logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       brief en email

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK motorcrossevenement Antrappers

datum:    4 febr 2022

van:          Natuurbeschermingswacht
              Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
              info@natuurbeschermingswacht.nl
              www.natuurbeschermingswacht.nl
              KvK-nummer 41019696
              0522-260791


Geacht college,


Bij deze verzoeken wij om handhaving inzake een motorcrossevenement met de volgende kenmerken:
gemeente:     Meppel
datum aanvraag:  3 jan 2022
zaaknummer:    21216434 (blijkt uit email)
locatie:      gemeente Meppel en gemeente de Wolden
datum evenement:  20 of 27 mrt 2022
initiatiefnemer:  Motorclub De Antrappers, kvk 40047628


Wij verzoeken u om handhaving omdat de gemeente bij de mogelijke vergunningverlening enkel kijkt naar de aspecten van een evenement en niet naar de mogelijke gevolgen voor soorten en gebieden.

Er kunnen significante effecten optreden door emissies. Dit door de 1000 deelnemers met crossmotoren (vaak 2 takt motoren) en door aantrekkend verkeer. De motoren worden vaak met andere transportmiddelen naar de startlocatie gereden. Daarbij zullen ook door het terrein (off the road) de motoren meer uitstoten dan een reguliere motor op verharding.

Ook kunnen broedvogels verstoord worden en kunnen beschermde soorten gedood worden, bijvoorbeeld amfibieën welke uit winterslaap komen, het begin van de trektijd/paddentrek.

De aanvraag is voorzien van een kaart, deze kaart is onvoldoende nauwkeurig om te zien welke ecologische gevolgen het evenement kan hebben. Er is ook geen enkele vorm van ecologisch onderzoek gedaan, niet voor dit jaar en ook niet voor voorgaande jaar waarin het evenement gehouden is.

Ook is bij dergelijke initiatieven het verdrag van Aarhus van toepassing en dient de mogelijkheid geboden te worden tot inspraak, zie bijlage met de uitspraak (VoVo) LEE 21/3698. Deze zaak is wat vergelijkbaar vanwege "activiteiten die een aanzienlijk effect op het milieu kunnen hebben", r.o. 6.5.

Ik verzoek om spoedig overleg, juist omdat de gemeenten nog geen besluiten genomen hebben.

Met vriendelijke groet,


bijlagen (enkel per email):
- aanvraag en kaart
- uitspraak LEE 21/3698

 
server clear NOK