aan:     College van de gemeente Meppel
       balie

betreft:   INSPRAAKREACTIE: Meppel - Hoogeveenseweg 38 e.o.

datum:    10 maart 2021

van:     Natuurbeschermingswacht
       info@natuurbeschermingswacht
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944GM Meppel
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Bij deze dienen wij een reactie in ter versterking van het plan met de volgende kenmerken:
Plan:     Meppel - Hoogeveenseweg 38 e.o.
Status:    voorontwerp
Plantype:   bestemmingsplan
IMRO-idn:   NL.IMRO.0119.Hoogeveenseweg38eo-BPA1


Het is een uitstekend idee geweest van Meppel een voorontwerp bekend te maken. Nu is er nog ruim tijd om de omissies in het plan te herstellen.

De bijlage 'Quickscan natuurtoets ziekenhuis Meppel' is zonder meer een goed begin, echter nog onvoldoende om een plan op te baseren. Ook verzoeken wij om meer compensatie.

De quickscan is vooralsnog onvoldoende om de volgende redenen:
 1. de toets in een concept
 2. er staat in dat aanvullend onderzoek nodig is, waaronder vleermuisonderzoek
 3. kap van houtopstanden is misschien mogelijk maar er ontbreekt een motivatie van de noodzaak
 4. de scan noemt ook mitigerende maatregelen voor ooievaars (nesten) op palen en in bomen, maar een noodzaak (motivatie) om in te grijpen ontbreekt

Compensatie
Wij verzoeken om meer compensatie omdat bij een vorig samenhangend plan te veel stikstof uitgestoren wordt.

Het samenhangende plan heeft de volgende kenmerken:
Type plan:       bestemmingsplan
Naam van het plan:   Meppel - Ziekenhuis 2018
Status:        vastgesteld
Plan identificatie:  NL.IMRO.0119.Ziekenhuis2018-BPC1

Uit de bijbehorende bijlage AERIUS-calculatie blijkt het volgende: NOx 560,00 kg/j.

Tijdens de terinzagelegging van het samenhangende plan het PAS onverbindend verklaard door de Raad van State. Het plan en dus nu het project stoot daarom naar ons idee teveel stikstof uit. Bovendien is er geen rekening gehouden met aantrekkend verkeer in de calculatie.

Al met al meer dan genoeg redenen om bij nieuwe ontwikkelingen natuur en milieu te versterken en nadelen sterker te compenseren dan het plan dat nu ter inzage ligt.

Compensatie kan mogelijk in het plan opgenomen worden door meer groen, meer nestmogelijkheden en meer verblijfplaatsen vor meer soorten.

Gebiedsbescherming
De huidige politieke problemen en bijgevolg het gebrek aan oplossingsrichtingen maken de emissie van stikstofverbindingen problematisch. In dit plan wordt hier zelf geen begin van een oplossing voor aangereikt. De opmerkingen in de toelichting dat geen passende beoordeling behoeft plaats te vinden zijn in ieder geval onjuist. Hiermee zou niet aan de Habitatrichtlijn worden voldaan. De ministeriele regels zijn hieraan ondergeschikt.

In de quickscan wordt geïnsinueerd dat de provincie Drenthe verzachtende bepalingen hanteert ten opzichte van het algemene beschermingsprincipe. Specifieke provinciale regels kunnen alleen verzwarend zijn ten opzichte van nationale regels en unierecht.

Soortbescherming
Veldonderzoek is beperkt geweest tot één dag; 6 november 2020. De quick-scan kan uitstekend worden gebruikt om te bepalen welke vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn. Bij voorbaat lijkt het duidelijk dat ontheffing van de Wet natuurbescherming moet worden verkregen.

Vervolgonderzoek is noodzakelijk om de ontheffingsaanvraag in voldoende mate te onderbouwen. Dit vervolgonderzoek moet onder andere voldoen aan de eisen die het vleermuisprotocol daaraan stelt.

Bij voorbaat is duidelijk dat vervangende verblijfplaatsen voor vleermuizen moeten worden gerealiseerd. Wij adviseren om hier tijdig, minimaal een jaar van te voren, mee te beginnen om geen krantenkoppen te krijgen dat de vleermuizen de sloop in de weg staan.  

Eerlijk gezegd vinden wij de maatregelen rond de containers in verband met de Steenmarter (nog) niet opportuun. Zoek eerst maar eens uit waar deze Steenmarters verblijven.

De veel voorkomende opmerkingen dat verdere problemen met beschermde planten en dieren niet worden verwacht zijn slechts gebaseerd op een eenmalig veldbezoek in november. Ons advies is om in voorjaar en zomer, al dan niet in combinatie met werkzaamheden voor het vleermuisprotocol, meer gedegen inventarisaties te verrichten naar het voorkomen van (broed)vogels, amfibieën als Poelkikker en Heikikker.


Met vriendelijke groet,Geert Starre secretaris Natuurbeschermingswacht