logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
mtbrouteaanleg01.jpg

De aanleg van een MTB route in Westerveld, Natura 2000-gebied

laatste update: 11 febr 2023
update 13 okt 2023

KRO-NCRV Pointer met onze ecoloog over natuurtoetsen en in het bijzonder de route van Fiets-Ze


KRO-NCRV-Pointer-screendump.png
KRO-NCRV-Pointer-screendump.png

Pointer:
"Burgers schrikken op als gemeente Westerveld midden door een natuurgebied een fietspad trekt. Die bouw mag, omdat een natuurtoets verklaart dat er geen schade zal zijn. Maar deze toets blijkt te rammelen en dat komt vaker voor, ontdekt Pointer. Terwijl dit soort natuurtoetsen bepalen of woningbouw, festivals of zelfs de isolatie van je huis mag doorgaan. Wie maakt die toetsen? Wie betaalt ervoor? En wat als de inhoud niet klopt? Pointer duikt in de wereld van toetsers en ontdekt opvallende zaken. Zo mag je al een rapport maken na een cursus van enkele dagen en is verzet soms bijzonder moeilijk."

Kijk de uitzending van 24 september 2023 hier terug.


update 11 febr 2023

Natuurslopers zijn het

RTV Drenthe plaatst overzichtsartikel met verwijzing naar bronnen: "Mountainbikers verstoren vooral in Drenthe Natura 2000-gebieden".

RTV Schrijft: "Drenthe telt veel mountainbikepaden en dat zit de natuur regelmatig dwars. Uit berekeningen blijkt dat onze provincie het hoogste percentage aan Natura 2000-gebieden heeft dat wordt verstoord door mountainbikers.

Verstoring is een containerbegrip voor alles wat dieren uit hun normale doen en laten haalt, variërend van minder nesten bouwen tot doodgereden worden. Van alle Natura 2000-gebieden in Drenthe wordt 3,2 procent verstoord omdat daar een zogenoemde mtb-route ligt. Het gaat om routes van in totaal 98 kilometer met een oppervlakte van zo'n 700 hectare, zo'n 1000 voetbalvelden groot. Zeven routes lopen door Natura 2000-gebied."
 

Westerveld gaat maar door

Westerveld heeft een vergunning geveven voor het verplaatsen van een bestaande route. De oude route gaat dicht ivm verstoring en dan wordt er in een soort ruil een nieuwe route vergund. Dit allemaal in Natura 2000.

Dit is de vergunning: "Het aanpassen van de bestaande ATB route Diever-Hoogersmilde" En dit is ons beroepschrift.

We vinden het prima dat de oude route dicht gaat, maar dan mag er geen uitruil plaatsvinden.update 16 sept 2022

Hoger beroep ingesteld door de gemeente Westerveld

De gemeente Westerveld is in hoger beroep gegaan. Fantastisch nieuws, nu kunnen we ook bij de Raad van State aantonen dat: 1 - MTB routes schadelijk zijn en 2 - Europees recht niet goed geimplementeerd is in de Wabo. Veel dank Westerveld!


update 16 juni 2022

Dubbele win bij rechtbank

Vandaag heeft de rechter uitspraak in 2 zaken gedaan. NatuurAlert heeft in de 2 zaken gelijk gekregen.

Belangrijkste:
"aan verweerder wordt opgedrag en om de door verweerder voorgestelde wijzigingen in het noordelijke gedeelte van de MTB-route feitelijk uit te voeren door in ieder geval de bewegwijzering aan te passen en de af te sluiten gedeeltes ook op een ecologisch verantwoorde wijze fysiek/feitelijk af te sluiten en onbegaanbaar te maken en voor het zuidelijke gedeelte de bewegwijzering te verwijderen zodat alleen de noordelijke ronde overblijft;"

Dus: de route gaat voor een groot deel dicht. Echt dicht: afsluiten.

We zullen hier snel meer uitleg geven. Ook in verband met de 2 handhavingsverzoeken inzake deze kwestie van de Natuurbeschermingswacht bij de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe.


update 25 maart 2022

Fopma NatuurAdvies fopt vaker

Foppen en gefopt worden. Dat is wat er gebeurt bij het aanleggen van MTB-routes. Het bedrog kent een stramien: eerst komt Patrick Jansen van Tracks & Trails in beeld. Dan volgt een nep-ecoloog.

