logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
mg-6218-gimp.jpg

Motorcross evenementen en rally-evenementen

veel schade aan de natuur25 mei 2022

Informatieavond de Wolden inzake natuurwetgeving

Meer goed nieuws over evenementen in Drenthe en de Wolden in het bijzonder. Gisteren (24 mei) organiseerde de gemeente de Wolden een bijeenkomst/informatieavond. Tijdens deze avond, met meer dan 100 deelnemers, uitleg en gesprek over natuurwetgeving waar evenementenorganisaties rekening mee moeten houden. Wij waren er ook en zien de Wolden als voorbeeld voor andere gemeenten.

De burgemeester: het doet er niet toe of de gemeente moet toetsen of de provincie, we moeten zorgen dat de natuurwetgeving nageleefd wordt.

De drie gastsprekers van de avond:
  1. Jan de Haan van Nysingh advocaten - uitleg hoe de wet tot stand is gekomen.
  2. Barend Huisman van Provincie Drenthe - vertaalslag tussen de wet en provincie. Hoe Drenthe-breed aan de wet invulling wordt gegeven of gaat worden gegeven.
  3. Ronny Huls van Ecologisch bureau Ecoreest - uitleg hoe de gemeente wordt geadviseerd.

Onder andere het volgende is aan bod gekomen:

Tijdens de bijeenkomst was ruime gelegenheid voor vragen, overleg en discussie. Meppel, Westerveld, Steenwijkerland, neem dit als voorbeeld.


23 mei 2022

Brief van de provincie openbaar

De provincie Drenthe stuurde een brief naar alle gemeenten naar aanleiding van onze rechtzaken. Met een Woo-verzoek (Woo is de opvolger van de Wob) hebben wij verzocht om deze brief openbaar te maken.

De brief 'Evenementen in relatie tot natuur in Drenthe' is getekend door voorzitter Jetta Klijnsma. Er staat: "maar niet alles kan overal. Dit jaar heeft ook in onze provincie een aantal evenementen helaas niet plaats kunnen vinden."

Wij hebben op en aanmerkingen.

Er staat ook: "Samen met u willen wij een balans vinden tussen het voorkomen van achteruitgang van natuurwaarden en het bieden van kansen voor maatschappelijke en culturele activiteiten." En daar gaat het helemaal mis. Als het gaat om significante effecten op Natura 2000-gebieden, dan is een afweging niet toegestaan.

En: "Dit
betekent echter niet dat de burgemeester geen onder zoek hoeft te doen naar de effecten van het evenement voor de natuur. Uit recente uitspraken van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2022:697 en ECLI:NL:RBNNE:2022:270) blijkt dat er in de meeste gevallen wel een onderzoek gedaan moet zijn voordat de burgemeester een evenementenvergunning kan verlenen."

En dat is wel goed nieuws: gemeenten en/of burgemeesters mogen geen vergunningen verlenen in strijd met natuurwetgeving.

Maar dan staat er: "Afhankelijk
van de gekozen formulering in de APV en/of het evenementenbeleid zal volgens deze uitspraken de burgemeester ook natuur moeten toetsen."

Nu zou de APV en/of het beleid een toetsing overbodig kunnen maken. En dat zullen we nog wel eens even zien. Want zo kan een gemeente door de APV of het beleid te wijzigen onder de Habitatrichtlijn uit kunnen komen. Jammer voor Richard Korteland (burgemeester kasteelheer te Meppel) maar dat vechten we aan.

Gelukkig zijn we nog in bodemprocedures, zodat we dit zeker aan de rechter voor kunnen leggen.


Burgemeesters gedragen zich te vaak als kasteelheren en proberen namelijk een eigen koninkrijkje te stichten. Ze zijn in het geheim benoemd, geven evenementenvergunningen zonder inspraak en vervolgens hebben ze handhaving in de portefeuille, waardoor ze zich onaantastbaar wanen.

Maar door Europees recht hebben natuurorganisaties het recht om in bezwaar te gaan en uiteindelijk naar de bestuursrechter. En daar zijn we kennelijk heel goed in. Niemand ontsnapt aan de Habitatrichtlijn. Niet aan artikel 6 lid 2 en niet aan artikel 6 lid 3.

