logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     College van de gemeente Meppel
       balie

betreft:   BEZWAAR evenement Off the road Antrappers

datum:    28 febr 2022

van:          Natuurbeschermingswacht
              Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
              info@natuurbeschermingswacht.nl
              www.natuurbeschermingswacht.nl
              KvK-nummer 41019696
              0522-260791
Geacht college,


Bij deze maken wij bezwaar tegen uw besluit met de volgende kenmerken:
 
uw kenmerk:    22216434
datum besluit:  24 febr 2022
datum evenement: 20 maart of 3 april bij slecht weer 20 maart
gebied:      gemeente Meppel en gemeente de Wolden
deelnemers:    ongeveer 1000


Het college heeft ten onrechte enkel besloten op basis van de aspecten van het evenement volgens artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Meppel. Er is ten onrechte niet gekeken naar de mogelijke gevolgen voor soortenbescherming en gebiedsbescherming.

Er kunnen significante effecten optreden door emissies, welke op kunnen treden door:
 1. de crossmotoren van de deelnemers
 2. aantrekkend verkeer
 3. ondersteunend verkeer
 4. de op- en afbouw van het evenement

De crossmotoren
De vergunning limiteert het aantal motoren alsmede andere verkeersbewegingen niet. Om toch een beeld te krijgen, zijn wij afhankelijk van bijlagen. Daarin wordt in bijlage Bijlage 1, Calamiteitenplan slechts een schatting gemaakt, "Er worden ongeveer 1000 deelnemers verwacht." Deze motoren worden volgens datzelfde document daarbij slechts sporadisch gecontroleerd. Hierdoor is tijdens de besluitvorming onzeker hoe veel emissies de deelnemers zelf zullen veroorzaken.

De crossmotoren veroorzaken mogelijk veel emissies omdat:
 1. het tweetakt motoren betreft
 2. motoren buiten de verharding meer brandstof verbruiken, de route is voor het grootste gedeelte buiten de verharding

Aantrekkend verkeer
Omdat er parkeerplaatsen genoemd worden is het aannemelijk dat zowel voor het naar het evenement vervoeren van de motoren als van de bezoekers er flink wat aantrekkend verkeer binnen de projectgrens volgt. Hoeveel is onzeker, want niet vastgelegd in het besluit.

Het gaat wel om forse aantallen, gezien het parkeerterrein van de Raket (genoemd in Bijlage 1) mogelijk te klein is. De Raket heeft 84 parkeerplaatsen voor vrachtwagens van 18 meter.


Op en afbouw
Ook de op- en afbouw kan significante effecten hebben, welke is onzeker. Uit een aantal citaten uit de vergunning blijkt dat er veel werkzaamheden zullen volgen met mogelijk significante effecten:
 1. "AFBOUW (Week 0 tot +1), 4. Herstellen land en evt. parkeerterrein"
 2. "Vegers: Er zijn 3 tractoren voorzien van veeginstallatie dan wel schuifinstallatie onderweg om op de enkele plekken waar de openbare weg wordt bereden deze schoon te kunnen houden."
 3. "[gelakt] veegmachine zondag: (schuifblad), trekker [gelakt], (bezem)Trekker, (bezem) trekker [gelakt] [naam] (bezem) (2 vegers bij de werktuigenvereniging besproken)"
 4. "Materieel: quad/trekker & kar"
 5. "club-trekker"
 6. "shovel: voor uitzetten van een crosspoef"
 7. "1e opbouwdag: route vrijmaken, materialen op de route opruimen, bomen opsnoeien"
 8. "2e opbouwdag Beginnen met materiaal voor bruggen uitventen en leggen. Elk blok is verantwoordelijk voor zijn eigen bruggen, in overleg samen de bruggen bouwen (pallets en buizen liggen bij [naam] op Rogat)"
 9. "Opruimen en herstellen: zondag 20 maart  wegen/oversteekplaatsen lintvrij maken."
 10. "Wegen vegen maandag 21 maart: - palen, linten en bruggen opruimen en beginnen met kilveren, inzaaien (rotorkop [naam]), frezen, bos herstellen met mini kraan ([naam/naam])"
 11. "zaterdag 26 maart en 2 en 9 april rest (met fresen en mini-kraan vlakken) 2 a 3 trekkers met kilverbak verzorgen het grondwerk op het land de maandag na de rit."
 12. "Er kunnen twee ploegen met de mini-kraan kan men alvast naar Dickninge. Iedereen zo effcient mogelijk inzetten zodat de trekkers doorkunnen werken"
 13. "zaterdag na de rit (26 maart) weer met mini-kraan en meerdere frezen aan de slag in de bossen, sloten rechttrekken, paden uitvlakken, etc."
 14. "Dranghekken: voor het afzetten van (half) verharde wegen als Staphorsterweg, viaduct De Knijpe, Dickninge, B oeksteeg en Hessenweg (Aalten) en voor parkeren"
 15. "Rogat (vrijdags halen en uitzet en, zaterdag en zondag plaatsen). (90 stuks van Gemeente Meppel)"