In het geval van de MTB-route Vledder was het nep onderzoek van Regelink Ecologie & Landschap. Dit is wat de rechter erover schrijft in de uitspraak:
"7.4 Daarbij komt dat de quickscan weinig degelijk oogt. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat uit de bevindingen van de quickscan naar voren komt dat de aanleg van de MTB-route consequenties kan hebben of dat er onzekerheden zijn, maar dat die in de in de quickscan neergelegde conclusies opeens zijn verdwenen (bijvoorbeeld de nesten die tijdens de opname in de zomer niet konden worden gezien). Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat uit de uitgevoerde quickscan met betrekking tot voormelde Natura 2000-gebieden niet duidelijk wordt wat de consequenties zijn voor de verschillende beschermde habitats in het betreffende gebied. Dat geldt zowel voor de habitats als voor de habitats van soorten."

Een andere ecologische veelpleger/nep-ecoloog is Fopma van Fopma NatuurAdvies.

Inzake een MTB-route in door het Mensingebos in de provincie Groningen, dekrantnieuws.nl schrijft: "Een natuurtoets van Fopma Natuur Advies sprak dit tegen, maar volgens de rechter bevat het rapport van dit onderzoeksbureau teveel omissies en fouten. Bovendien zou het onderzoek erg summier zijn, daar het bureau binnen twee uur het gehele Mensingebos in kaart bracht."

Het betreft een opgepubliceerde uitspraak LEE 18/1966 inmiddels gepubliceerde uitspraak ECLI:NL:RBNNE:2019:5948 onder rechtsoverweging 20 staat:
"De rechtbank is gelet op hetgeen is overwogen onder 15.1 tot en met 17 van oordeel dat er inhoudelijk twijfel is over de bevindingen die zijn neergelegd in de natuurtoets van Fopma. Het rapport bevat omissies en fouten. Het onderzoek ter plaatse is slechts een eenmalig, kortdurend onderzoek geweest."

Ook de provincie Gelderland komt met een vernietigend oordeel:
"Op basis van bovenstaande heeft provincie Gelderland geconstateerd dat de natuurtoets uit 2018 (Fopma 2018) op bepaalde onderdelen onvolledig is. De natuurtoets geeft geen duidelijk beeld van de aanwezigheid van vliegend hert, zandhagedis, hazelworm en das. Hierdoor is niet duidelijk of er een kans bestaat op overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb. Gebruik van de mountainbikeroutes vereist mogelijk alsnog een ontheffing van de Wnb."

Bron: NATUURTOETS Gebruik mountainbikeroutes Rijk van Nijmegen, Toetsing Wet natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland.

Bron relatie ecoloog en opdrachtgever Patrick Jansen, Tracks & Trails, er staat:
"Tekst, samenstelling: Albert Fopma, Fopma NatuurAdvies
Opdrachtgever: Dhr. P. Jansen, Tracks & Trails
"

En er is meer. Want bovengenoemd natuurslopersduo heeft meer op de kerfstok. Wat dacht u van een gegronde klacht bij Het Netwerk Groene Bureaus.

Klacht 15 is een klacht inzake de fijne samenwerking van Jansen en Fopma:
"(Geanonimiseerd) Bestuursbesluit Netwerk Groene Bureaus naar aanleiding van de klacht dd. 14 juni 2019 van [klager] over [bureau], 6 dec 2019"

Er staat:

Het bestuur constateert dat:
1.    de integriteit van [bureau] niet in het geding is;
2.    het advies geen beoordeling geeft van de volledige ingreep;
3.    de noodzaak van nader onderzoek niet afdoend is beoordeeld;
4.    het advies onvoldoende onderbouwt in hoeverre een ontheffing voor de Wet natuurbescherming is vereist;
5.    het uitvlaggen van de route als belangrijk moment om effecten te voorkomen geen onderdeel is van het rapport of van voorschriften voor een ecologisch werkprotocol;
6.    niet alle beschikbare relevante informatie is opgenomen in het rapport;
7.    het onderzoeksgebied te onvolledig is beschreven om de benodigde duur van de quickscan te verantwoorden en   
8.    de redactie van het rapport in onvoldoende mate deskundigheid uitstraalt.


