logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     Gemeente De Wolden
       https://www.dewolden.nl/bezwaar-maken

datum:    28 febr 2022

betreft:   BEZWAAR: Off Road Rit MC80 op 13 maart 2022

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Hierbij maken wij bezwaar inzake uw besluit met de volgende kenmerken:
 
datum besluit:   24 febr 2022
uw kenmerk:    Z.305979/D.518548
datum evenement:  zondag 13 maart 2022
initiatiefnemer:  MC80

Wij kunnen ons niet verenigen met uw besluit omdat er onrechtmatige schade zal ontstaan door verstoring en het doden van soorten en mogelijk significante effecten op gebieden.

Bij het verstoren valt te denken aan het verstoren van broedvogels. Bij het doden valt te denken aan het doodrijden van reptielen en amfibieën.

Door het gebruik van 700 crossmotoren buiten de verharding, met aantrekkend verkeer, onstaan veel emissies welke significante effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden.


In het broedseizoen zonder ecologisch onderzoek
Dit alles in het broedseizoen, zonder dat er enige vorm van ecologisch onderzoek is gedaan.


Direct beroep verdrag van Aarhus & Habitatrichtlijn
Bovenstaande laat zien dat er een aanzienlijk milieueffect te verwachten is. Wij doen een direct beroep op het verdrag van Aarhus en de Habitatrichtlijn. Dat kan volgens onderstaande redenering.

Zie ECLI:NL:RBNNE:2022:270 onder rechtsoverweging 6.5:
"Omdat niet dwingend is voorgeschreven dat een bestuursorgaan inspraak biedt voordat beslist wordt op een aanvraag voor een omgevings-vergunning, is artikel 6, vierde lid, van het Verdrag van Aarhus op dit punt niet correct geïmplementeerd. Van verweerder mag bij een dergelijke incorrecte implementatie op grond van het beginsel van Unietrouw, zoals verwoord in artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, verwacht worden dat het met toepassing van artikel 3:10, eerste lid, van de Awb, afdeling 3.4 van die wet van toepassing verklaart op de voorbereiding van de omgevingsvergunning. Nu verweerder dat in dit geval heeft nagelaten, komt aan verzoeksters een rechtstreeks beroep toe op het Verdrag van Aarhus voor zover het gaat om de eis dat inspraak wordt verleend bij een toestemmingsbesluit in het kader van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn."

Eenzelfde redenatie geldt volgens ons voor het verlenen van vergunningen op basis van de evenementenverordening, zoals u in uw besluit noemt.


Verzoek overige informatie
In het besluit wordt verwezen naar bijlagen en een route. Die hebben wij nog niet ontvangen, wij verzoeken u om deze alsnog digitaal te versturen.


Verwijzing naar de provincie
Onder de kop 'ten overvloede' verwijst u naar de provincie als bevoegd gezag voor een ontheffing of natuurvergunning. Omdat het evenement al binnen 3 weken zal plaatsvinden is het onmogelijk om nog een vergunning of ontheffing te verkrijgen omdat:
 1. de beslistermijn is te kort voor het bevoegde gezag
 2. er kan zo geen inspraakmogelijkheid gegeven worden zoals omschreven in het verdrag van Aarhus en de Habitatrichtlijn artikel 6 lid 3.


In samenhang
Verzuimd is invulling te geven aan de samenhang (Habitatrichtlijn 6 lid 3) met andere motorcrossevenementen, met name het evenement van de Antrappers, ook in uw gemeente, op 20 maart of 3 april (bij slecht weer). Samen goed voor meer dan 1700 crossmotoren buiten de verharding met zowel aantekkend als ondersteunend verkeer, bijvoorbeeld voor op- en afbouw.


Conclusie
Het besluit is genomen in strijd met de Habitatrichtlijn en het verdrag van Aarhus.

Wij verzoeken het college om het besluit daarom in te trekken.


Statuten en feitelijke werkzaamheden
Voor de statuten uit 1946 en voor een overzicht van de feitelijke werkzaamheden sindsdien, zie: https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-activiteiten.html.


Met vriendelijke groet,
 
server clear NOK