logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       brief en email

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK motorcrossevenement MC80 De Wolden

datum:    16 febr 2022

van:          Natuurbeschermingswacht
              Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
              info@natuurbeschermingswacht.nl
              www.natuurbeschermingswacht.nl
              KvK-nummer 41019696
              0522-260791


Geacht college,


Bij deze verzoeken wij om handhaving inzake een motorcrossevenement met de volgende kenmerken:
gemeente:     De Wolden
datum aanvraag:  30-11-2021
zaaknummer:    ?
locatie:      gemeente de Wolden
datum evenement:  13 maart 2022
initiatiefnemer:  Motorclub MC80, kvk 40046715


Wij verzoeken u om handhaving omdat de gemeente bij de mogelijke vergunningverlening enkel kijkt naar de aspecten van een evenement en niet naar de mogelijke gevolgen voor soorten en gebieden.

Er kunnen significante effecten optreden door emissies. Dit door de 700 deelnemers met crossmotoren (vaak 2 takt motoren) en door aantrekkend verkeer. De motoren worden vaak met andere transportmiddelen naar de startlocatie gereden. Daarbij zullen ook door het terrein (off the road) de motoren meer uitstoten dan een reguliere motor op verharding.

Ook kunnen broedvogels verstoord worden en kunnen beschermde soorten gedood worden, bijvoorbeeld amfibieën welke uit winterslaap komen, het begin van de trektijd/paddentrek.

De aanvraag is voorzien van een kaart, maar deze is niet als bijlage meegestuurd bij ons verzoek om informatie.

Er is ook geen enkele vorm van ecologisch onderzoek gedaan, niet voor dit jaar en ook niet voor voorgaande jaar waarin het evenement gehouden is.

Ook is bij dergelijke initiatieven het verdrag van Aarhus van toepassing en dient de mogelijkheid geboden te worden tot inspraak, zie bijlage met de uitspraak (VoVo) LEE 21/3698, ECLI:NL:RBNNE:2022:270. Deze zaak is wat vergelijkbaar vanwege "activiteiten die een aanzienlijk effect op het milieu kunnen hebben", r.o. 6.5.

Ik verzoek om spoedig overleg, juist omdat de gemeenten nog geen besluiten genomen hebben.

Ik verzoek om handhaving om de voorzienbare overtreding (soorten en gebieden) te voorkomen.


Met vriendelijke groet,
bijlage: de aanvraag
 
server clear NOK