Figuren die ondanks meerdere uitspraken en rapporten bewust doorgaan, kunnen wat ons betreft niet integer zijn.

Let op, er zijn 2 Patrick Jansen's, er is een PJ van Tracks & Trails en er is een Patrick A. Jansen, Bioloog, natuurliefhebber en natuurbeschermer, columnist en hoofddocent.


update 6 febr 2022

De uitspraak in de voorlopige voorziening

De uitspraak is verstrekkend. Normaal ga je naar de rechter om te vragen om aan de wet te toetsen. De rechter heeft echter niet alleen aan de wet getoetst, maar ook de wet (de Wabo) zelf getoetst:

"Afdeling 3.4 van de Awb is in Wabo echter niet van toepassing verklaard op elke voorbereiding van een omgevingsvergunning en evenmin is op andere wijze in de Wabo voorgeschreven dat bij de totstandkoming van elke omgevingsvergunning inspraak wordt geboden. Omdat niet dwingend is voorgeschreven dat een bestuursorgaan inspraak biedt voordat beslist wordt op een aanvraag voor een omgevings-vergunning, is artikel 6, vierde lid, van het Verdrag van Aarhus op dit punt niet correct geïmplementeerd."

Bron citaat: ECLI:NL:RBNNE:2022:270 onder rechtsoverweging 6.5.

Hoewel het een voorlopige voorziening betreft - een andere rechter heeft de vrijheid om anders te oordelen - is dit zonder meer verstrekkend, omdat de Wabo in strijd blijkt te zijn met het verdrag van Aarhus. Dat is nogal wat.

De Raad van State geeft in rechtsoverweging 4.6 van ECLI:NL:RVS:2021:953 aan wat er moet gebeuren als in een wet (in de uitspraak gaat het om de Awb) het verdrag van Aarhus niet correct geïmplementeerd is:

"4.6. [..] Dit behoeft aanpassing door de wetgever."

De gevolgen zijn dat overheidsorganen nu bij elk besluit moeten toetsen of ze inspraakmogelijkheden moeten bieden. Doen ze dat niet dan kan alleen al daarom het besluit kwetsbaar zijn. In de uitspraak inzake de MTB-route staat:

"Conclusie

8. Gelet op rechtsoverweging 6.5. en 7.5. zal het bestreden besluit naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in bezwaar geen stand houden.
"

En dat brengt ons op het volgend, namelijk hoe nu verder.

Het vervolg, procedureel

Nu het besluit geschorst is, zal in de bezwaarprocedure het proces verder gaan. Er zal een zitting volgen van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Westerveld. De commissie zal met een advies komen. Daarna kan het college het advies overnemen of niet in een zogenaamd besluit op bezwaar.

Dit nieuw te nemen besluit is weer aan te vechten bij de bestuursrechter.

In de uitspraak staat:
"het bestreden besluit wordt geschorst tot zes weken nadat door verweerder op de bezwaren van verzoeksters is beslist."

Dat betekent dus dat de voorlopige voorziening ziet op een periode van 6 weken na het nemen van bovengenoemd besluit van de gemeente. Aangezien we nog niet weten op welke datum de gemeente een besluit zal nemen, is nog niet een exacte datum te noemen hoe lang het besluit geschorst wordt.

Dan zijn er ook nog 2 handhavingsverzoeken van de Natuurbeschermingswacht:
Voor ons handhavingsverzoek bij de gemeente: het is afwachten tot de gemeente met een besluit komt. Dit moet binnen 8 weken.

Er lopen dus nu nog een aantal procedures, ik som ze nogmaals op:
  1. bezwaar van NatuurAlert bij gemeente
  2. handhavingsverzoek van NBW bij gemeente Westerveld
  3. handhavingsverzoek van NBW bij provincie Drenthe

Het juridisch conflict is net begonnen en zal nog lang duren.


update 24 jan 2022

Nieuw handhavingsverzoek naar gemeente Westerveld

De Natuurbeschermingswacht heeft vandaag per aangetekende post een nieuw handhavingsverzoek naar de gemeente Westerveld gestuurd.

In de bijlage van de vergunning staat:
"De vlonder wordt maximaal 50 meter lang, 1 meter breed en maximaal 30 cm hoog."

