logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
mg-6724.jpg

Biomassacentrale Meppel

Weer gegrond beroepUpdate 11 jul 2024

De provincie Drenthe gaat weer onderuit bij de bestuursrechter

Beroep weer gegrond: ECLI:NL:RBNNE:2024:2552. Al het goede komt langzaam, maar dan heb je ook wat, namelijk weer dik gelijk.

Dit is de tweede keer dat de rechtbank het besluit van de provincie om niet te handhaven vernietigd en de provincie Drenthe opdraagt om een nieuw besluit te nemen.

Ook de natuurtoets van het bedrijf Koolstra advies gaat onderuit. Het gaat om het rapport 'Voortoets Natura 2000 BMC Bremenbergweg' van 14 mei 2024 van Koolstra Advies. Zie uitspraak:

"Voor zover verweerder zich beroept op de bevindingen en de conclusies van het rapport Koolstra, slaagt die stelling niet. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat dit rapport is gebaseerd op een onjuist uitgangspunt voor wat betreft de cumulatietoets door te miskennen dat er voor andere projecten omgevingsvergunningen zijn verleend door andere bestuursorganen, waarbij de emissie en depositie van stikstof (nog) niet is opgenomen in de heersende achtergronddepositie."

en

"Naar het oordeel van de rechtbank is voormeld rapport voor wat betreft de paragraaf “Cumulatie-projecten” onzorgvuldig tot stand gekomen door die uitsluitend te baseren op niet te verifiéren telefonische inlichtingen van ambtenaren van de provincie."

Een hoop jargon en lange zinnen maar de kern blijft: De natuurtoets/het rapport van Koolstra advies is onzorgvuldig tot stand gekomen.

En Drenthe krijgt een pittige uitdaging want de rechtbank "bepaalt dat verweerder binnen 6 weken na de verzenddatum van deze uitspraak opnieuw dient te beslissen op de bezwaren van eiseres"

En we beuren € 1.000 van de provincie, want het verzoek om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn wordt toegewezen door de rechtbank. En nee dat betekent niet dat jullie niet hoeven te doneren omdat we geld zat hebben. We huren steeds vaker deskundigen in om de natuur  meer en beter te kunnen verdedigen. Kost veel geld, daarom:

doneer


Update 23 jan 2023

Groundhog Day voor de biomassacentrale in Meppel

Gaap. Saai. Weer zo'n dag.

De provincie Drenthe is door de rechter op de vingers getikt, omdat ze niet wilden handhaven op ons handhavingsverzoek van inmiddels een half miljoen jaar geleden.

Nu moeten ze - dat regelt de wet - met een nieuw besluit komen. Dat hebben ze gedaan. En je raadt het nooit, maar ze gaan... niet handhaven.

Dus wij weer in beroep. Lees het beroepschrift hier.

Kost weer 365 euro griffiekosten. Daar spelen ze ook op, dat we uiteindelijk door onze centen heen raken. Zorgen jullie er even voor dat dat niet gebeurt?...

doneer


Update 16 sept 2022

Uitspraak: beroep gegrond


Het beroep
Het beroep van de Natuurbeschermingswacht is gegrond omdat er mogelijk schade door stikstof kan ontstaan aan Natura 2000-gebieden. Dan is een streng onderzoek nodig dat in jargon een 'passende beoordeling' heet. Dit onderzoek is niet gedaan. Ook is er geen vergunning Wet natuurbescherming.

In zo'n geval moet de provincie handhaven. Dat hebben ze na ons handhavingsverzoek niet gedaan. Uiteindelijk kom je dan bij de bestuursrechter uit.

De provincie moet nu opnieuw beslissen hoe om te gaan met het handhavingsverzoek van de Natuurbeschermingswacht. Dit is geen gemakkelijke opgaaf, omdat de bestuursrechter stelt dat er geen concreet zicht op legalisatie is. Ook moet de provincie motiveren of stoken op gaskachels mogelijk is.

Mensen niet beschermd
Het beroep is geslaagd op basis van Europees natuurrecht. Het gaat dan om de bescherming van Natura 2000-gebied. Dit gebied op meer dan een kilometer afstand van de centrale is dus beter beschermd dan de direct omwonenden.

Mensen zelf zijn niet dus beschermd, die kunnen niet naar de overheid en om handhaving verzoeken, omdat er geen wet of regel is die hen tegen rook, lawaai, stank en fijstof beschermd. De gemeente had bescherming echter wel op kunnen nemen in het omgevingsplan, maar gemeentes doen dit zelden. In Nederland wordt de economie beschermd, niet mensen. Zo hebben we in Meppel met die centrale eigenlijk een mini-Tatasteel.

Mensen wel beschermen
Als de gemeenteraad mensen wel wil beschermen, dan is dat mogelijk. In de Omgevinsvisie, die nu opgesteld wordt, kan de gemeenteraad kaderstellende regels opnemen.

Het is dus een keuze van de gemeenteraad om het milieu en burgers te beschermen tegen bijvoorbeeld rook, stank, lawaai en schadelijke stoffen, zoals landbouwgif. De gemeenteraad heeft dus de bevoegdheid en de middelen om de burger en het milieu te beschermen.

Het verzoek om een voorlopige voorziening
De Natuurbeschermingswacht heeft bij de rechtbank ook een verzoek ingediend om de centrale meteen te sluiten. Dit verzoek is afgewezen om een reden die de Natuurbeschermingswacht niet begrijpt. In de uitspraak staat een vergelijk met "de vergunde situatie op de referentiedatum 10 juni 1994". Maar de centrale is nog geen tien jaar oud.

Stoken op gas
De provincie moet ook motiveren of het mogelijk is om over te gaan op het gebruik van gaskachels binnen de installatie van de biomassa-energiecentrale. Bewoners komen dus nooit zonder warmte te zitten.

Uitspraak online
De uitspraak staat online bij de Rechtspraak: ECLI:NL:RBNNE:2022:3344.Update 7 sept 2022

Zitting gehad op 6 sept

Over 2 weken uitspraak.

De kern van ons betoog: de centrale gebruikt een vrijstelling uit het PAS-tijdperk. Maar er is geen deugdelijke natuurtoets waaruit blijkt dat de centrale onder de norm van die vrijstelling blijft. Wat ons betreft draait de centrale in strijd met natuurwetgeving en moet het gedeelte dat op pellets stookt gesloten worden. De centrale kan dan wel met de gaskachels warmte blijven leveren. Stoken op gas is uiteraard ook niet ideaal maar stoot wel veel minder stikstof uit dan stoken op pellets.

De provincie stelt dat handhaven onevenredig is. Wij stellen dat volgens Europees recht een belangenafweging niet mogelijk is. Dit temeer omdat de centrale op gas kan stoken en er nu al anderhalf jaar de tijd was om een goede natuurtoets op te stellen.

De media hierover: Dagblad van het Noorden en Meppeler Courant, "Natuurbeschermingswacht eist sluiting van biomassacentrale in Meppel. Maar provincie Drenthe wil geen bedrijven 'stuk' maken".


Update 29 augustus 2022

Naar de rechter

We hebben het beluit op bezwaar (voor het niet handhaven) ontvangen van de provincie. We hebben beroep ingesteld en meteen verzocht om een voorlopige voorziening bij de rechtbank.


Update 12 maart 2022

Het net begint zich te sluiten

De centrale gebruikt de PAS vrijstelling maar stoot meer uit dan die vrijstelling toelaat. Voor die hoeveelheid was een PAS melding nodig. Maar dat is niet te legaliseren, zo blijkt uit een brandbrief van de provincie Overijssel naar de minister.

Nu wordt het lastig voor de provincie Drenthe om niet te gaan handhaven. Wat mogelijk meespeelt is dat de centrale stikstofdepositie op Natura 2000 in Overijssel veroorzaakt.


Update 31 jan 2022: advies bezwaarcommissie.

