aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       postbus 122
       9400 AC Assen

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK bmc Bremenbergweg 2b Meppel

datum:    22 april 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,

Hierbij dient de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken een handhavingsverzoek in, inzake de biomassacentrale op het volgende adres:
 
   Bremenbergweg 2b
   7942 JP Meppel

Voorwoord
Wij zijn geschrokken van het grote aantal in werking zijnde biomassacentrales en pelletkachels en het aantal nieuwe initiatieven voor nog meer.

Biomassacentrales hebben wat ons betreft enkel nadelen, zoals emissies en het opstoken van hele bossen. Ook ontstaat verwarring door gebrek aan kennis en informatie. Inmiddels zijn er Wob-verzoeken en raadsvragen geweest maar bij elke stap ontstaan meer vragen en vooral meer zicht op schade aan de natuur.

Recent is in Meppel een onderzoek gestart door het college (mededelingen agendapunt 9.e in de raadsvergadering van 25 maart 2021). Helaas wordt natuur en milieu niet genoemd in het onderzoek anders dan het noemen van niet handhaafbare ambities. Dat heeft ons doen besluiten om op te komen tegen natuurschade en dit handhavingsverzoek in te dienen.


Verzoek om handhaving
Concreet verzoeken wij u om de biomassacentrale aan de Bremenbergweg 2b, 7942 JP Meppel te sluiten en gesloten te houden, omdat de centrale in bedrijf is zonder de benodigde vergunning Wet natuurbescherming.


Toelichting
Op 9 november 2020 hebben wij een Wob-verzoek gedaan met de volgende kenmerken:
titel:   Wob biomassacentrale Nieuwveense Landen
datum:   9 nov 2020
url:    https://drenstack01.stackstorage.com/s/k6cfdsn4C5R2Rrbo
besluit:  19 jan 2021, uw kenmerk: 3/5.8/2021/000054

Uit de op basis van genoemd verzoek openbaar gemaakte stukken blijkt dat u op 6 oktober 2020, kenmerk 41/4.6/2020001900, een beslissing op bezwaar heeft genomen om een handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment (MOB) ongegrond te verklaren. Met een aantal van uw overwegingen daarbij kunnen wij ons niet verenigen.
 1. Uw afwijzing is gebaseerd op een handhavingsbeleid dat in strijd is met de plicht tot handhaven.
 2. Uw afwijzing is gebaseerd op een belangenafweging. De Habitatrichtlijn voorziet niet in een belangenafweging.
 3. De door het bedrijf aangeleverde AERIUS-calculaties zijn onderling strijdig met elkaar.
 4. Enkele gebruikte invoervariabelen voor de AERIUS-calculaties zijn aantoonbaar onmogelijk en onjuist. Bijvoorbeeld respectievelijk de uittreedtemperatuur en de uitstoothoogte.
 5. Enkele gebruikte invoervariabelen voor de AERIUS-calculaties voldoen niet aan de eis dat er redelijkerwijs geen twijfel mag bestaan, bijvoorbeeld de uittreedsnelheid en de grootte van de emissie.

Derhalve concluderen wij dat de AERIUS-berekeningen niet voldoen aan de eisen voor een passende beoordeling en derhalve ook niet gebruikt kunnen worden als een passende beoordeling. Daaruit volgt dat de AERIUS-berekeningen niet kunnen worden gebruikt als motivering om een handhavingsverzoek af te wijzen.

Onze conclusie is ook dat door de stikstofdepositie op de vele Natura 2000-gebieden, een vergunning Wet natuurbescherming niet verleend kan worden, omdat deze niet kan voldoen aan de eisen die de Habitatrichtlijn daaraan stelt.

De centrale dient te worden gesloten.Met vriendelijke groet,


G. Starre, secreataris


Y. Starre-Massalt, bestuurslid