logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
 
aan:     Gemeente De Wolden, digitaal en per reguliere post
       Postbus 20
       7920 AA Zuidwolde

datum:    14 aug 2022

betreft:   Zorgen recreatiepark d’Olde Kamp in Ansen

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Op een kennismakingsgesprek van uw dorpencontactfunctionaris, met een aantal dorpsverenigingen van het dorp Ansen in mei 2022, is melding gemaakt dat er gesprekken zijn geweest met de gemeente en parkeigenaren van recreatiepark d’Olde Kamp in Ansen.

Een oud bestemmingsplan plan met kenmerk NL.IMRO.1690.BP00248-0405 zal mogelijk alsnog een invulling krijgen. Hierover maakt de Natuurbeschermingswacht zich zorgen, omdat het plan gebaseerd is op een natuurtoets uit augustus 2011.

De natuurtoets is door de leeftijd niet actueel en bovendien onvolledig. Omdat significante effecten daarom niet uit te sluiten zijn, verzoek ik bij deze om een strikte invulling van de Habitatrichtlijn.

De gevolgen van een correcte invulling is onder meer dat elk initiatief passend beoordeeld dient te worden. Een van de eisen is dat de passende beoordeling geen wetenschappelijke twijfel laat bestaan over de gevolgen van het plan of project. Deze toets is dus veel strenger dan een reguliere voortoets, natuurtoets of quickscan.

Omdat het huidige plan experimenteerruimte laat en niet ziet op stikstofbelasting door bouw, de gebruiksfase en aantrekkend verkeer is het huidige plan niet geschikt om initiatieven op te baseren. Het voldoet niet aan de eisen van de Habitatrichtlijn.

Om bovenstaande redenen verzoeken wij geen initiatieven te vergunnen zonder passende beoordeling.

Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn of de wens tot overleg, dan horen wij dat graag. Ik verzoek u de correcte ontvangst van deze brief te bevestigen.


Met vriendelijke groet,
namens de Natuurbeschermingswacht,


ing. Geert Starre, secretaris
 
server clear NOK