Advies commissie bezwaarschriften openbaar

In verband met het interpellatiedebat van de gemeente Meppel heeft de provincie ons het advies alvast verstrekt en mogen wij dit delen. Afgesproken is dat dit mogelijk was onder de volgende voorwaarde (email 27 jan 2022):

"Bij mondelinge of schriftelijke verspreiding graag vermelden dat Gedeputeerde Staten nog niet hebben besloten op het advies."

Het advies met brief aan de gemeenteraad: m17689-brief-raad-biomassacentrale-Meppel-bijlage.pdf.

De commissie adviseert:
1. indien het bestreden besluit in stand kan blijven:
a. de motivering van het bestreden besluit aan te passen met inachtneming van het advies;
b. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en
c. het bestreden besluit voor het overige in stand te laten,
2. indien het bestreden besluit wordt herroepen:
a. het bezwaarschrift gegrond te verklaren en
b. het handhavingsverzoek toe te kennen en tot handhaving over te gaan door middel van een bestuursrechtelijke sanctie

Nu is het dus wachten op de provincie, zij zullen op basis van het advies met een besluit op bezwaar moeten komen.

Ondertussen heeft de rechtbank Overijssel op 25 jan 2022 vier uitspraken gedaan in
vergelijkbare situaties. Het betreft afgewezen handhavingsverzoeken van Coöperatie
Mobilisation for the Environment inzake biomassacentrales:

ECLI:NL:RBOVE:2022:196, ECLI:NL:RBOVE:2022:197, ECLI:NL:RBOVE:2022:198, ECLI:NL:RBOVE:2022:199

Daaruit maakt de Natuurbeschermingswacht op dat:
  1. er nog geen concreet zicht is op legalisering
  2. handhaven niet onevenredig is op basis van huidige motivatie
  3. het college onvoldoende is ingegaan op waarom er geen passende beoordeling nodig is

Ondertussen zal de gemeenteraad van Meppel op 2 data vergaderen over de centrale:

Update 21 jan 2022: De provincie schrijft in een brief:

Verdaging besluit op bezwaar


"Bij brief van 26 november 2021 met kenmerk 202101412-00971808 hebben wij de termijn om op uw bezwaarschrift te beslissen verdaagd tot 20 januari 2022.

Het is niet mogelijk om binnen deze termijn een beslissing te nemen. De reden hiervan is dat wij vanwege de nieuwe release van AERIUS nog geen afdoende nader onderzoek hebben kunnen doen. Daarom hebben wij besloten de beslissing op het bezwaarschrift met vier weken te verdagen tot 17 februari 2022.
"


Update 27 nov 2021: inzake handhavingsverzoek & bezwaarprocedure: De commissie voor de rechtsbescherming heeft nog geen advies uitgebracht, daarom heeft de provincie verdaagt tot 20 jan 2022.


Update 23 nov 2021:

Gemeenteraad besluit op Wob - informatie openbaar

De gemeeneraad heeft een besluit op ons Wob verzoek genomen en informatie openbaar gemaakt.

Lees hier het besluit en de informatie welke nu openbaar is voor een ieder.

Wat opvalt in de geopenbaarde informatie is waar het niet over gaat. Uit de correspondentie komt niet naar voren dat er gevraagd wordt:
Ook worden procedures door elkaar gehaald, daarom noemen wij de procedures:

Wat had de gemeenteraad kunnen doen en wat kan alsnog?

De gemeenteraad had in het bestemmingsplan regels op kunnen nemen welke:
  1. burgers en het milieu beschermen
  2. handhaafbaar zijn
Om een herhaling te voorkomen kan de gemeenteraad alsnog in de Omgevingsvisie regels opnemen om burgers en het milieu te beschermen. De omgevingsvisie kan namelijk kaderstellend zijn. Zo kan de raad afdwingen dat burgers en het milieu beschermt worden tegen bijvoorbeeld rook, stank, lawaai en schadelijke stoffen zoals pesticiden.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid en de middelen om de burger en het milieu te beschermen. Wij verzoeken de gemeenteraad Meppel dit te gaan doen.

U als burger kan in ieder geval 2 dingen doen: De gemeenteraad heeft nu haar deel beantwoord van het WOB verzoek, nu moet het college van de Gemeente Meppel nog hetzelfde doen. Daarover volgt hier uiteraard informatie als wij dat besluit ontvangen hebben.


