logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
 

Pleitnota zitting 16 dec 2021 (LEE 21 / 3698)

inzake: Stichting NatuurAlert

Omgevingsvergunning dd 09-12-2020, sectie A, nr. 2012, aanleg MTB route Vledder.


Algemeen
De omgevingsvergunning niet had mogen worden afgegeven zonder dat een passende beoordeling is gemaakt en ter inzage is gelegd, waarna de provincie een verklaring van geen bezwaar kan overleggen.

De aard van de werkzaamheden maakt een ontheffing van de Wnb soorten nodig met voorwaarden om een overtreding Wnb soorten te voorkomen.

De rechtszekerheid van de initiatiefnemer mag geen rol spelen bij de beoordeling van de aanvraag. Er was immer nog geen sprake van rechtzekerheid. Voor zover er nu sprake is van rechtzekerheid is dat de wijten aan het onrechtmatig gedrag van de gemeente.

Stikstof
Bij de aanvraag is een Aerius berekening overlegd waarbij reeds is aangegeven dat er sprake is van toename van depositie. De gemeente had alleen hierom nimmer toestemming mogen geven zonder vvgb.

De stikstofberekeningen dienen opnieuw plaats te vinden als onderdeel van een passende beoordeling. Dan kan rekening worden gehouden met:
  1. aantrekkend verkeer, bijvoorbeeld het transport van de graafmachine naar de locatie
  2. aantrekkend verkeer van uitvoerenden
  3. machines met 2 takt motoren zoals bosmaaiers en  kettingzagen voor bomenkap
  4. gebruikers van het pad die per auto komen

Door de Natuurbeschermingswacht waar ik secretaris van ben, is een handhavingsverzoek bij de provincie ingediend. Hierop is echter nog geen besluit genomen. Het verzoek om handhaving kent twee gronden, namelijk soorten en gebieden. Het werk is nog niet formeel stilgelegd. Na het besluit om het handhavingsverzoek zouden daarom de milieuorganisaties ook hierom een voorlopige voorziening in moeten dienen.

De overheid als geheel dus gemeente en provincie, handelen in strijd met de Habitatrichtlijn omdat:
  1. geen passende beoordeling is opgesteld
  2. geen inspraakmogelijkheden zijn geboden (Hrl en verdrag van Aarhus)

Ik verzoek u daarom om rechtsreeks te toetsen op de werking van de Habitatrichtlijn en het verdrag van Aarhus voor soorten, gebieden en inspraak.

Verzoek
Wij verzoeken de voorzieningrechter de toestemming om het project uit te voeren, in casu de omgevingsvergunning, te schorsen.

Ter info
Een overzicht met o.a. het handhavingsverzoek van de Natuurbeschermingswacht:
https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/m17521-MTB-route-Vledder.html
of verkort: https://www.natuurbeschermingswacht.nl/id/17521


Geert Starre,
secretaris Natuurbeschermingswacht
server clear NOK