logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     Gemeente De Wolden
       https://www.dewolden.nl/bezwaar-maken

datum:    7 maart 2022

betreft:   BEZWAAR: vvgb/evenement de Antrappers

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Hierbij maken wij bezwaar inzake uw besluit met de volgende kenmerken:
 
datum besluit:   24 febr 2022
uw kenmerk:    Z.315075/D.529392
datum evenement:  zondag 20 maart 2022
initiatiefnemer:  de Antrappers
titel:       Verklaring van geen bezwaar

Wij zien de verklaring als een besluit om een evenement mogelijk te maken. Indien dit geen besluit is dat verzoek ik u om deze brief als een handhavingsverzoek te behandelen.

Wij kunnen ons niet verenigen met uw besluit omdat er onrechtmatige schade zal ontstaan door verstoring en het doden van beschermde soorten en mogelijk significante effecten op Natura 2000-gebieden.

Bij het verstoren valt te denken aan het verstoren van broedvogels. Bij het doden valt te denken aan het doodrijden van reptielen en amfibieën.

Door het gebruik van 1000 crossmotoren buiten de verharding, tesamen met aantrekkend verkeer, onstaan veel emissies welke significante effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden.

Niet is gebleken dat er enige vorm van ecologisch onderzoek is gedaan.

Voor dit evenement is een vergunning Wnb alsmede een ontheffing Wnb noordzakelijk. Wettelijke termijnen verhinderen dat deze vergunning en ontheffing alsnog kunnen worden verleend.

Meer informatie
Wij verzoeken om meer informatie omtrent uw besluitvorming en willen op basis daarvan graag ons bezwaar aanvullen.

Conclusie
Het besluit is genomen in strijd met de Habitatrichtlijn en het verdrag van Aarhus.

Wij verzoeken het college om het besluit daarom in te trekken.


Statuten en feitelijke werkzaamheden
Voor de statuten uit 1946 en voor een overzicht van de feitelijke werkzaamheden sindsdien, zie: https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-activiteiten.html.


Met vriendelijke groet,
 
server clear NOK