Update 15 nov 2021:

Zitting provincie Drenthe

Ons handhavingsverzoek was afgewezen. Daarmee 'konden wij ons niet vereinigen' en daarom zijn wij in bezwaar gegaan. Dit bezwaar is vandaag (15 nov 2021) op een hoorzitting behandeld.

Voor de zitting hebben wij een pleitnota opgesteld. Kern van de zaak: het is onzeker hoeveel emissies de centrale heeft. Die onzekerheid is in strijd met de Habitatrichtlijn.

De commissie voor de rechtsbescherming zal nu een advies opstellen. Naar aanleiding van dit advies zal het college een besluit op advies bekend moeten maken. De verwachting is dat dit in januari zal gebeuren. Het is niet verplicht voor het college om het advies over te nemen. Indien wij ons niet kunnen verenigen met het besluit op advies dan kunnen we in beroep bij de bestuursrechter bij de rechtbank Noord-Nederland.
 

Verwachting besluit op Wob

Maar voordat wij een besluit op advies ontvangen zullen we snel besluiten op ons Wob verzoek ontvangen. Ons Wob verzoek van 21 sept 2021 is in behandeling bij zowel de gemeenteraad als het college van de gemeente Meppel. De te openbaren informatie zal voor eenieder op de website van Meppel te vinden zijn.


Update 22 sept 2021:

Nieuw Wob-verzoek

De gemeenteraad heeft vergaderd over de biomassacentrale. Maar het college was afwezig. De hele vergadering heeft niets aan nieuwe informatie opgeleverd. Oplettende lezertjes weten dan precies wat de Natuurbeschermingswacht gaat doen. Precies. Een nieuw Wob-verzoek.

Lees ons Wob verzoek van 21 sept 2021:
https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/m17302-Wob-biomassacentrale-Meppel-2021.html

De gemeente heeft nu 4 weken (evt met 4 weken verlenging termijn) om de informatie voor een ieder openbaar te maken. Die inrormatie zal dan op de site van Meppel staan:

https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Contact_reacties/Meldingen_en_klachten/WOB_publicatiesUpdate 14 september 2021:

Biomassacentrale op de agenda van de gemeenteraad


De biomassacentrale staat op de agenda van de gemeenteraad: donderdag 16 september 2021 van 21:00 - 22:30.

Wij hebben de griffie gesproken over dit agendapunt:
- inspreken is niet mogelijk
- een brief sturen kan, maar die wordt niet in dit raadsonderdeel ('de Ronde') gepaatst.

Omwonenden zijn uitgenodigd, helaas niet alle belanghebbenden: wij zijn niet uitgenodigd. Geen punt, ik zou ons ook niet uitnodigen - we zijn te lastig.

In de agenda staat: "Tevens zullen de RUD en de gemeente aanschuiven om in gesprek te gaan over hoe er omgegaan wordt met klachten en meldingen van overlast door de biomassacentrale."

En die zin laat precies zien waarom wij niet uitgenodigd zijn: klachten en meldingen zijn dan wel officiele procedures, maar ze kunnen geen rechtsgevolgen hebben.

Wij hebben een handhavingsverzoek ingediend - daarover gaat dit artikel. En een handhavingsverzoek kan wel rechtsgevolgen hebben. Bovendien kan de indiener uiteindelijk naar de bestuursrechter. Wij zijn overigens niet de enige die de gemeente hebben verzocht handhavend op te treden.

Het is heel kwalijk dat de raad (en daarmee eenieder) niet goed geïnformeerd is.

Bovendien moet er eens een einde komen aan 'het in gesprek gaan'. Op herhaalde overtredingen, zeker wanneer omwonenden en het milieu daar onder lijden, hoort handhavend optreden te volgen. Geen gesprek.