Wij schrijven in ons handhavingsverzoek:
"Uit metingen met onder andere een GPS ontvanger blijkt de vlonder 160 meter lang. Dit is tijdens een zitting van de rechtbank Noord Nederland (LEE 21/3698) ook bevestigd door het college.

De GPS-coordinaten:
- begin van de vlonder 52.8951, 6.21613
- op de vlonder 1 52.89482, 6.21669
- op de vlonder 2 52.89457, 6.21737
- einde van de vlonder 52.89408, 6.21802

De lengte van de vlonder is dus in strijd met de vergunning. Middels dit verzoek om handhaving verzoek ik u de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden.
"


update 21 jan 2022, 19:50

2e zitting rechtbank Groningen

Vandaag is weer een zitting geweest inzake de voorlopige voorziening. Het is best zeldzaam dat een voorlopige voorziening (bij de rechtbank) een 2e zitting krijgt.

De reden dat het onderzoek van de rechtbank weer geopend was, is omdat er toch verder gebouwd werd aan de route en er bovendien gebuik gemaakt werd van de route. Dit in strijd met de ordemaatregel van de rechtbank.

Het handhaven blijkt heel erg lastig omdat het om de route zo lang is. Bovendien wordt er voor een gedeelte gefietst over bestaande paden. Ook worden linten kapot gemaakt en hekken verplaatst om weer toegang te krijgen tot de route.

Grote zorgen bestaan over het gebruik in het naderende seizoen omdat dan dieren actief worden en vogels gaan broeden.

In de zitting is nu afgesproken dat er een vervolgonderzoek komt door een deskundige ecoloog. De rechter gaf aan dat dit niet Patrick Jansen van Tracks & Trails mag zijn. Het moet een onafhankelijke ecoloog zijn.

NatuurAlert en het college mag binnen een week aangeven welke stukken van de route extra bescherming krijgen. Deze informatie met de resultaten van de ecoloog gaan naar de rechtbank. De rechter komt dan met een uitspraak.

Informeel zal NatuurAlert met de gemeente overleggen. De Natuurbeschermingswacht zal ook proberen invloed uit te oefenen. We hebben namelijk een stok achter de deur: ons handhavingsverzoek bij de provincie. Ook kan de Natuurbeschermingswacht een intrekkingsverzoek bij de gemeente indienen. We kunnen met onze vuist op tafel slaan. Dat zullen we ook doen als de gemeente niet z'n best gaat doen.

Een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter
Bij een zogenaamde voorlopige voorziening vraag je de rechtbank om als het ware de 'pauzeknop in te drukken'. De rechter kan een besluit opschorten of een ordemaatregel geven.

Dat is tijdens de eerste zitting gebeurd.

Nu ontstaat tijd, zonder dat er ondertussen schade aan de natuur ontstaat, om de bezwaarprocedure te doorlopen.

Het vervolg
Na de 2e zitting is het wachten op de uitspraak. Daarnaast zal de bezwaarprocedure nog doorlopen worden. Dat kan lang duren, tot 18 weken na het indienen van het bezwaarschrift in november 2021.

In de bezwaarprocedure zal zonder tijdsdruk inhoudelijk naar de zaak gekeken worden. Indien de bezwaarprocedure een resultaat oplevert waar bezwaarmaker 'zich niet mee kan verenigen' dan kan beroep ingesteld worden bij de bestuursrechter.


update 18 dec 2021

Succes bij de rechtbank: een ordemaatregel tijdens de zitting


De vergunning van de gemeente Westerveld om de MTB-route aan te leggen is opgeschord.

NatuurAlert heeft de rechtbank verzocht om een voorlopige voorziening. Met succes want de rechter kwam al tijdens de zitting met een ordemaatregel (hier te lezen):

1: [FietsZe opgedragen] om voorlopige voorziening geen uitvoerende werkzaamheden aan de bestaande MTB-route te verrichten, geen aanlegwerkzaamheden voor de MTB-route te verrichten en geen onderhoudswerkzaamheden aan de MTB-route te verrichten;


2: aan verweerder [de gemeente Westerveld] is opgedragen om in de periode totdat uitspraak is gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening er zorg voor te dragen en erop toe te zien dat
er geen gebruik wordt gemaakt van het reeds gerealiseerde gedeelte van de MTB-route.

