aan:     Gemeente Meppel
       balie

betreft:   Wob verzoek: biomassacentrale 2021

datum:    21 sept 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Al enige malen hebben wij gevraagd om een feitenrelaas inzake de Biomassacentrale, Bremenbergweg 2b. Dit hebben wij niet gekregen.

Op donderdag 16 september 2021 stond de biomassacentrale op de agenda van de gemeenteraad. Bij dat agendapunt:
 1. is onvolledige en onjuiste informatie verstrekt
 2. was het voltallige college afwezig
 3. zijn enkel vertegenwoordigers van het wijkplatform uitgenodigd en niet alle belanghebbenden
 4. was inspreken volgens de griffier niet mogelijk
 5. was een brief toevoegen aan de agenda niet mogelijk
Na het volgen van de bijeenkomst bestaan er enkel meer vragen. Om antwoorden op vragen te kunnen vinden dient dit Wob-verzoek.

Wij verzoeken u openbaar te maken voor een ieder alle informatie over de centrale en het warmtenet waaronder:
 1. documenten waaruit blijkt wie de centrale en het warmtenet in eigendom hebben
 2. documenten waaruit blijkt wie de centrale en het warmtenet exploiteren
 3. documenten m.b.t. subsidies aan de eigenaren en exploitanten van de centrale en het warmtenet, inclusief staatssteuntoets
 4. documenten m.b.t. overige steunmaatregelen aan de eigenaren en exploitanten van de centrale en het warmtenet, inclusief staatssteuntoets
 5. onderzoeken en de uitkomsten daarvan, waaronder technisch, milieu en financieel
 6. afspraken van de betrokken bestuursorganen met de exploitanten en eigenaren van de centrale en het warmtenet, en tussen bestuursorganen onderling, waaronder in ieder geval alle overeenkomsten tussen deze partijen
 7. gespreksverslagen van overleg tussen overheden en eigenaren en exploitanten van de centrale en het warmtenet
 8. toezeggingen aan de raad (o.a. ten aanzien van het staatssteun-onderzoek)
 9. financiële transacties tussen bestuursorganen en exploitanten en eigenaren van de centrale en het warmtenet
 10. correspondentie met onder andere RUDD, provincie Drenthe, de exploitanten en eigenaren van de centrale en het warmtenet, omwonenden, het wijkplatform, klagers en andere betrokkenen
 11. risico-analyses m.b.t. planschade, milieuschade, gezondheidsschade, financiële risico's en andere risico-factoren
 12. milieuinformatie, waaronder informatie over emissies
 13. meetrapporten, metingen en keuringen
 14. logboeken van de exploitatie van de centrale zoals tijdens De Ronde besproken
 15. procedures en gevolgen van procedures, zoals klachten, meldingen, handhavingsverzoeken, planschade, dwangsommen, enz.
 16. informatie over het plan van aanpak van de exploitant van de centrale zoals besproken tijdens De Ronde, inclusief het plan zelf indien dit al is gemaakt
 17. uitnodigingen om deel te nemen aan De Ronde en correspondentie over deelname daaraan
Nieuwe delen van de wijk
Tijdens De Ronde kwam naar voren dat delen van de Nieuwveense Landen niet worden aangesloten op het warmtenet dat door de centrale wordt gevoed. Wij verzoeken u alle informatie openbaar te maken waaruit blijkt op welke wijze deze bestaande en/of nieuwe woningen van energie worden voorzien, wie ertoe besloten heeft om deze woningen niet op het bestaande warmtenet aan te sluiten en op welke gronden.

Tot slot
Wij zijn altijd bereikbaar voor overleg, ook om dit verzoek te preciseren.

Wij verzoeken u de te openbaren informatie niet op papier toe te zenden, maar enkel online machineleesbaar voor een ieder beschikbaar te maken. Wij verzoeken specifiek om die informatie die bij uw bestuursorgaan en/of de RUDD berust, dit verzoek ziet niet op informatie die mogelijk bij de provincie Drenthe berust.

Met vriendelijke groet,

 
voorzitter            secretaris