We zullen de vergadering volgen en als de raad ook tijdens deze bijeenkomst niet volledig geïnformeerd wordt door de wethouder, dan zullen wij opnieuw een Wob-verzoek indienen. Een Wob-verzoek is een verzoek aan de gemeente om de relevante informatie openbaar beschikbaar te maken voor eenieder. Daarmee is een Wob-verzoek een heel eerlijk middel: iedereen krijgt op hetzelfde moment dezelfde informatie - inclusief de gemeenteraad.Update 25 juli 2021:
In bezwaar. Ons bezwaar is afgewezen. Hadden we verwacht omdat het handhavingsverzoek van MOB ook afgewezen is. Dus zijn we in bezwaar gegaan, lees ons bezwaarschrift hier.
 

Voldoende jargon in uitleg procedure

Voor de  liefhebbers van jargon het volgende overzicht.

We hebben een handhavingsverzoek ingediend. De provincie kwam met een voornemen tot afwijzen. We hierop een zienswijze ingediend. Ons handhavingsverzoek is vervolgens afgewezen. Dat is een besluit en daarop is dan weer bezwaar mogelijk. Dat hebben we gedaan: hier ons bezwaarschrift.

Nu zullen we een verweerschrift ontvangen en een uitnodiging voor een hoorzitting. Daar wordt de hele zaak inhoudelijk besproken voor de onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming. Die komt met een advies aan het provinciale college (Gedeputeerde Staten). De provincie gaat vervolgens het besluit opnieuw nemen, maar kan daarbij kiezen om het advies niet over te nemen. Indien we ons met het besluit op bezwaar niet kunnen verenigen, kunnen we in beroep. Dan pas komt het voor de rechter.
 

De Media

update 16 juni Meppeler Courant: Klachten over biomassacentrale in Nieuwveense Landen stranden in bureaucratisch moeras.

Meppeler Courant 16 juni: "Klachten over biomassacentrale in Nieuwveense Landen stranden in bureaucratisch moeras."

Meppeler Courant 5 mei 2021: "Natuurbeschermingswacht wil dat biomassacentrale in Meppel wordt gesloten en dient een handhavingsverzoek in bij de provincie Drenthe"

Meppeler Courant 11 mei 2021: "MeppelEnergie kan schuld van 3 ton aan gemeente Meppel niet terugbetalen"

 

Update: Handhavingsverzoek naar de provincie Drenthe en brief naar de gemeenteraad


Weer meer onderzoek door het college en dus weer meer vertraging. Maar de natuur kan beslist geen vertraging meer verdragen, daarom hebben wij een handhavingsverzoek naar de provincie gestuurd:
Nu moet de provincie een besluit nemen. We moeten nog maar zien of ze ook gaan handhaven en de centrale gaan sluiten. Als ze dat niet doen, dan kunnen we tegen het besluit om dat niet te doen in bezwaar. Als dat niet helpt staat de weg open naar de bestuursrechter.

Los van wat de bovengenoemde procedure hebben we een brief naar de gemeenteraad gestuurd, de brief is geplaatst bij de ingekomen stukken van de vergadering van donderdag 27 mei 2021. Leet de brief hier in het raadsinformatiesysteem.
 

Update: centrale in raadsvergadering en in Meppeler Courant

Afgelopen donderdag 25 maart 2021 heeft wethouder van der Haar onder agendapunt 9.e (mededelingen) gesproken, vanaf 3:13:17 (gehele raadsvergadering).

De Meppeler Courant, 19 april 2021, p. 3, Michiel Kolle schrijft in het artikel "MeppelEnergie verkeert in financieel zwaar weer" over het onderzoek dat het college uit laat voeren.

Het onderzoek: "Wat wordt de rol van de gemeente en Rendo als aandeelhouders?" is interessant, omdat over het eigenaarschap al Wob-verzoeken ingediend zijn bij de provincie en de RUD en zij het Wob-verzoek doorgestuurd hebben naar Meppel.
 

Wie is het bevoegd gezag en wat betekent dat?

Er zijn nu 2 besluiten op Wob online. In ons geval betekent dat dat zowel de provincie Drenthe als de gemeente Meppel door ons Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt heeft. Dat ze dat alle twee doen komt omdat het Wob verzoek doorgestuurd is.

