logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
mtbrouteaanleg01.jpg

De aanleg van een MTB route in Vledder, Natura 2000-gebied

laatste update: 21 jan 2022, zitting rechtbank


update 21 jan 2022, 19:50

2e zitting rechtbank Groningen

Vandaag is weer een zitting geweest inzake de voorlopige voorziening. Het is best zeldzaam dat een voorlopige voorziening (bij de rechtbank) een 2e zitting krijgt.

De reden dat het onderzoek van de rechtbank weer geopend was, is omdat er toch verder gebouwd werd aan de route en er bovendien gebuik gemaakt werd van de route. Dit in strijd met de ordemaatregel van de rechtbank.

Het handhaven blijkt heel erg lastig omdat het om de route zo lang is. Bovendien wordt er voor een gedeelte gefietst over bestaande paden. Ook worden linten kapot gemaakt en hekken verplaatst om weer toegang te krijgen tot te route.

Grote zorgen bestaan over het gebruik in het naderende seizoen omdat dan dieren actief worden en vogels gaan broeden.

In de zitting is nu afgesproken dat er een vervolgonderzoek komt door een deskundige ecoloog. De rechter gaf aan dat dit niet Patrick Jansen van Tracks & Trails mag zijn. Het moet een onafhankelijke ecoloog zijn.

NatuurAlert en het college mag binnen een week aangeven welke stukken van de route extra bescherming krijgen. Deze informatie met de resultaten van de ecoloog gaan naar de rechtbank. De rechter komt dan met een uitspraak.

Informeel zal NatuurAlert met de gemeente overleggen. De Natuurbeschermingswacht zal ook proberen invloed uit te oefenen. We hebben namelijk een stok achter de deur: ons handhavingsverzoek bij de provincie. Ook kan de Natuurbeschermingswacht een intrekkingsverzoek bij de gemeente indienen. We kunnen met onze vuist op tafel slaan. Dat zullen we ook doen als de gemeente niet z'n best gaat doen.

Een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter
Bij een zogenaamde voorlopige voorziening vraag je de rechtbank om als het ware de 'pauzeknop in te drukken'. De rechter kan een besluit opschorten of een ordemaatregel geven.

Dat is tijdens de eerste zitting gebeurd.

Nu ontstaat tijd, zonder dat er ondertussen schade aan de natuur ontstaat, om de bezwaarprocedure te doorlopen.

Het vervolg
Na de 2e zitting is het wachten op de uitspraak. Daarnaast zal de bezwaarprocedure nog doorlopen worden. Dat kan lang duren, tot 18 weken na het indienen van het bezwaarschrift in september 2021.

In de bezwaarprocedure zal zonder tijdsdruk inhoudelijk naar de zaak gekeken worden. Indien de bezwaarprocedure een resultaat oplevert waar bezwaarmaker 'zich niet mee kan verenigen' dan kan beroep ingesteld worden bij de bestuursrechter.


update 18 dec 2021

Succes bij de rechtbank: een ordemaatregel tijdens de zitting


De vergunning van de gemeente Westerveld om de MTB-route aan te leggen is opgeschord.

NatuurAlert heeft de rechtbank verzocht om een voorlopige voorziening. Met succes want de rechter kwam al tijdens de zitting met een ordemaatregel (hier te lezen):

1: [FietsZe opgedragen] om voorlopige voorziening geen uitvoerende werkzaamheden aan de bestaande MTB-route te verrichten, geen aanlegwerkzaamheden voor de MTB-route te verrichten en geen onderhoudswerkzaamheden aan de MTB-route te verrichten;

2: aan verweerder [de gemeente Westerveld] is opgedragen om in de periode totdat uitspraak is gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening er zorg voor te dragen en erop toe te zien dat er geen gebruik wordt gemaakt van het reeds gerealiseerde gedeelte van de MTB-route.

Inspraak verplicht
De rechter heeft in de ordemaatregel (lees hier) meteen een blik op het vervolg gegeven: "Zoals met partijen gedeeld ter zitting, is de voorlopige inschatting van de voorzieningenrechter dat het bestreden besluit in bezwaar geen stand kan en zal houden, onder meer vanwege het feit dat niet de juiste voorbereidingsprocedure is gevolgd."

