aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       postbus 122
              9400 AC Assen

datum:    10 sept 2021

betreft:   ZIENSWIJZE Bokashi Noordenveld

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Wij zijn blij met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen in plaats van bezwaar, omdat een zienswijze breder kan zijn dan bezwaar.


Kenmerken procedure(s)
Wij hebben bezwaar gemaakt, maar naar aanleiding van overleg en email konden wij alsnog deze zienswijze indienen.

Kenmerken procedure:

https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/@138977/besluit-grond/
Onderwerp: Bezwaar - zienswijze Bokashi Noordenveld
Zaaknummer: 202102631
Zaakomschrijving: zienswijze Bokashi Noordenveld

en email: FW: brief Natuurbeschermingswacht - Bokashi Noordenveld
From [..] on 2021-08-31 09:19


Onze gronden in meerdere delen:
deel 1
Op de informatiepagina met de volgende url:
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/zienswijze-indienen/

staat:
"Niet digitaal
U kunt uw zienswijze niet digitaal indienen bij de provincie. Wij hebben de elektronische weg niet hiervoor opengesteld."

Wij vinden dat niet passend in deze tijd. Wij verzoeken daarom om een mogelijkheid om in alle procedures en onderdelen ervan digitaal te kunnen communiceren.

De enige manier om nu met ontvangstbevestiging te communiceren is per aangetekende brief, dit is kostbaar en bovendien, wie heeft er nog een printer tegenwoordig? Ook is het voor rechtspersonen lastig om voor elke brief meerdere handtekeningen te verzamelen.

Daarom verzoek ik u voor alle procedures een digitaal loket te openen (DigiD & eHerkenning). Procedures waaronder:
(*) digitaal loket al beschikbaar, maar niet volledig: toevoegen documenten is lastig.


Deel 2
Ik verzoek u om vast te leggen dat u informatie inzake deze pilot in de toekomst openbaar zal maken voor een ieder. De rechtsgrond: artikel 5 lid 1 onder c van het verdrag van Aarhus :

"Artikel 5. Verzamelen en verspreiden van milieu-informatie
1 Elke Partij waarborgt dat:
[..]
c. in het geval van een onmiddellijke bedreiging van de menselijke gezondheid of het milieu, hetzij veroorzaakt door menselijke activiteiten of ten gevolge van natuurlijke oorzaken, alle informatie die het publiek in staat kan stellen maatregelen te nemen om uit de bedreiging voortvloeiende schade te voorkomen of te beperken en die in bezit is van een overheidsinstantie onmiddelijk en terstond wordt verspreid onder leden van het publiek die getroffen kunnen worden.
"


Daarbij verzoek ik om de volgende randvoorwaarden:
 1. u maakt de informatie beschikbaar op een permanente webpagina waarbij u vastlegt dat de url de komende 5 jaar niet zal wijzigen
 2. er komt een attentie mogelijkheid: bij relevante wijzigingen van de pagina krijgen belangstellenden een email
 3. bestanden machineleesbaar op de pagina te plaatsen

Het belang van een permanente url is dat het veel makkelijker is om erover te communiceren. Het kan namelijk een heel interessant project zijn waar veel meer interesse voor kan ontstaan.

De informatie op de pagina bevat bij voorkeur onder andere:
 1. evaluaties
 2. metingen
 3. labresultaten
 4. informatie over metingen
 5. projecten in directe samenhang
 6. conclusies

Deel 3
Bij de toepassing verzoek ik rekening te houden met schade aan bomen. Mogelijk wordt het materiaal met zwaar materieel vervoerd en op locatie aangebracht. Dan zal schade ontstaan aan de zogenaamde kwetsbare zone onder de kroonprojectie van bomen. Te denken valt aan bodemverdichting, wortelschade en bastschade. Dan kan het middel erger zijn dan de kwaal.

Wij verzoeken daarom om het Handboek Bomen van toepassing te verklaren:

Norminstituut Bomen, 2018, Handboek Bomen.
online beschikbaar via gem. Deventer of gem. Utrecht

Dit handboek is dermate concreet dat het in vele aanbestedingen verplicht is gesteld.


Deel 4
Er ontbreekt een literatuuronderzoek. Mogelijk kan dit tijdens de pilot uitgevoerd worden.


Deel 5
Er ontbreekt zicht op de mycologische voordelen. Juist de symbiotische zwammen zouden voordeel hebben van de toepassing van Bokashi.

Meer over symbiotische zwammen: https://www.ecopedia.be/encyclopedie/mycorrhiza.
Met vriendelijke groet,


Geert Starre