Uit de geopenbaarde informatie blijkt het volgende:
- inzake stikstof emissies en depositie (op Natura 2000) is de provincie het beboegd gezag
- inzake geluid en lucht (stank en rook) is de gemeente Meppel het bevoegd gezag

Dat ze het bevoegde gezag zijn betekent dat ze zowel klachten als handhavingsverzoeken in behandeling moeten nemen.

Klachten hebben geen juridische gevolgen. Kort gezegd: je kan gelijk krijgen maar er is geen verplichting om te handelen voor het bestuursorgaan.

Handhavingsverzoeken zijn het grote broertje van een klacht: na een handhavingsverzoek moet het bevoegd gezag met een besluit komen. In dat besluit moeten ze motiveren waarom ze wel of niet handhavend opgetreden hebben.

Indien je het niet eens bent met een besluit op een handhavingsverzoek kan je in bezwaar. Indien je je dan nog steeds niet kan verenigen met het resultaat kan je naar de bestuursrechter.

Nadeel van een handhavingsverzoek is dat het een volledig juridisch traject is wat ook nog eens enkel voor belanghebbenden open staat. Kort gezegd: een hoop gedoe maar je kan naar de rechter.
 

Resultaat Wob: Meppel is bevoegd gezag

Lees in het volgende bestand dat Meppel het bevoegd gezag is voor geluid en lucht:


Bron: website Meppel publicaties Wob. Daar vind je ons Wob verzoek en de geopenbaarde informatie.
 

Resultaat Wob: Drenthe is bevoegd gezag

Voor stikstof (Wet natuurbescherming) is de provincie Drenthe het bevoegde gezag. Zij hebben een handhavingsverzoek van MOB (Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A.) in behandaling gehad. Meppelers zijn schatplichtig aan de MOB, ze hebben in het verleden geholpen de komst van een asfaltcentrale tegen te houden. Ze zijn vooral bekend geworden door hun succesvolle strijd tegen stikstof.

Lees ons Wob verzoek en de geopenbaarde informatie op de website van Drente of hier:


En het resultaat:


We gaan op deze pagina niet in op de complexe juridische details van het Wob-verzoek. Voor vragen: neem contact op met ons.
 

Houtstook problematisch

Houtstook zorgt voor veel problemen. Ook in Meppel, er zijn vragen over lawaai, stank en rook. (#1, #2, #3).

Landelijk zijn er ook genoeg alarmerende berichten zoals:
- Minister Wiebes blijft om de hete brij heendraaien bij biomassa

Onder het kopje "houtstook een ramp", is Mobilization for the Environment ook meer dan helder.

Na verbranding worden de rookgassen niet verder gefilterd maar meteen de lucht in geblazen. Dat is voor ons een groot probleem want het veroorzaakt schade aan mens en milieu.
 

Juridische problemen

Zeker is dat de centrale draait zonder Wnb-vergunning. Dat is onrechtmatig.

De uitstoot is zoveel dat zeker is dat er schade aan de natuur ontstaat, de berekenignen laten zien dat de effecten significant zijn.

Behalve stikstof (1056.40 kg/j) is ook de uitstoot (emissie) van fijnstof relevant, namelijk 107.8 kg/jaar.

Afbeelding concentratiebijdrage (niet te verwarren met een AERIUS-calculatie):

set-051.png
set-051.png

Ook valt de uitstoot van de centrale niet los te zien in de vervuiling van de omgeving, veel intensieve veehouderijen. In cumulatie ontstaat veel natuurschade. Op een paar honder meter van de woonwijk wordt een grote veehouderij opgericht:

dji-0039.jpg
dji-0039.jpg

zie voor meer foto's: m16645-foto-Matenweg-7.
 

Foto's centrale

Kijk voor foto's op de pagina foto's biomassacentrale Meppel.
 

Wat nu?

De milieuschade door zowel de centrale als de veehouderijen in de omgeving is wat ons betreft onaanvaardbaar hoog. Wij zijn momenteel in overleg met verschillende partijen om te kijken wat er gedaan kan en moet worden.

---

Voor vragen neem contact met ons op.


server clear NOK