en kan na bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend.

Wanneer de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt eerst een ontwerpbesluit opgesteld en gepubliceerd. In dat geval kan gedurende zes weken een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. Na het nemen van het besluit kan een belanghebbende, beroep instellen bij de rechtbank.
"

Uit bovenstaande citaten (met commentaar tussen vierkante haken en onderstrepingen door mij) is op geen enkele wijze op te maken dat er al een besluit was genomen. Er staat ook geen rechtsmiddelenclausule onder de publicatie.

Toch een besluit
Ik noemde dat wij periodiek controleerden of er inmiddels een besluit was genomen. Bij een herhaalde controle zag ik dat er een link stond naar een bijlage. Ik verwachtte daar de aanvraag aan te treffen; dit bleek een besluit te zijn. Ik heb vervolgens ogenblikkelijk en terstond pro-forma bezwaar gemaakt.

Verschoonbaar
Gezien de omstandigheden is het evident dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Wij verzoeken u dan ook om ons een termijn te geven om onze gronden aan te vullen, waarna het bezwaarschrift inhoudelijk kan worden behandeld.


Met vriendelijke groet,

via eHerkenning
 
server clear NOK