We hebben procedures lopen om de burgemeesters bij de les te houden in Westerveld, De Wolden, Steenwijkerland (Overijssel) en natuurlijk in Meppel.

Opmerking: heel goed nieuws uit de Wolden: ze hebben om beleid op te stellen het ecologisch adviesbureau EcoReest in de arm genomen. Van EcoReest hebben we al een aantal keren gezien dat ze correcte rapporten opstellen (voorbeeld, voorbeeld). Ter vergelijk een voorbeeld van een neprapport.


17 maart 2022

Verzoek Natuurbeschermingswacht: toegewezen

Om 14:00 vandaag konden we bellen met de rechtbank voor de voorlopige voorzieningen.

Het verzoek om de evenementenvergunning van Meppel te schorsen (LEE 22/741) is afgewezen maar het verzoek om de 'vvgb' van de Wolden te schorsen is: toegewezen (LEE 22/761). Dat betekent dat ten minste een van onze bezwaren gegrond is.

Het evenement kan dus niet plaatsvinden in het gedeelte van de Wolden. En dat is het belangrijkste, want daar gaat de route in het broedseizoen door het Reestdal.

Helaas is de motivatie nog niet beschikbaar, dit is de enige informatie van de rechtbank. over 2 weken volgen de uitspraken. Die bevaten wel een motivatie.
 

De juridische jungle

De zittingen waren onderdeel van de 2 voorlopige voorzieningen. Zulke procedures kunnen een besluit schorsen. Dat is nu gebeurd voor het gebruik van de wegen in de Wolden. Dus ook de toestemming om door natuur (Reestdal, broedvogels!) te rijden is er nu niet meer.

Er is nog geen motivatie. Een aantal van onze bezwaren (natuurschade) is mogelijk niet inhoudelijk behandeld. Dat zal in bodemprocedures gebeuren.

Stop in ieder geval met het rijden door bossen en de natuur in het broedseizoen. Door nu in de natuur te crossen beschadig je behalve de natuur ook de motorsport.


14 maart 2022

Zeer gewaardeerde uitnodiging

Wij gaan graag in op de uitnodiging mee te doen op een elektrische motorfiets!

Voor het zover is, moeten we nog aan de bak:
- er moet informatie gedeeld worden, vooral om zicht te krijgen voor iedereen op wat er nou eigenlijk is gebeurd.
- uitzoeken: hoe kunnen er wel motorcrossevenementen gehouden worden
- de overheden moeten de organisatie MC80 volledig schadeloos stellen


11 maart 2022

Uitspraak motorcross MC80 online

De uitspraak op schrift is ontvangen en de rechtbank heeft de uitspraak online gezet: ECLI:NL:RBNNE:2022:697


De samenvatting van de uitspraak door de rechtbank:
"Besluit met aanzienlijke milieugevolgen en het Verdrag van Aarhus. Verplichting om inspraak te organiseren. Verweerder heeft beoordeling ten onrechte beperkt tot openbare orde en openbare veiligheid, gelet op Evenementenverordening. Kenbaar onderzoek naar natuurgevolgen van het evenement ontbreken, zodat ook de motivering van de belangenafweging ondeugdelijk is. Belangenafweging en schorsing van de evenementenvergunning."

Dus als een gemeente een evenementenvergunning geeft dan is de gemeente verplicht de kans te geven om inspraak te verlenen.

Ook staat helder in de uitspraak dat er onomkeerbare schade aan de natuur zal ontstaan:
"... aan het feit dat het laten doorgaan van het evenement tot onomkeerbare schade aan de natuur zou kunnen leiden"

Er zijn "aanzienlijke milieugevolgen".

Het evenement mag niet doorgaan.

Voor het evenement van de Antrappers zijn precies dezelfde argumenten van toepassing met dat het om meer motoren gaat.

De uitspraak behandeld maar een deel van onze gronden. In de bodemprocedure (bezwaar) zal meer naar voren komen. Ook zal de provincie nog op ons handhavingsverzoek moeten beslissen. Na dit besluit kunnen we in bezwaar.

