aan:     College van de gemeente Meppel
       balie

betreft:   ZIENSWIJZE herziening Oevers E

datum:    26 febr 2021

van:     Natuurbeschermingswacht
       info@natuurbeschermingswacht
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944GM Meppel
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,

De NBW ziet graag dat dit plangebied niet bebouwd wordt maar de bestemming evenemententerrein krijgt.

Veel open ruimten zijn de laatste vele jaren volgebouwd. Dit begon met de Markthallen en
heeft recent een vervolg met de herziening van Bleekerseiland. Nu zijn er veel te weinig locaties voor evenementen. Parken waaronder het Wilhelminapark zijn nu een soort laatste locatie. Parken zijn echter totaal ongeschikt voor de meeste evenementen.

In het 'Inventarisatiedocument Meppel Implementatie Omgevingswet' wordt dit helder omschreven: "Stroomlijning evenementen nodig; evenementen vormen soms een te zware last voor de locatie en brengen dan schade toe (voorbeeld Wilhelminapark)."

Vanwege de huidige Corona beperkingen en de onmogelijkheid de toekomst rond evenementen te voorspellen lijkt het ons belangrijk flexibel te blijven. Met een groot terrein als het plangebied 'achter de hand' kan in de toekomst flexibel omgegaan worden met evenementen.

Logistieke voordelen
Het plangebied is ongevoelig voor schade, er is geen sprake van een kwetsbare omgeving en de infrastructuur is perfect voor elke schaal evenement. Benut deze kans.

Er kan met groot gemak een krachtstroomaansluiting op het net aangelegd worden zodat geen dieselaggregaten nodig zijn. Dit zal in verband met stikstofuitstoot van vervoer van de aggregaten en het gebruik ervan zeer voordelig zijn.

Ook kunnen permanente aansluitingen voor overige voorzieningen zoals water, riool aangelegd worden. Dit scheelt kosten per evenement.

De snelheid van de op- en afbouw kan omlaag, er is geen noodzaak snel te handelen.

Gezien de bestemming bouwen zal het ook mogelijk zijn permanente installaties aan te brengen zoals sanitaire voorzieningen, verharding, verlichting, gebouwen voor opslag, organisatoren, tribunes, afvalverwerking, enzovoort.

Parkeren in bermen of op zijkanten van wegen zal in het plangebied veel eenvoudiger te ontheffen zijn omdat schade acceptabel kan zijn.

Omdat het voorzienbaar is dat de anderhalve meter maatregel nog geruime tijd zal gelden is voor de eerstvolgende evenementen veel ruimte nodig. Die ruimte is beschikbaar in het plangebied.

Economische ontwikkelingen
De kans dat perceelverkoop een vlucht zal nemen is klein, door economiche krimp en uitgestelde krip is het niet ondenkbaar dat perceelverkoop tegen zal vallen.

Juridische zekerheid
Het plangebied als evenemententerrein biedt juridische voordelen ten opzichte van evenementen in parken wat betreft juridische zekerheid.

Bij evenementen in parken zoals het Wilhelminapark zal vlak voor het evenement een ecologisch onderzoek gedaan moeten worden. De uitkomst van dit onderzoek zal het doorgaan van het evenement op het laatste moment zeer onzeker maken. Ook zal het evenement vatbaar worden voor handhavingsverzoeken bij de procincie.

In elk groenvak of park zal bodemverdichting door het rijden met voertuigen een probleem vormen. Rijden met een voertuig in een groenvak is verboden volgens artikel 5:8 APV. Ook hier is een evenement kwetsbaar voor handhavingsverzoeken, nu bij het college.


Met vriendelijke groet,

Daan Padmos


Geert Starre