Hoewel de motivatie hiervan in de uitspraak zal volgen (1e helft januari 2022), is wel al wel een idee te vormen op welk verzoek (pleitnota) dit gebaseerd is: "om rechtstreeks te toetsen op de werking van de Habitatrichtlijn en het verdrag van Aarhus voor soorten, gebieden en inspraak."

Dat is jargon om de rechter te vragen om te toetsen of de gemeente wel heeft voldaan aan de verplichting om inspraakmogelijkheden te bieden. Dus alleen al omdat de gemeente
niet de mogelijkheid geboden heeft om inspraak te geven, is het besluit al rijp voor de prullenbak.

De ordemaatregel laat zien dat personen, organisaties en deskundigen samen de natuur en dus hun omgeving kunnen beschermen. Dat de rechter zo resoluut kan ingrijpen komt door het internationale 'verdrag van Arhus' en de Europese Habitatrichtlijn. Nederland kan en mag daar niet van afwijken.

Het beleid
Wethouder Doeven liet op RTV Drenthe weten dat het beleid is: "In de natuur draait het om drie dingen: Beschermen, benutten en beleven. Met beschermen is niets mis. Maar benutten en beleven zijn ook van toepassing."

Door de maatregel van de rechtbank is nu helder dat dit beleid niet houdbaar is.

Vervolg
De juridische slag is gewonnen, de strijd nog niet, omdat nu:
  1. het bezwaar van NatuurAlert nog behandeld moet worden door de gemeente,
  2. de provincie nog invulling moet geven aan het Handhavingsverzoek van de Natuurbeschermingswacht,
  3. het Openbaar Ministerie de aangifte van de Natuurbeschermingswacht nog in behandeling heeft.

NatuurAlert was op zitting vertegenwoordigd door mr Hoen van advocatenkantoor Hoen en G. Starre, natuurbeschermingswacht.


Meer zaken zonder inspraak
Los van bovenstaande heeft de Natuurbeschermingswacht nog 3 beroepzaken lopen bij de rechtbank omdat de gemeente Westerveld het toestaat om veehouders meer vee te laten houden zonder de mogelijkheid te geven om inspraak te verlenen.

Zeker is dat als de gemeente weer schade aan de natuur toestaat er meerdere organisaties, personen en deskundigen klaar staan om in te grijpen.Update 7 dec 2021

Drenthe: Voornemen tot handhaving

Vandaag (7 dec) heeft de Natuurbeschermingswacht een afschrift ontvangen van de provincie met een voornemen tot handhaving, gericht aan FietsZe race & mtb club. De gehele brief: 2021-12-07-voornemen-tot-handhaving-MTB-route-Vledder.pdf.

Delen van de tekst:

"Onderwerp: AANGETEKEND - Verzoek om reactie en voornemen tot handhaving

Voor ons is van belang dat er voor de gewijzigde route geen gewijzigde
natuurtoetsing is gemaakt. Het is hierdoor nog maar de vraag of een gewijzigde omgevingsvergunning verleend kan worden.
[..]
Aanvullingen/voornemen handhaving
Wij hebben kennis genomen van de documenten die u bij de aanvraag om de omgevingsvergunning heeft gevoegd. Wij zijn op voorhand niet overtuigd dat de gemeente op basis van dat onderzoek een omgevingsvergunning had mogen afgeven zonder een verklaring van geen bedenkingen (onderdeel soortenbescherming en/of gebiedenbescherming) aan ons te vragen. Om met zekerheid te kunnen zeggen of dit het geval is hebben wij meer informatie van u nodig. Als u deze nadere informatie niet (of niet volledig) kunt leveren zijn wij voornemens om handhavend tegen u op te treden. Dit kan bestaan uit het officieel stilleggen van de werkzaamheden en mogelijk ook uit het opleggen van herstelwerkzaamheden."
[..]
Afschrift:
- p/a FietsZe race & mtb club
- Gemeente Westerveld
- Staatsbosbeheer
- Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
"
 

De aanleiding

De aanleg van het trace gaat met grof geweld en heeft onherstelbare schade veroorzaakt. De bovenstaande foto laat dat duidelijk zien.