Inspraak verplicht
De rechter heeft in de ordemaatregel (lees hier) meteen een blik op het vervolg gegeven: "Zoals met partijen gedeeld ter zitting, is de voorlopige inschatting van de voorzieningenrechter dat
het bestreden besluit in bezwaar geen stand kan en zal houden, onder meer vanwege het feit dat niet de juiste voorbereidingsprocedure is gevolgd."


Hoewel de motivatie hiervan in de uitspraak zal volgen (1e helft januari 2022), is wel al wel een idee te vormen op welk verzoek (pleitnota) dit gebaseerd is: "om rechtstreeks te toetsen op de werking van de Habitatrichtlijn en het verdrag van Aarhus voor soorten, gebieden en inspraak."

Dat is jargon om de rechter te vragen om te toetsen of de gemeente wel heeft voldaan aan de verplichting om inspraakmogelijkheden te bieden. Dus alleen al omdat de gemeente
niet de mogelijkheid geboden heeft om inspraak te geven, is het besluit al rijp voor de prullenbak.

De ordemaatregel laat zien dat personen, organisaties en deskundigen samen de natuur en dus hun omgeving kunnen beschermen. Dat de rechter zo resoluut kan ingrijpen komt door het internationale 'verdrag van Arhus' en de Europese Habitatrichtlijn. Nederland kan en mag daar niet van afwijken.

Het beleid
Wethouder Doeven liet op RTV Drenthe weten dat het beleid is: "In de natuur draait het om drie dingen: Beschermen, benutten en beleven. Met beschermen is niets mis. Maar benutten en beleven zijn ook van toepassing."

Door de maatregel van de rechtbank is nu helder dat dit beleid niet houdbaar is.

Vervolg
De juridische slag is gewonnen, de strijd nog niet, omdat nu:
  1. het bezwaar van NatuurAlert nog behandeld moet worden door de gemeente,
  2. de provincie nog invulling moet geven aan het Handhavingsverzoek van de Natuurbeschermingswacht,
  3. het Openbaar Ministerie de aangifte van de Natuurbeschermingswacht nog in behandeling heeft.

NatuurAlert was op zitting vertegenwoordigd door mr Hoen van advocatenkantoor Hoen en G. Starre, natuurbeschermingswacht.


Meer zaken zonder inspraak
Los van bovenstaande heeft de Natuurbeschermingswacht nog 3 beroepzaken lopen bij de rechtbank omdat de gemeente Westerveld het toestaat om veehouders meer vee te laten houden zonder de mogelijkheid te geven om inspraak te verlenen.

Zeker is dat als de gemeente weer schade aan de natuur toestaat er meerdere organisaties, personen en deskundigen klaar staan om in te grijpen.Update 7 dec 2021

Drenthe: Voornemen tot handhaving

Vandaag (7 dec) heeft de Natuurbeschermingswacht een afschrift ontvangen van de provincie met een voornemen tot handhaving, gericht aan FietsZe race & mtb club. De gehele brief: 2021-12-07-voornemen-tot-handhaving-MTB-route-Vledder.pdf.

Delen van de tekst:

"Onderwerp: AANGETEKEND - Verzoek om reactie en voornemen tot handhaving

Voor ons is van belang dat er voor de gewijzigde route geen gewijzigde
natuurtoetsing is gemaakt. Het is hierdoor nog maar de vraag of een gewijzigde omgevingsvergunning verleend kan worden.
[..]
Aanvullingen/voornemen handhaving
Wij hebben kennis genomen van de documenten die u bij de aanvraag om de omgevingsvergunning heeft gevoegd. Wij zijn op voorhand niet overtuigd dat de gemeente op basis van dat onderzoek een omgevingsvergunning had mogen afgeven zonder een verklaring van geen bedenkingen (onderdeel soortenbescherming en/of gebiedenbescherming) aan ons te vragen. Om met zekerheid te kunnen zeggen of dit het geval is hebben wij meer informatie van u nodig. Als u deze nadere informatie niet (of niet volledig) kunt leveren zijn wij voornemens om handhavend tegen u op te treden. Dit kan bestaan uit het officieel stilleggen van de werkzaamheden en mogelijk ook uit het opleggen van herstelwerkzaamheden."
[..]
Afschrift:
- p/a FietsZe race & mtb club
- Gemeente Westerveld
- Staatsbosbeheer
- Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken"

De aanleiding

De aanleg van het trace gaat met grof geweld en heeft onherstelbare schade veroorzaakt. De bovenstaande foto laat dat duidelijk zien.