Ondersteunend verkeer
Ook is er sprake van ondersteunend verkeer:
 1. "Voor eventueel vervoer naar plaats ongeval in onverhard terrein wordt verzorgd door de terreinauto van de EHBO."
 2. "Er zijn 3 afsleepploegen"
 3. "Quad + kar"

Extra onderdeel
Ook is er sprake van het aanlegen van extra onderdelen:
"10. Aanleg crossbaan en springbulten."


Uit bovenstaande opsomming blijkt dat er:
 1. veel emissies plaats zullen vinden
 2. veel mogelijke verstoringen van beschermde soorten kunnen volgen

Dat soorten verstoord en gedood kunnen worden blijkt uit het volgende:
 1. "1e opbouwdag: route vrij maken, materialen op de route opruimen, bomen opsnoeien."
 2. "bos herstellen met mini kraan"
 3. "weer met mini-kraan en meerdere fresen aan de slag in de bossen, sloten rechttrekken, paden uitvlakken, etc"

Daarbij komt dat gesteld wordt dat "geluideisen van 94 BDA mogen niet worden overschreden" maar dat er slechts steekproeven genomen worden en dat dus niet uit te sluiten valt dat er meer geluid geproduceerd wordt.


In het broedseizoen zonder ecologisch onderzoek
Dit alles in het broedseizoen, zonder dat er enige vorm van ecologisch is onderzoek gedaan.


Direct beroep verdrag van Aarhus & Habitatrichtlijn
Bovenstaande laat zien dat er een aanzienlijk milieueffect te verwachten is. Wij doen een direct beroep op het verdrag van Aarhus en de Habitatrichtlijn. Dat kan volgens onderstaande redenering.

Zie ECLI:NL:RBNNE:2022:270 onder rechtsoverweging 6.5:
"Omdat niet dwingend is voorgeschreven dat een bestuursorgaan inspraak biedt voordat beslist wordt op een aanvraag voor een omgevings-vergunning, is artikel 6, vierde lid, van het Verdrag van Aarhus op dit punt niet correct geïmplementeerd. Van verweerder mag bij een dergelijke incorrecte implementatie op grond van het beginsel van Unietrouw, zoals verwoord in artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, verwacht worden dat het met toepassing van artikel 3:10, eerste lid, van de Awb, afdeling 3.4 van die wet van toepassing verklaart op de voorbereiding van de omgevingsvergunning. Nu verweerder dat in dit geval heeft nagelaten, komt aan verzoeksters een rechtstreeks beroep toe op het Verdrag van Aarhus voor zover het gaat om de eis dat inspraak wordt verleend bij een toestemmingsbesluit in het kader van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn."

Eenzelfde redenatie geldt volgens ons voor het verlenen van vergunningen op basis van de Algemene plaatselijke verordening.


Overige informatie
In de bijlage 1 staat de route:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3156370
Met de functie laagjes (knop linksboven in het kaartgedeelte) is de sattelietfoto toe te voegen. Nu is te zien dat de route door en langs bospercelen en bomenrijen komt. Potentiele locaties waar soorten beschermd zijn en verstoord of gedood (amfibieën, reptielen) kunnen worden.


Bijlage 5: 'natuurtoestemming'
In het besluit staat: "Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project zo’n toestemming nodig."

Dit is veel te beperkt voor een besluit minder dan een maand voor het evenement, een ontheffing of vergunning Wnb kan nooit in deze periode geregeld worden om 2 redenen:
 1. de beslistermijn is te kort voor het bevoegde gezag
 2. er kan zo geen inspraakmogelijkheid gegeven worden zoals omschreven in het verdrag van Aarhus en de Habitatrichtlijn artikel 6 lid 3.

Conclusie
Het besluit is genomen in strijd met de Habitatrichtlijn en het verdrag van Aarhus.

Wij verzoeken het college om het besluit daarom in te trekken.


Met vriendelijke groet,
 
server clear NOK