Wij nemen het ook de provincie heel kwalijk dat ze niet eerder ingegrepen hebben, al was het maar met goede informatie. De provincie en de gemeente hebben veel teveel naar elkaar gewezen en de initiatiefnemers aan hun lot overgelaten.

De provincie heeft de organisatie van de regen in de drup geholpen door niet kloppende stikstofberekeningen de wereld in te sturen. Dit in plaats van een helder besluit op ons handhavingsverzoek.

We gaan dus door met procederen, waarbij belangrijk is te weten dat de organisaties hier geen last van zullen hebben. Integendeel.

Want hierna is er nog iets wat beslist geregeld moet worden door de overheid: MC80 moet een hele grote schadevergoeding krijgen van zowel de gemeente als de provincie. Ook voor de uren van de vrijwilligers die voor niets aan de slag waren. Want uit de uitspraak blijkt vooral: overheden hebben gefaald.


10 maart 2022

Zitting rechtbank evenement de Antrappers

Vandaag heeft de rechtbank uitnodigingen voor de zittingen verstuurd: 16 maart 2022 om 14:00 in Groningen bij de rechtbank Noord-Nederland. Er worden 2 verzoeken behandeld, namelijk een verzoek inzake de vvgb van gemeente de Wolden en een verzoek inzake de evenementenvergunning van de gemeente Meppel. Lees hier ons verzoek.

De zitting is uiteraard openbaar. Mogelijk eerst even met rechtbank Noord Nederland afdeling bestuursrecht bellen om een plek te reserveren als je erbij wilt zijn. De zaaknummers van de rechtbank: LEE 22/741 en LEE 22/761.

Voor meer informatie en vragen, contact bij voorkeur per email, het lukt ons soms niet iedereen te woord te staan.

Belangrijke opmerking: we procederen tegen de overheid omdat hun besluiten geen rekening houden met de gevolgen voor de natuur. Dat had wel gemoeten menen wij.


9 maart 2022

Evenement MC80 mag niet van de rechter

De rechter heeft tijdens zitting van 9 maart uitspraak gedaan en alvast een korte motivatie gegeven. Als de uitspraak zelf bekend gemaakt is, zullen we hier een toelichting met achtergrond geven. Voor nu: vergunning geschorst, dat wil zeggen dat het evenement niet doorgaat.

Ten minste een van onze bezwaren waren gegrond, in ieder geval dat er geen mogelijkheid was tot het verlenen van inspraak. Verplicht door het verdrag van Aarhus.

Dat betekend ook dat de rechter niet toekwam aan de beoordeling van overige gronden. Dat is ook niet nodig omdat dit de uitspraak niet anders zou maken. Dat is wel van belang voor toekomstige evenementen, omdat er meerdere gronden zijn om vergelijkbare evenementen te stoppen.


7 maart 2022

Overleg


Motorcrossevenementen, vooral met routes buiten de verharding veroorzaken veel schade aan de natuur, door verstoring, het doodrijden en natuurlijk stikstof.

De Natuurbeschermingswacht probeert al jaren met gemeenten te overleggen om schade te voorkomen. Dat is in het geval van de motorcross jammerlijk mislukt. Oplettende lezertjes weten dan al wat wij gaan doen.

Geheel volgens het motto 'praten met resultaten of procederen' zijn wij vol goede moed een aantal procedures ingedoken.
 

De gevolgen voor de natuur

Lees 'Mogelijke gevolgen motorcross' door Henk Baptist voor een overzicht wat er verstoord kan worden.
 

Overzicht procedures

Hier een overzicht, per evenement. De links verwijzen naar de originele processtukken, daar staan uiteraard onze bezwaren in. Daar zit uiteraard wat jargon in, maar wij proberen ze zo te schrijven dat je geen Meester in de rechten hoeft te zijn om te zien waar het om gaat.
 

Off the road rit MC80, gemeente de Wolden, zondag 13 maart 2022


- handhavingsverzoek bij de provincie
- bezwaar tegen vergunning bij gemeente de Wolden
- verzoek voorlopige voorziening bij de bestuursrechter

Die laatste is de belangrijkste omdat de rechter het evenement kan stoppen.
 

