logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Natuurschade bij evenementen Q&A

5 april 2022


Welke natuurschade kan ontstaan bij evenementen?

Is bij natuurschade een belangenafweging mogelijk?
In ieder geval niet bij stikstof: Ingevolge het bepaalde in de Habitatrichtlijn dient te worden aangetoond dat er geen significante effecten kunnen zijn op Natura 2000-gebieden, anders geldt er een verbod op het project. En significante effecten heb je al snel.

Er kan dan dus geen sprake zijn van een belangenafweging. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn bieden hiervoor geen plaats. Artikel 6.2 Habitatrichtlijn behelst een verslechteringverbod. 

Enige uitzondering is de ADC-toets, maar daar kunnen evenementen nooit aan voldoen.

Ook het idee als "we moeten de balans vinden" is dus niet realiseerbaar, de wet stelt nu eenmaal grenzen en Nederland is zo zwaar aangetast door stikstof dat er niets meer bij mag.


Moet er een mogelijkheid zijn tot het geven van inspraak?
Ja, dat moet bij de vergunningverlening als er sprake is van een van de volgende voorwaarden:
Een motorcross valt daar zeker onder, zie ECLI:NL:RBNNE:2022:697, r.o. 1.3.


Is een voortoets of quickscan voldoende?
In de meeste gevallen niet, omdat de Habitatrichtlijn een passende beoordeling vereist bij mogelijk significante effecten. Dat is bij een heel klein beetje stikstof al het geval, omdat de Natura 2000-gebieden al overbelast zijn.

Een passende beoordeling moet aan strenge eisen voldoen. Bovendien, als een plan (of evenementenvergunning) significante gevolgen kan hebben dan geldt het verbod uit de Habitatrichtlijn. Deze zinsconstructie is inmiddels door uitspraken van het Hof van Justitie en de Raad van State uitgelegd (ECLI:NL:RVS:2019:1603) dat er:

"wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat".

Als natuurorganisaties zelf naar de rechter stappen omdat ze zich niet kunnen verenigen met plannen of projecten, dan is het volgende voldoende (ook ECLI:NL:RVS:2019:1603):

"er bestaat redelijke twijfel dat er zich effecten voordoen"

Dus is twijfel dat er zich geen effecten voordoen al voldoende als de Natuurbeschermingswacht de bestuursrechter verzoekt om een oordeel.

Een nep-rapport is niet voldoende. Longread over neprapporten:
https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/m17521-MTB-route-Vledder.html


Mag de gemeente zonder toestemming van de provincie evenementen vergunnen?
Nee, dit door het verbod van de Habitatrichtlijn. Dat de provincie het bevoegd gezag is inzake de Wet natuurbescherming, wil niet zeggen dat gemeente voorbij kan gaan aan het verslechteringsverbod en de inspraak mogelijkheden in artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn. Het verbod geldt ook bij het verlenen van gemeentelijke vergunningen. Ook de gemeente moet aan het verslechteringsverbod toetsen, maar mag nooit mogelijk significante effecten vergunnen. En al helemaal niet zonder inspraak.


Wat is het algemeen belang van een strenge vergunningverlening?
Op vrijdag 1 april 2022 heeft minister van Natuur & Stikstof een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staat:

"Het eerlijke verhaal is dat het niet in elk gebied haalbaar zal zijn om alleen maar uit te gaan van vrijwilligheid. Wanneer (uit het gebiedsproces) blijkt dat een piekbelaster geen toekomst meer heeft, zullen ondernemers de gelegenheid krijgen om via innovatie, verplaatsing en/of extensivering of via vrijwillige stoppersregelingen zijn bedrijfsvoering aan te passen of te beëindigen. Bij bedrijfslocaties waar dat niet lukt zal ik dwingend ingrijpen."

In andere woorden: boeren zullen onteigend worden. En dat is best heftig. Als een gemeente dan vervolgens onrechtmatige evenementen toch toestaat, krijg je grote onrust. Want een boer z'n bedrijf afpakken is wel wat anders dan een evenement niet vergunnen.

En als de overheid streng is bij boeren, dan moet dat ook bij alle andere vervuilers. Want  stel je dan eens voor hoe een boer reageert die net z'n bedrijf kwijt is, om vervolgens een motorcross op z'n land te krijgen. Roept de organisatie dan "dank je wel boer, goed dat je gestopt bent, nu kunnen wij lekker crossen". Idem voor oldtimerdagen, rally's, Trekkerslep op Ruinerwold en Fort, CrisisCross, paasvuren en toertochten. Help de boer en stop zelf met vervuilen.