De Natuurbeschermingswacht heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie en heeft tevens aangifte gedaan bij het Functioneel Parket Zwolle, onderdeel van het Openbaar Ministerie.

De komende dagen zullen wij die 2 procedures verder van gronden voorzien. Ook ondersteunen wij andere omwonenden en andere stichtingen.

Vooralsnog is de initiatiefnemer, stichting FietsZe gestopt met de werkzaamheden en is de provincie Drenthe gestart met de inhoudelijke behandeling van ons handhavingsverzoek.
 

De quick scan, het ecologich onderzoek

De quick scan 'Ecologische quickscan Aanleg MTB route Vledder' is een onderdeel waarop de gemeente Westerveld het de vergunning baseerde. De vergunning (het besluit): besluit.zip.

Onze ecoloog Henk Baptist heeft vastgelegd dat de quick scan vele gebreken kent:


Deze beoordeling zal ook inhoudelijk bekeken worden door de provincie bij de behandeling van ons handhavingsverzoek.
 

Gevaar voor reptielen

Bij de beschrijving van het project staat dat ze de 'strooisellaag verwijderen' in werkelijkheid graven ze een sleuf en afwateringskuilen. De kans is groot dat amfibieën en reptielen in winterslaap zijn verstoord of gedood.

Op onderstaande foto is een deel van de reeds aangelegde route weergegeven. Het pad dat vol in de zon licht is een opwarmplek voor reptielen geworden. Zoals op de foto te zien is, is het pad al in gerbuik genomen:

een pad in de zon is een dodelijke opwarmplek voor reptielen
een pad in de zon is een dodelijke opwarmplek voor reptielen

Paden vormen zo een groot gevaar voor reptielen zoals onderstaande foto's laten zien:

fietsslachtoffer
fietsslachtoffer

10-SBB-bord-verbindingszone.jpg
10-SBB-bord-verbindingszone.jpg
 

Gevaarlijke bomen

Ook hebben wij Staatsbosbeheer gemeld dat er zoveel schade aan de wortels van bomen is ontstaan dat er een gevaar ontstaan is omdat de bomen instabiel zijn geworden.

gevaarlijke boom
gevaarlijke boom

De wortelschade is ook waar de onherstelbare schade ontstaan is, zoveel verlies aan wortels maakt de boom niet alleen instabiel, ook zullen houtrot veroorzakende zwammen een ingang vinden door de grote wonden. Hierdoor zal in de loop van de tijd het probleem verergeren.
 

Onrechtmatige kap

De gemeente Westerveld baseert de vergunning op een quick scan 'Ecologische quickscan Aanleg MTB route Vledder', daarin staat op p. 9: "Een mountainbikeroute is ongeveer 80 cm breed. Er worden geen bomen geveld en ook dode bomen blijven zoveel mogelijk staan. Bomen met omtrek op borsthoogte van groter dan 25 centimeter worden nooit geveld."

Een omtrek van 25 cm is een diameter van 8 centimeter doorsnede.

Er is zijn veel dode bomen en bomen van ruim boven de 8 cm doorsnede gekapt:

illegale kap
illegale kap

illegale kap
illegale kap

De stichting FietsZe, race & mtb club, heeft wat uit te leggen.
 

Standpunt Natuurbeschermingswacht inzake Natura 2000

Ons standpunt: Natura 2000-gebeiden zijn aangewezen voor één enkel doel: de natuur en niets anders dan de natuur. Voor geen enkel doel of belang mag Natura 2000 aangetast worden.
 

In de media


26 nov 2021: RTV Drenthe: "Aanleg mountainbikeroute Vledder stilgelegd vanwege natuurbezwaren"


24 nov 2021: De aanleg van een MTB-route veroorzaakt grove schade midden in een Natura 2000-gebied:
- Dagblad van het Noorden: "Aanleg mountainbikeroute bij Vledderveen ligt onder vuur. Bewoonster, Stichting Natuur Alert en Natuurbeschermingswacht doen handhavingsverzoek"
Idem bij de Westervelder en de Meppeler Courant.

 
server clear NOK