Off the road rit Antrappers, gemeente Meppel en de Wolden, 20 maart of 3 april

- handhavingsverzoek bij de provincie
- bezwaar tegen vergunning bij gemeente Meppel
- bezwaar tegen vvgb (creatief!) gemeente de Wolden
- verzoek voorlopige voorziening bij de bestuursrechter

Die laatste is de belangrijkste omdat de rechter het evenement kan stoppen.
 

Drenthe rally 12 maart 2022

Is geen motorcross maar een autodingetje, maakt ons niet uit:
- handhavingsverzoek bij de provincie.

De rally met "Imponerende 'rallykanonnen' over Drentse Hei"... gaat niet door.

 

Wat is er aan de hand - opinie

In het artikel van RTV Drenthe "Voorstellingen Het Pauperparadijs sneuvelen door stikstofbeleid" stond een citaat waar wij hier een stuk opinie over schrijven.

Wij hebben overigens geen procedures lopen tegen Het Pauperparadijs en het lijkt er op dat de initiatiefnemer alles juist heel goed wilde regelen zodat er geen juridisch gedoe en onzekerheid ontstaat. Dit in tegenstelling met de motorcrossevenementen.

De zin waar het om om gaat:

"Na twee jaar corona-uitstel worden wij nu gegijzeld door een nieuw absurd fenomeen. Stikstof"

Stikstof en het beschermen van Natura 2000-gebieden is niet een nieuw fenomeen. Het beschermen van die gebieden is geregeld in De Habitatrichtlijn. Uit 1992.

S
inds 1992 heeft Nederland met deze richtlijn te doen, pas nu wordt een begin gemaakt met naleving. Decennia is de werking genegeerd met geitepaadjes, werd alles maar vergund. Nu is de gezamelijke schade zo groot dat enkel hard ingrijpen al lang laatste optie is. Bijna dertig jaar heeft de overheid daarin volledig gefaald.

Nu eisen natuur en milieuorganisaties een strikte naleving. Niet mekkeren dat die organisaties vragen aan de overheid en de rechter dat boeren, evenementen, motorcross, ja iedereen zich aan de wet houdt.

Volgens de producent komt de onzekerheid door 'onduidelijk stikstofbeleid'.

Fout - jarenlang heeft iedereen ten onrechte z'n gang kunnen gaan. Nu zijn we met z'n allen zo ver door de bodem gezakt dat er niets meer (stikstof) bij kan. Eerst moet nu de stikstofuitstoot sterk omlaag, dan pas kan er weer sprake zijn van de verlening van nieuwe vergunningen.

De evenementenbrache heeft ook lang boter op z'n hoofd gehad. Met mooie beloftes toch schadelijke dingen doen. Maar we hebben statiegeldbekers! Mooi maar nu de rest. Denk aan bodemverdichting in monumentale parken, stikstofuitstoot, dikke diesels voor transport en aggregaten, vleermuizen en broedvogels het leven zuur maken - het kon allemaal. Tot nu.

Nederland wil de uitstoters (luchtvaart, boeren, industrie) niet aanpakken, dat betekent dus: geen nieuwe vergunningen voor woningen en evenementen.

"Maar we doen al zoveel voor het milieu!" Onzin, we maken meer rapporten waarin staat dat het allemaal best kan. Maar de uitstoot stijgt elk jaar weer dus ergens klopt iets niet. Dat zien nu ook de rechtbanken waar natuur en milieuorganisaties steeds vaker gelijk krijgen.
 

"Maar dan kan er straks helemaal niets meer!"

Ook fout - nu kan er al helemaal niets meer. Eerst de stikstofuitstoot omlaag, als dat goed gelukt is dan kan er weer wat. Duurt nog vele jaren. Kunt u intussen voor een elektrische crossmotor sparen.

Kijk naar de brandstofprijzen en stop nu met petroleumorgies - ze zijn niet meer van deze tijd.

Op de foto een afbeelding van hoe de Natuurbeschermingswacht 2-takt motoren het liefst ziet: in stukken.


Vragen, opmerkingen of wat dan ook... contact ons.

server clear NOK