Pleitnota zitting 14 nov 2021
inzake HHV biomassacentrale Meppel

 
Wij blijven bij onze standpunten in ons handhavingsverzoek , onze zienswijze en ons bezwaar.

Wat wij graag toe willen voegen is informatie inzake de onzekerheid inzake de emissies.

De biomassacentrale wordt met het verstijken van tijd steeds problematischer om in stand te houden. Doordat ook omwonenden zijn gaan klagen, melden en verzoeken om handhaving, is de centrale ook onderwerp geworden op de agenda van de gemeenteraad.

Dit heeft tot gevolg dat er in kleine stappen steeds meer informatie beschikbaar komt voor eenieder.

Een voor deze procedure relevant document is openbaar gemaakt door toezendig naar de raad, raadsvergadering 4 november 2021, agendapunt 9.a: Voor kennisgeving aannemen: "RUD Drenthe - Afschrift brief milieucontrole - Bremenbergweg 2 Meppel".

bron: raadsinformatiesysteem Meppel. Of kopie op Natuurbeschermingswacht.nl (ocr toegevoegd).

In de brief staat: "Aangaande de rook- en geuroverlast heeft u aangegeven reeds bezig te zijn om de rook en geur gerelateerde problematiek in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken."

Deze zin laat zien dat er grote onzekerheid bestaat over het funcioneren nu en in de toekomst. Omdat artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn een passende beoordeling vereist zonder wetenschappelijke twijfel kan er dus onmogelijk sprake zijn van een legaliseerbare situatie. Nu niet en niet in de toekomst.


Namens de Natuurbeschermingswacht,


Geert Starre, secretaris