aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       postbus 122
       9400 AC Assen

betreft:   BEZWAAR afwijzing handhavingsverzoek biomassacentrale Meppel

datum:    18 juli 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Hierbij maken wij bezwaar tegen uw besluit met de volgende kenmerken:
datum:     10 juni 2021
uw kenmerk:  202101412-00943768
onderwerp:   Afwijzing handhavingsverzoek
        Bremenbergweg 2b 7942 JP Meppel - biomassacentrale 


Wij kunnen ons niet verenigen met de afwijzing en niet met de motivatie. Wij blijven bij onze standpunten in ons handhavingsverzoek en onze zienswijze. Wij verduidelijken enkele punten.


Vrijstelling of melding en berekeningen
In besluit afwijzing staat: "Het bedrijf bleef onder de PAS-drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar en heeft destijds te goeder trouw in overeenstemming met de toen geldende regelgeving gehandeld."

Niet te stellen valt dat het bedrijf onder de genoemde waarde blijft omdat wij forse gebreken gevonden hebben in de AERIUS-calculaties en hun invoer. Deze gebreken zijn niet hersteld.

U gaat ervan uit dat het vrijstelling betreft. Verderop in uw besluit noemt u echter een lagalistatie van melders. U schrijft: "Inmiddels is het legalisatietraject van start gegaan. Nadere informatie hierover kunt u vinden op https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/omzetten-pas-melding/."

De link verwijst echter naar een pagina over legalisatie van melders. Er is echter geen sprake van een melding.

Door bovenstaande hebben wij geen zekerheid over het correct toepassen van de drempel en kleeft aan u motivatie een gebrek.


Legalisatie niet mogelijk
Los van of het een PAS-vrijstelling of PAS-melding betreft, zijn wij van mening dat de huidige pogingen tot legalisatie in het algemeen, onverenigbaar zijn met de eisen van artikel 6 leden 1, 2 en 3 van de Habitatrichtlijn.

Overigens is het niet relevant of de depositie nu kleiner of groter is dan 0,05 mol/ha/jaar. Elke depositie is te beschouwen als significant.

Enkel kan vergunning worden verleend indien uit een passende beoordeling blijkt dat geen significant negatieve gevolgen optreden voor de beschermde natuurwaarden. Het college is daarbij verplicht verslechtering van de beschermde natuurwaarden te voorkomen. Dit betekent dat de emissies en deposities fors zullen moeten dalen. Onder geen omstandigheid kan ruimte worden geboden aan een toename van de emissies en deposities.

Wij zien juist een toename van emissies en dus deposities door meer en ruimere salderingsmogelijkheden, als voorbeeld door de latente ruimte in vergunningen verhandelbaar te maken. Door de toename kan geen ruimte ontstaan voor legalisatie.

Daarbij bestaan volgens ons, tot op de dag van vandaag, geen relevante maatregelen om emissies en deposities te doen dalen.

Van een concreet zicht op legalisatie kan dus geen sprake zijn. De beginselplicht tot handhaven blijft bestaan er kan geen uitzondering bestaan omdat deze handhaving valt onder artikel 6 tweede lid van de Habitatriochtlijn waarin geen ruimte is voor een afweging van belangen voor de betrokken overtreder en de waarden van het betrokken Natura 2000-gebieden.

Strijd Unierecht/Habitatrichtlijn
U verwijst in uw afwijzing naar het PAS. Dit is een duidelijk voorbeeld hoe de nationale regering handelt in strijd met het Unierecht, in dit geval de Habitatrichtlijn. Uw argumenten dat die zelfde regering heeft beloofd PAS-melders te legaliseren moet in het zelfde licht worden beschouwd. Het betreffende bedrijf is geen PAS-melder maar een nog steeds bestaande overtreder.

Wij wijzen u er op dat ingevolge het bepaalde in artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn, geïmplementeerd in artikel 2.4 van de Wnb, u verplicht bent de gevraagde maatregel te treffen. Bij de toepassing van deze wettelijke bepalingen is geen ruimte voor een afweging van belangen voor de betrokken overtreder en de waarden van het betrokken Natura 2000-gebieden.

Referentie commissie
U refereert in uw besluit naar een advies van de Commissie Rechtsbescherming. U kunt zich niet verschuilen achter hun advies. U beslist immers (op advies). We vragen ons daarom ook af aan wie die commissie rechtsbescherming biedt, in ieder geval niet aan de natuur, terwijl dit een primaire taak is van de provincie.

Bovendien was de commissie niet bekend met de gebreken in de calculaties, omdat MOB deze gebreken niet aanvoerde.

Passende beoordeling
Er is geen passende beoordeling die aan de eisen van het Hof van Justitie voldoet.

Inspraak
Wij blijven bij ons standpunt dat er een inspaakmogelijkheid voor een ieder gegeven had moeten worden, volgens zowel het verdrag van Aarhus als de Habitatrichtlijn. Wij voelen ons daarin gesterkt door de volgende uitspraak: ECLI:NL:RVS:2021:1507 en de officiele tekst van de Habitatrichtlijn.

Op gas
Een uitweg is ook in uw besluit niet gezocht. Een tijdelijke maatregel kan zijn om tot de tijd van legalisatie op gas te stoken. De centrale is daar al geschikt voor. Stook op gas geeft veel minder emissies en bovendien minder overlast. Dat is mogelijk een werkbaar alternatief tot legalisatie in beeld komt.

De reden dat wij nu pas de optie gasstook noemen is dat we deze mogelijkheid pas later hebben gezien doordat door storingen van de pelletkachel tijdelijk op gas gestookt is.


Met vriendelijke groet,


secretaris Natuurbeschermingswacht:


lid bestuur: