logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
mg-6724.jpg

Biomassacentrale Meppel

nieuw Wob-verzoek (21 sept)


Update 22 sept 2021:

Nieuw Wob-verzoek

De gemeenteraad heeft vergaderd over de biomassacentrale. Maar het college was afwezig. De hele vergadering heeft niets aan nieuwe informatie opgeleverd. Oplettende lezertjes weten dan precies wat de Natuurbeschermingswacht gaat doen. Precies. Een nieuw Wob-verzoek.

Lees ons Wob verzoek van 21 sept 2021:
https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/m17302-Wob-biomassacentrale-Meppel-2021.html

De gemeente heeft nu 4 weken (evt met 4 weken verlenging termijn) om de informatie voor een ieder openbaar te maken. Die inrormatie zal dan op de site van Meppel staan:

https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Contact_reacties/Meldingen_en_klachten/WOB_publicatiesUpdate 14 september 2021:

Biomassacentrale op de agenda van de gemeenteraad


De biomassacentrale staat op de agenda van de gemeenteraad: donderdag 16 september 2021 van 21:00 - 22:30.

Wij hebben de griffie gesproken over dit agendapunt:
- inspreken is niet mogelijk
- een brief sturen kan, maar die wordt niet in dit raadsonderdeel ('de Ronde') gepaatst.

Omwonenden zijn uitgenodigd, helaas niet alle belanghebbenden: wij zijn niet uitgenodigd. Geen punt, ik zou ons ook niet uitnodigen - we zijn te lastig.

In de agenda staat: "Tevens zullen de RUD en de gemeente aanschuiven om in gesprek te gaan over hoe er omgegaan wordt met klachten en meldingen van overlast door de biomassacentrale."

En die zin laat precies zien waarom wij niet uitgenodigd zijn: klachten en meldingen zijn dan wel officiele procedures, maar ze kunnen geen rechtsgevolgen hebben.

Wij hebben een handhavingsverzoek ingediend - daarover gaat dit artikel. En een handhavingsverzoek kan wel rechtsgevolgen hebben. Bovendien kan de indiener uiteindelijk naar de bestuursrechter. Wij zijn overigens niet de enige die de gemeente hebben verzocht handhavend op te treden.

Het is heel kwalijk dat de raad (en daarmee eenieder) niet goed geïnformeerd is.

Bovendien moet er eens een einde komen aan 'het in gesprek gaan'. Op herhaalde overtredingen, zeker wanneer omwonenden en het milieu daar onder lijden, hoort handhavend optreden te volgen. Geen gesprek.

We zullen de vergadering volgen en als de raad ook tijdens deze bijeenkomst niet volledig geïnformeerd wordt door de wethouder, dan zullen wij opnieuw een Wob-verzoek indienen. Een Wob-verzoek is een verzoek aan de gemeente om de relevante informatie openbaar beschikbaar te maken voor eenieder. Daarmee is een Wob-verzoek een heel eerlijk middel: iedereen krijgt op hetzelfde moment dezelfde informatie - inclusief de gemeenteraad.Update 25 juli 2021:
In bezwaar. Ons bezwaar is afgewezen. Hadden we verwacht omdat het handhavingsverzoek van MOB ook afgewezen is. Dus zijn we in bezwaar gegaan, lees ons bezwaarschrift hier.
 

Voldoende jargon in uitleg procedure

Voor de  liefhebbers van jargon het volgende overzicht.

We hebben een handhavingsverzoek ingediend. De provincie kwam met een voornemen tot afwijzen. We hierop een zienswijze ingediend. Ons handhavingsverzoek is vervolgens afgewezen. Dat is een besluit en daarop is dan weer bezwaar mogelijk. Dat hebben we gedaan: hier ons bezwaarschrift.

Nu zullen we een verweerschrift ontvangen en een uitnodiging voor een hoorzitting. Daar wordt de hele zaak inhoudelijk besproken voor de onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming. Die komt met een advies aan het provinciale college (Gedeputeerde Staten). De provincie gaat vervolgens het besluit opnieuw nemen, maar kan daarbij kiezen om het advies niet over te nemen. Indien we ons met het besluit op bezwaar niet kunnen verenigen, kunnen we in beroep. Dan pas komt het voor de rechter.
 

De Media

update 16 juni Meppeler Courant: Klachten over biomassacentrale in Nieuwveense Landen stranden in bureaucratisch moeras.

Meppeler Courant 16 juni: "Klachten over biomassacentrale in Nieuwveense Landen stranden in bureaucratisch moeras."

Meppeler Courant 5 mei 2021: "Natuurbeschermingswacht wil dat biomassacentrale in Meppel wordt gesloten en dient een handhavingsverzoek in bij de provincie Drenthe"

Meppeler Courant 11 mei 2021: "MeppelEnergie kan schuld van 3 ton aan gemeente Meppel niet terugbetalen"

 

Update: Handhavingsverzoek naar de provincie Drenthe en brief naar de gemeenteraad


Weer meer onderzoek door het college en dus weer meer vertraging. Maar de natuur kan beslist geen vertraging meer verdragen, daarom hebben wij een handhavingsverzoek naar de provincie gestuurd:
Nu moet de provincie een besluit nemen. We moeten nog maar zien of ze ook gaan handhaven en de centrale gaan sluiten. Als ze dat niet doen, dan kunnen we tegen het besluit om dat niet te doen in bezwaar. Als dat niet helpt staat de weg open naar de bestuursrechter.

