Verzoek voorlopige voorziening

 
aan:     Rechtbank Noord-Nederland (bestuursrecht)
       digitaal met DigiD

betreft:   Verzoek voorlopige voorziening motorcrossevenement Antrappers

datum:    7 mrt 2022

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791

opsteller:  Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist
       Marke 4
       7981AZ Diever


Geachte rechtbank,


De Natuurbeschermingswacht heeft mij verzocht om deze voorlopige voorziening ten aanzien van het hierna genoemde besluit op te stellen, omdat zij voorzien dat onrechtmatige schade ontstaat. Het motorcrossevenement is vergund zonder Wnb vergunning of ontheffing en zonder enige vorm van ecologisch onderzoek.

De gemeente de Wolden en de gemeente Meppel heeft respectievelijk een vvgb en een evenementenvergunning afgegeven met de volgende kenmerken:


De Wolden:
datum besluit:   24 febr 2022
uw kenmerk:    Z.315075/D.529392
datum evenement:  zondag 20 maart 2022
initiatiefnemer:  de Antrappers
titel:       Verklaring van geen bezwaar

Meppel:
uw kenmerk:    22216434
datum besluit:   24 febr 2022
datum evenement:  20 maart of 3 april bij slecht weer 20 maart
gebied:      gemeente Meppel en gemeente de Wolden
deelnemers:    ongeveer 1000


De route zal starten in Meppel en voor een groot deel plaatsvinden in gemeente de Wolden, in het Reestdal.

Het Reestdal is geïdentificeerd als "Important Bird Area" en als zodanig opgenomen in het rapport IBA2019 van Birdlife International vanwege het geconcentreerd broedvoorkomen van de Ooievaar. Dit betekent dat het gebied moet worden aangewezen en vooralsnog worden beschouwd als een Vogelrichtlijngebied en als zodanig bescherming geniet, vergelijkbaar met de gebiedsbescherming van de Wnb en Habitatrichtlijn. Dit evenement zal ongetwijfeld leiden tot verstoring van deze functie van het gebied (hoofdstuk 2 Wnb), alsmede van individuele broedgevallen (hoofdstuk 3 Wnb).


Samenhang/cumulatie
Omdat zowel de Wnb als de Habitatrichtlijn een toestemming vereist "afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten" verzoeken wij tevens dit evenement te toetsen in combinatie (cumulatie) met het evenement MC80. Dit is ook een off-the-road motorcrossevenement, in de gemeenten de Wolden.

Voor het evenement MC80 is al een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend waarvoor de rechtbank het volgende zaaknummer toegekend heeft:

LEE 22/708.

De evenmenten zijn samen goed voor 1700 crossmotoren, aantrekkend verkeer en ondersteunend verkeer.


Handhavingsverzoek
Voor dit (Antrappers) evenement is tevens een handhavingsverzoek ingediend bij gedeputeerde staten (bijlage). Hiervoor is nog geen ingebrekestelling ingediend.

Wij hebben nog geen besluit mogen ontvangen van gedeputeerde staten.


Bezwaren
Er zijn 2 bezwaren ingediend bij de gemeenten (bijlagen):
- bezwaar tegen een vvgb (de Wolden)
- bezwaar tegen evenementenvergunning (Meppel)


Informatie
Wij zijn volledig en op tijd geinformeerd door de gemeente Meppel.

Wij hebben van de Wolden niet meer informatie dan het besluit vvgb.


Spoedeisend belang
Omdat onbekend is of de voorbereidende werkzaamheden al begonnen zijn, en dit bij vergelijkbare initiatieven ook voor veel schade zorgt, is er sprake van een spoedeisend belang.


Tijdstip indienen
Omdat de Natuurbeschermingswacht in de veronderstelling was dat gedeputeerde staten zou gaan handhaven is in afwachting daarop geen voorlopige vorziening aangevraagd. Nu helder is dat (2 dagen voor de zitting van LEE 22/708) de provincie geen besluit zal nemen, ook niet na een ingebrekestelling, ziet de Natuurbeschermingswacht geen andere mogelijkheid dan ook bij dit evenement u te verzoeken om een voorlopive voorziening.


Geen inspraak
De Natuurbeschermingswacht heeft geprobeerd inspraak te verlenen voorafgaand aan de besluitvorming. Dit zelfs vóór de periode dat corona-maatregelen evenementen onmogelijk maakten. Er is ten onrechte geen inspraakmogelijkheid geboden.

Omdat de gemeente ten onrechte geen gelegenheid tot inspraak heeft geboden en dit ingevolge de Habitatrichtlijn en het verdrag van Aarhus verplicht is, beroept de Naruurbeschermingswacht zich op directe werking van de Habitatrichtlijn en het verdrag van Aarhus. In het bezwaarschrift motiveert zij hoe.


Verzoek
Gezien de grote kans op significante effecten, samen met de grote kans op het verstoren of doden van beschermde soorten waaronder broedvogels, reptielen en amfibieën, verzoeken wij u om:
 1. de evenementvergunning op te schorten,
 2. en vanwege het ontbreken van een natuurvergunning en natuurontheffing Wnb het evenement vooralsnog te verbieden.


Met vriendelijke groet,


Henk BaptistBijlagen:
- besluit gemeente Meppel met bijlagen
- vvgb de Wolden
- bezwaar Meppel
- bezwaar/hhv de Wolden vvgb
- HHV Drenthe
- statuten
- uittrekstel handelsregister
- ondertekening 2e bestuurder
- IBA 2019