logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
obj8862-vlag.jpg

BBB gefeliciteerd - en nu aan de bakupdate 31 maart 2023
 

De brief van de EU-commissaris Sinkevicius

Was er gister (30 maart 2023) ophef over een nog niet openbare maar gelekte brief van EU-commissaris Sinkevicius, nu is de originele Engelstalige brief te lezen bij RTL Nieuws.

Er staat in:
"It will be essential that the gains in reductions of ammonia emissions from the State Aid scheme are not lost in the regularization of other ammonia permits."

Dat betekent: de reductie door uitkoop door de staat (State Aid scheme) mag NIET gebuikt worden voor het toestaan van andere vergunningen met emissies van ammoniak (stikstof).

Hieruit volgt dat Nederland niet van het slot gaat door uitkoop. Eerst hersel, dan weer nieuwe vergunningen uitdelen.

Er staat ook:
"On the goals for reduction of ammonia and nitrogen oxide deposition on Natura 2000 sites, it will be essential to ensure that for each Natura 2000 site the critical deposition value is no longer exceeded, so as to halt any ongoing deterioration and ensure a full recovery of the local condition of nitrogen sensitive habitats in each of these sites. The Commission will continue to closely monitor the measures taken by the Netherlands to that end."

Kort: Het is essentieel dat alle Natura 2000-gebieden onder de KDW (Kritische Depositie Waarde, critical deposition value) komen.

Dus:
  1. de KDW blijft als norm
  2. geldt voor alle gebieden om zeker stellen dat alle gevoelige habitats volledig kunnen herstellen

Nederland moet het probleem aanpakken.
 

Felicitaties


BBB gefeliciteerd met jullie grote verkiezingswinst.

Nu BBB ook gaat besturen het volgende. Het bestuur moet aan de bak, want verdroging, landbouwgif en stikstof zijn problemen waar uitstel geen optie is.

Je mag niet uitstellen omdat het met de Natura 2000-gebieden heel slecht gaat:

"In Nederland heeft ca. 90% van de habitattypen een zeer tot matig ongunstige staat van instandhouding."

Omdat het zo slecht gaat mag je van de bestuursrechter niets anders dan eerst de problemen oplossen, voordat er weer vergunning uitgedeeld mogen worden. Dus eerst de problemen oplossen, dan mag je pas weer iets vergunnen of andere plannen vaststellen.
 

Geen beleidsruimte

De beleidsruimte is hierdoor weg. Nederland zit op slot. Dat komt als volgt. Jullie (@BBB-bestuur) hebben in Nederland de meerderheid bij de provincies. Niet in Europa. En juist die Europese wetgeving is de bodem om natuur te beschermen. Een bodem waar je niet onderuit komt. Probeer je dat wel, dan worden je besluiten vernietigd bij de bestuursrechter.

Dat Europees recht kan je niet met geitenpaadjes ontduiken, zoals geprobeerd met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de bouwvrijstelling, Rav-tovervloeren, luchtwassers en nep-ecologische rapporten.

En de provincies zijn het bevoegd gezag inzake natuurwetgeving, dat is geregeld in de Wet natuurbescherming.
 

Het Europees recht

Dat Europees recht om Natura 2000-gebieden te beschermen is eigenlijk heel simpel. Zo simpel dat we het op deze pagina uit kunnen leggen.

Elk plan of project (en dat is bijna elk menselijk handelen, zoals water oppompen, gif-spuiten, bemesten en paasvuren), moet aan de volgende eis voldoen:

Er moet een 'passende beoordeling' opgesteld worden voordat je aan de slag kan. Dit staat in de Habitatrichtlijn.

En die zogenaamde passende beoordeling is een strenge natuurtoets die aan de volgende eisen moet voldoen:

"Een passende beoordeling houdt volgens het Hof van Justitie (diverse arresten) in dat op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake alle aspecten van het plan of het project die op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied in gevaar kunnen brengen, moeten worden geïnventariseerd. Een passende beoordeling mag geen leemten vertonen en dient volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies te bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de effecten van de geplande project op het betrokken beschermde gebied kunnen wegnemen."
 

Stikstof staat niet in de Habitatrichtlijn

Het klopt dat er niets in de Habitatrichtlijn staat over stikstof. Ook niet over gif of verdroging. Elk effect, ook op grote afstand, dient beoordeeld te worden. Zonder wetenschappelijke twijfel.
 

BBB: Besluit Bezwaar Beroep?

En daar gaan we BBB aan houden. Goed lezen waar jullie verse besluiten en plannen aan moeten voldoen: geen wetenschappelijke twijfel. Anders krijgt de afkorting BBB de volgende betekenis: Besluit Bezwaar Beroep.

Dus aan de bak, nu de problemen oplossen, niet uitstellen.
 

Kaderrichtlijn water

Oh en alvast het volgende probleem binnen jullie bestuursperiode: de Kaderrichtlijn water. Is ook Europees recht, gaan we jullie ook aan houden, want ook voor die richtlijn kunnen we ons melden bij de bestuursrechter. In 2027 kunnen we zelfs bestaande vergunningen aanvallen. We verheugen ons erop. 
server clear NOK