aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       postbus 122
       9400 AC Assen

betreft:   ZIENSWIJZE bmc Bremenbergweg 2b Meppel

datum:    29 mei 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Hierbij onze reactie op uw brief met de volgende kenmerken:
 
datum:     26 mei 2021
uw kenmerk:  202101412-00940843
onderwerp:   Voornemen tot afwijzing handhavingsverzoek
        Bremenbergweg 2b 7942 JP Meppel - biomassacentrale


U geeft ons de kans om een zienswijze in te dienen en bovendien de mogelijkheid om ons handhavingsverzoek te duiden als beroepschrift. Dank voor de mogelijkheden.


Niet als beroepschrift behandelen
Wij verzoeken u om ons handhavingsverzoek niet door te sturen naar de rechtbank als beroepschrift.


Het verdrag van Aarhus
De mogelijkheid van het indienen van een zienswijze baseert u op 4:7 Awb, terecht volgens ons. Het artikel 4:7 Awb is echter in strijd met het verdrag van Aarhus.

Awb artikel 4:7:
"1 Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel of gedeeltelijk afwijst, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien:
a. de afwijzing zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en
b. die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt.
"

Uw afwijzing van het handhavingsverzoek zal een Aarhus besluit zijn, dit blijkt uit rechtsoverweging 4.9 van ECLI:NL:RVS:2021:786:
"4.9.    Daarbij beschouwt de Afdeling als omgevingsrechtelijke zaken de zaken over besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Tracéwet, Wet geluidhinder, Wet natuurbescherming, Ontgrondingenwet, Waterwet, Wet bodembescherming, Wet luchtvaart, Mijnbouwwet, Kernenergiewet, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet bescherming Antarctica en andere wetten en regelingen op het gebied van het milieu en de ruimtelijke ordening."

Bovendien is het verdrag van toepassing omdat er stikstofdepositie plaatsvindt boven de kritische depositiewaarde. Dan is artikel 5 lid 1 onder c van het verdrag van toepassing:

"Artikel 5. Verzamelen en verspreiden van milieu-informatie
1 Elke Partij waarborgt dat:
[..]
c. in het geval van een onmiddellijke bedreiging van de menselijke gezondheid of het milieu, hetzij veroorzaakt door menselijke activiteiten of ten gevolge van natuurlijke oorzaken, alle informatie die het publiek in staat kan stellen maatregelen te nemen om uit de bedreiging voortvloeiende schade te voorkomen of te beperken en die in bezit is van een overheidsinstantie onmiddelijk en terstond wordt verspreid onder leden van het publiek die getroffen kunnen worden.
"

Omdat het verdrag op meerdere gronden van toepssing is, dienen Partijen, dus het college, invulling te geven aan de mogelijkheid tot inspraak voor het publiek volgens artikel 6 van het verdrag.

Hier ontstaat het conflict met de Awb, omdat de Awb voorschrijft enkel de aanvrager de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze te geven terwijl Partijen het publiek die mogelijkheid moet geven. Het verdrag gaat hier voor het gestelde in de Awb.

De Awb zal op dit artikel aangepast moeten worden, net als enkele andere artikelen inzake de: (zie rechtsoverweging 11.5, van ECLI:NL:RBNNE:2021:1831)

Wij verzoeken u daarom niet enkel ons, maar het publiek de mogelijkheid tot inspraak te geven.


Meer dan de procedure
Dit is niet slechts een puur procedurele vraag, gezien de grote aandacht voor de centrale is er mogelijk veel meer behoefte aan inspraak.

De aandacht bestaat uit:
Ook is deze procedure waarschijnlijk van toepassing op andere ontwikkelingen zoals handhavingsverzoeken inzake andere biomassacentrales en nieuwe biomassacentrales.


Voorlopige gronden
Wij kunnen ons niet verenigen met uw voornemen om niet te gaan handhaven om een aantal gronden. Wij verwachten de mogelijkheid te krijgen om een volledig gemotiveerde zienswijze in te kunnen dienen als het voornemen ter inzage gelegd is voor het publiek.


Voorlopige gronden inhoudelijk
U geeft geen concreet zicht op legalisering. De in uw brief genoemde toezeggingen van het kabinet zijn geen vorm van concreet zicht op legalisering. Bovendien zijn die toezeggingen niet gemotiveerd in uw brief, zelfs een bronverwijzing mist. Uw vorm van 'anticiperend handhaven' noemen wij geschiphold worden.

Het is ons onduidelijk welke toezegging het kabinet heeft gedaan en welke rechtskracht een dergelijke toezegging heeft. Het is per slot niet een besluit van een minister.

In de ministers hebben wij overigens geen vertrouwen, minister van Nieuwenhuizen is nog immer op zoek naar truucs en faalt daarin jammerlijk. Wij noemen als voorbeeld de afkap van de AERIUS-calculator, de RAV-emissiefactoren en de vele fouten in de besluitvorming rondom de luchtvaart.

Minister Schouten heeft een toezegging gedaan welke haaks staat op het verminderen van stikstofdepositie: "Zolang ik minister ben, komt er wat mij betreft geen halvering van de veestapel".

Daar heeft de overheid tot nu toe groots gefaald. Met gevoel voor symboliek sturen wij u deze brief daarom op de verjaardag van het vallen van het Programma Aanpak Stikstof.

Uw voornemen tot afwijzen zien wij overigens niet als brief op basis van een goede motivatie maar als politieke wens.


Met vriendelijke groet,


ing. Geert Starre,
secretaris NatuurbeschermingswachtYvonne Starre-Massalt,
lid bestuur