En mocht gemeente denken dat het de dans zal ontspringen, omdat stikstof een kwestie is van de rijksoverheid en de provincies, in de brief van de minister staat:

".. kan als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak verder bijvoorbeeld ook de Wet voorkeursrecht gemeenten (in de toekomst Omgevingswet) worden ingezet."


"Er komt veel nieuwe wetgeving op ons af"
Nee. De evenementen van de Antrappers en MC80 zijn gesneuveld op wetten uit de vorige eeuw, namelijk:
De Nederlandse overheid heeft ze alleen nooit goed nageleefd. Dat heeft de overheid zo slecht gedaan dat het Hof van Justitie (de Europese rechter) zes keer ingegrepen heeft:
 1. 1998 C-3/96  Te weinig Natura 2000-gebieden aangewezen,
 2. 2002 C-172/02 Kokkelarrest
 3. 2003 C-2261 Westerschelde
 4. 2005 C-441/03 Niet implementeren Natura 2000 wetgeving
 5. het Varkens in Nood arrest
 6. het PAS arrest


"In Nederland heeft veel te strenge wetten..."
Willemien Meeuwissen, VVD Drenthe-fractievoorzitter Drenthe:

"Feitelijk is het een door onszelf opgelegd probleem, omdat Nederland zelf die stikstofnorm zo laag maakt in vergelijking met de buurlanden. Er zal iets moeten gebeuren om Nederland van het slot te halen. Want we kunnen nu nauwelijks huizen bouwen, bedrijven kunnen zich niet vestigen of uitbreiden en evenementen kunnen niet doorgaan."
bron: RTV Drenthe.

Maar de fractievoorzitter is heel slecht geinformeerd want Belgie heeft exact dezelfde problemen: zie Trouw en Knack.

En het zijn geen stikstofnormen uit Nederland, maar een verplichting uit Europa (Habitatrichtlijn) waar waar niet aan te ontkomen is. Overigens, de Habitatrichtlijn is vastgesteld in een van de grootste democratieën ter wereld (Europa), het is ons niet opgelegd, we hebben er voor gekozen.


"Maar dan kan er straks helemaal niets meer..."
Fout, nu kan er al helemaal niets meer, in ieder geval niet iets waar stikstof bij vrij komt.


"Maar het is traditie"
Dat was heksenvervolging ook. Een traditie kent geen rechtsbasis. De bescherming van de natuur wel.


"Maar evenementen verhogen de leefbaarheid"
Niet als er schadelijke gevolgen ontstaan zoals:

Bonus: meer natuur
In de brief van de minister staat ook dat het actualiseren van gebieden naar aanleiding van een ‘IBA-rapport’ is een juridisch vereiste. Het Reestdal wordt onvermijdelijk Natura 2000-gebied. Dus meer natuur en minder cross.


Huidige stand van zaken
Door het vele jaren lange getraineer van de VVD en de christelijke partijen,
 1. is de Europese wetgeving in verzwakte vorm in de Nederlandse wetgeving opgenomen,
 2. heeft de toepassing van deze wetgeving onvoldoende plaatsgevonden,
 3. heeft de handhaving van deze wetgeving onvoldoende plaatsgevonden,
 4. was en is er in Nederland wetgeving die in strijd is met Europese bepalingen (bijvoorbeeld PAS),
 5. is de kwaliteit van de natuur en natuurgebieden zodanig verslechterd dat natuur en milieuorganisaties gelijk krijgen bij de rechter,
 6. is hierdoor bereikt dat 'Nederland op slot' zit. Geen woningbouw, geen evenementen enzovoort. Eerst de uitstoot omlaag.

De Nederlandse regering zoekt nu noodgedwongen naar oplossingen, zie de brief van minister van der Wal. Diezelfde VVD-minister wordt in Drenthe door de VVD-bestuurder tegengewerkt om tot oplossingen te komen.

Organisaties van evenementen moeten zich tot VVD en CDA wenden om tot oplossingen te komen. Ondertussen mogen gemeenten niets vergunnen wat schade veroorzaakt.


server clear NOK