De Natuurbeschermingswacht heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie en heeft tevens aangifte gedaan bij het Functioneel Parket Zwolle, onderdeel van het Openbaar Ministerie.

De komende dagen zullen wij die 2 procedures verder van gronden voorzien. Ook ondersteunen wij andere omwonenden en andere stichtingen.

Vooralsnog is de initiatiefnemer, stichting FietsZe gestopt met de werkzaamheden en is de provincie Drenthe gestart met de inhoudelijke behandeling van ons handhavingsverzoek.

De quick scan, het ecologich onderzoek

De quick scan 'Ecologische quickscan Aanleg MTB route Vledder' is een onderdeel waarop de gemeente Westerveld het de vergunning baseerde. De vergunning (het besluit): besluit.zip.

Onze ecoloog Henk Baptist heeft vastgelegd dat de quick scan vele gebreken kent:


Deze beoordeling zal ook inhoudelijk bekeken worden door de provincie bij de behandeling van ons handhavingsverzoek.

Gevaar voor reptielen

Bij de beschrijving van het project staat dat ze de 'strooisellaag verwijderen' in werkelijkheid graven ze een sleuf en afwateringskuilen. De kans is groot dat amfibieën en reptielen in winterslaap zijn verstoord of gedood.


Op onderstaande foto is een deel van de reeds aangelegde route weergegeven. Het pad dat vol in de zon licht is een opwarmplek voor reptielen geworden. Zoals op de foto te zien is, is het pad al in gerbuik genomen:

een pad in de zon is een dodelijke opwarmplek voor reptielen
een pad in de zon is een dodelijke opwarmplek voor reptielen

Paden vormen zo een groot gevaar voor reptielen zoals onderstaande foto's laten zien:

fietsslachtoffer
fietsslachtoffer

10-SBB-bord-verbindingszone.jpg
10-SBB-bord-verbindingszone.jpg

Gevaarlijke bomen

Ook hebben wij Staatsbosbeheer gemeld dat er zoveel schade aan de wortels van bomen is ontstaan dat er een gevaar ontstaan is omdat de bomen instabiel zijn geworden.

gevaarlijke boom
gevaarlijke boom

De wortelschade is ook waar de onherstelbare schade ontstaan is, zoveel verlies aan wortels maakt de boom niet alleen instabiel, ook zullen houtrot veroorzakende zwammen een ingang vinden door de grote wonden. Hierdoor zal in de loop van de tijd het probleem verergeren.

Onrechtmatige kap

De gemeente Westerveld baseert de vergunning op een quick scan 'Ecologische quickscan Aanleg MTB route Vledder', daarin staat op p. 9: "Een mountainbikerout
e is ongeveer 80 cm
breed. Er worden geen bomen geveld en ook dode bomen blijven zoveel mogelijk staan. Bomen met
omtrek
op borsthoogte

van groter dan 25 centimeter worden nooit geveld.

"

Een omtrek van 25 cm is een diameter van 8 centimeter doorsnede.

Er is zijn veel dode bomen en bomen van ruim boven de 8 cm doorsnede gekapt:

illegale kap
illegale kap

illegale kap
illegale kap

De stichting FietsZe, race & mtb club, heeft wat uit te leggen.

Standpunt Natuurbeschermingswacht inzake Natura 2000

Ons standpunt: Natura 2000-gebeiden zijn aangewezen voor één enkel doel: de natuur en niets anders dan de natuur. Voor geen enkel doel of belang mag Natura 2000 aangetast worden.

In de media


26 nov 2021: RTV Drenthe: "Aanleg mountainbikeroute Vledder stilgelegd vanwege natuurbezwaren"


24 nov 2021: De aanleg van een MTB-route veroorzaakt grove schade midden in een Natura 2000-gebied:
- Dagblad van het Noorden: "Aanleg mountainbikeroute bij Vledderveen ligt onder vuur. Bewoonster, Stichting Natuur Alert en Natuurbeschermingswacht doen handhavingsverzoek"
Idem bij de Westervelder en de Meppeler Courant.

 
server clear NOK