Los van wat de bovengenoemde procedure hebben we een brief naar de gemeenteraad gestuurd, de brief is geplaatst bij de ingekomen stukken van de vergadering van donderdag 27 mei 2021. Leet de brief hier in het raadsinformatiesysteem.
 

Update: centrale in raadsvergadering en in Meppeler Courant

Afgelopen donderdag 25 maart 2021 heeft wethouder van der Haar onder agendapunt 9.e (mededelingen) gesproken, vanaf 3:13:17 (gehele raadsvergadering).

De Meppeler Courant, 19 april 2021, p. 3, Michiel Kolle schrijft in het artikel "MeppelEnergie verkeert in financieel zwaar weer" over het onderzoek dat het college uit laat voeren.

Het onderzoek: "Wat wordt de rol van de gemeente en Rendo als aandeelhouders?" is interessant, omdat over het eigenaarschap al Wob-verzoeken ingediend zijn bij de provincie en de RUD en zij het Wob-verzoek doorgestuurd hebben naar Meppel.
 

Wie is het bevoegd gezag en wat betekent dat?

Er zijn nu 2 besluiten op Wob online. In ons geval betekent dat dat zowel de provincie Drenthe als de gemeente Meppel door ons Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt heeft. Dat ze dat alle twee doen komt omdat het Wob verzoek doorgestuurd is.

Uit de geopenbaarde informatie blijkt het volgende:
- inzake stikstof emissies en depositie (op Natura 2000) is de provincie het beboegd gezag
- inzake geluid en lucht (stank en rook) is de gemeente Meppel het bevoegd gezag

Dat ze het bevoegde gezag zijn betekent dat ze zowel klachten als handhavingsverzoeken in behandeling moeten nemen.

Klachten hebben geen juridische gevolgen. Kort gezegd: je kan gelijk krijgen maar er is geen verplichting om te handelen voor het bestuursorgaan.

Handhavingsverzoeken zijn het grote broertje van een klacht: na een handhavingsverzoek moet het bevoegd gezag met een besluit komen. In dat besluit moeten ze motiveren waarom ze wel of niet handhavend opgetreden hebben.

Indien je het niet eens bent met een besluit op een handhavingsverzoek kan je in bezwaar. Indien je je dan nog steeds niet kan verenigen met het resultaat kan je naar de bestuursrechter.

Nadeel van een handhavingsverzoek is dat het een volledig juridisch traject is wat ook nog eens enkel voor belanghebbenden open staat. Kort gezegd: een hoop gedoe maar je kan naar de rechter.
 

Resultaat Wob: Meppel is bevoegd gezag

Lees in het volgende bestand dat Meppel het bevoegd gezag is voor geluid en lucht:


Bron: website Meppel publicaties Wob. Daar vind je ons Wob verzoek en de geopenbaarde informatie.
 

Resultaat Wob: Drenthe is bevoegd gezag

Voor stikstof (Wet natuurbescherming) is de provincie Drenthe het bevoegde gezag. Zij hebben een handhavingsverzoek van MOB (Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A.) in behandaling gehad. Meppelers zijn schatplichtig aan de MOB, ze hebben in het verleden geholpen de komst van een asfaltcentrale tegen te houden. Ze zijn vooral bekend geworden door hun succesvolle strijd tegen stikstof.

Lees ons Wob verzoek en de geopenbaarde informatie op de website van Drente of hier:


En het resultaat:


We gaan op deze pagina niet in op de complexe juridische details van het Wob-verzoek. Voor vragen: neem contact op met ons.
 

Houtstook problematisch

Houtstook zorgt voor veel problemen. Ook in Meppel, er zijn vragen over lawaai, stank en rook. (#1, #2, #3).

Landelijk zijn er ook genoeg alarmerende berichten zoals:
- Minister Wiebes blijft om de hete brij heendraaien bij biomassa

Onder het kopje "houtstook een ramp", is Mobilization for the Environment ook meer dan helder.

Na verbranding worden de rookgassen niet verder gefilterd maar meteen de lucht in geblazen. Dat is voor ons een groot probleem want het veroorzaakt schade aan mens en milieu.
 

Juridische problemen

Zeker is dat de centrale draait zonder Wnb-vergunning. Dat is onrechtmatig.

De uitstoot is zoveel dat zeker is dat er schade aan de natuur ontstaat, de berekenignen laten zien dat de effecten significant zijn.

Behalve stikstof (1056.40 kg/j) is ook de uitstoot (emissie) van fijnstof relevant, namelijk 107.8 kg/jaar.

Afbeelding concentratiebijdrage (niet te verwarren met een AERIUS-calculatie):

set-051.png
set-051.png

Ook valt de uitstoot van de centrale niet los te zien in de vervuiling van de omgeving, veel intensieve veehouderijen. In cumulatie ontstaat veel natuurschade. Op een paar honder meter van de woonwijk wordt een grote veehouderij opgericht:

dji-0039.jpg
dji-0039.jpg

zie voor meer foto's: m16645-foto-Matenweg-7.
 

Foto's centrale

Kijk voor foto's op de pagina foto's biomassacentrale Meppel.
 

Wat nu?

De milieuschade door zowel de centrale als de veehouderijen in de omgeving is wat ons betreft onaanvaardbaar hoog. Wij zijn momenteel in overleg met verschillende partijen om te kijken wat er gedaan kan en moet worden.

---

Voor vragen neem contact met ons op.


server clear NOK