logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

De havenuitbreiding Oevers S

Hoe dan?


update 19 febr 2022: Kartering van Staatsbosbeheer toegevoegd.
update 20 febr 2022: Gastblog door Sjaak de Boer: Economische analyse haven Meppel.
update 22 febr 2022: Staphorst weet van niets.
update 17 juli 2022: Let op, rechtzaak gewonnen
update 13 apr 2023: geen uitbreiding, gaat niet door

 

"Havenkwestie blijkt storm in glas water. Meppel wil geen uitbreiding (34 hectare) meer op grond van haar buren."

Bovenstaande kop uit Meppeler Courant, 12 april 2023. In het artikel ook: "Anderhalf jaar geleden leek het vrijwel zeker dat de uitbreiding van de Meppeler haven op Staphorster grondgebied zou komen. Met de komst van een nieuw college in Meppel is van die wens niks over."

 

We hebben een stikstofzaak gewonnen bij de Raad van State

Dus let op, dat gaan we weer proberen als er een plan is voor de havenuitbreiding. Door ons beroep heeft de Raad van State het Bestemmingsplan Kolderveen en Nijeveense Bovenboer vernietigd. Reden: onzekerheid over stikstof. Lees meer over deze rechtzaak en de uitspraak, hier.

Nu horen we een ander plan: inbreiding van de bestaande haven. Is ook een heel slecht plan, want geeft dezelfde juridische problemen. Dat zit zo. Volgens de hoogste rechter, het Hof van Justitie, moet bij een wijziging van een bestaand project ook een passende beoordeling opgesteld worden. Dus: met dezelfde wetenschappelijke zekerheid moet uitgesloten worden dat significante effecten optreden (voor Natura 2000-gebieden).

Vergeet de haven, ga maar ergens een bos aanleggen of wijs Oevers-S aan als Natura 2000-gebied.
 

Haven? Staphorst weet van niets


<br>


En dat is best een dingetje want het plangebied is in Staphorst. Bovenstaande afbeelding is een deel van het huis-aan-huisblad 'De Staphorster', 22 febr 2022 pagina 1. De vraag Hoe dan? is nu nog lastiger te beantwoorden.
 

Gastblog Economische analyse

De gastblog door Sjaak de Boer op deze site 'Economische analyse haven Meppel' heeft een eigen pagina. Lees de blog hier.
 

Kartering voor Staatsbosbeheer

Het ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot heeft in opdracht van Staatsbosbeheer het volgende rapport opgesteld:

Vegetatie- en plantensoortenkartering Mastenbroek, Meppelerdiep en Zwarte Water Uiterwaarden 2020

Het beschrijft het gebied langs het Meppelerdiep, waaronder het gebied 'Olde Staphorst', naast het plangebied Oevers S. De Natuurbeschermingswacht ziet in dit rapport de bevestiging van de zeer hoge natuurwaarden.

"Deelgebied Olde Staphorst is floristisch gezien een waardevol compartiment, met name vanwege een groot aantal zeldzame soorten die hier algemeen voorkomen."

Olde Staphorst heeft veel onvervangbare vegetatie, een haven ernaast aanleggen is voor de Natuurbeschermingswacht geen optie.

detail van kaart op p. 390, <em>Deelgebied Olde Staphorst</em>
detail van kaart op p. 390, Deelgebied Olde Staphorst

Het rapport is met toestemming van Staatsbosbeheer geplaatst, waarvoor dank!
 

Interview RTV Drenthe


 

Artikel RTV Drenthe

Het hele artikel op RTV Drenthe: "De strijd om Oevers S: milieuclubs gaan door tot Raad van State".

"Als het aan de Natuurbeschermingswacht Meppel ligt worden de uitbreidingsplannen van de haven naar Oevers S van tafel geveegd. Volgens secretaris Geert Starre doet het Meppel geen goed als de plannen worden doorgezet. Hij maakt zich alvast op voor de juridische stijd. "We gaan hoe dan ook procederen." Ook de politiek is nog niet overtuigd."

Voor het volledige beeld en vooral voor het zicht op de tegenstellingen: RTV Drenthe "Gemeente Meppel zet zinnen op havenuitbreiding Staphorst: 'We kunnen niet anders'"


Oevers-S-Oeverlanden-en-Nature-2000-de-Wieden.png
Oevers-S-Oeverlanden-en-Nature-2000-de-Wieden.pngNieuwe naam voor Oeverlandenweg...
Nieuwe naam voor Oeverlandenweg...

Uit nextdoor app, illustratie door Wilfred Hilbers
 

De lobby


Al jaren wil het college van de gemeente Meppel de haven uitbreiden. Regelmatig brengt het college en de lobbyclub van de haven documenten naar voren met prachtige prognoses. Bomen die tot in de hemel groeien als de haven maar kan groeien.

Uiteraard mogen natuur en milieuclubs niet meedenken. Die zouden het feestje maar kunnen verpesten. Eerlijk? Dat klopt helemaal.

Havens geven namelijk veel milieuproblemen. Ondanks de mooie namen die de plannen hebben zoals 'Circulair' en 'groen'. Stiekem zijn ze niet zo groen.

De milieuproblemen zijn zo groot, de vervuiling in Nederland zo omvangrijk dat we door de bodem gezakt zijn. De Europese Habitatrichtlijn is de bodem waar de doorheen gezakt zijn. Nu kan er geen vervuiling meer bij. Probeert een planmaker dat wel, dan is het procederen bij de bestuursrechter. Daar zijn milieuclubs heel succesvol (MOB voorop), juist omdat we door de juridische bodem van de Habitatrichtlijn gezakt zijn.
 

Hoe dan?

De Natuurbeschermingswacht vraagt zich daarom ook af hoe Meppel het plan om de havenuitbreiding (Oevers S) langs de bestuursrechter denkt te krijgen.

Vooralsnog is er geen plan bekendgemaakt dus is er ook nog geen mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, laat staan in beroep te gaan. Dus nog even wachten.
 

Bedrijfsplan van Port of Zwolle

Het bedrijfsplan van Port of Zwolle is recent (april 2021) door het college van Meppel naar de gemeenteraad gestuurd. De inhoud is een voorbeeld van hoe gebrekkig de juridische kennis is. (besluit college en het bedrijfsplan in het raadsinformatiesysteem).

In de tabel met 'zwaktes' staat:
"Milieu-/geluid wetgeving beperken ruimte voor groei."

"Dat is landelijk breed de situatie. Onderdeel van de Regio Deal Regio Zwolle: Logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid, voorziet in een onderdeel (claim) experimenteerruimte waarin de stikstofwetgeving tijdelijk opgerekt wordt ten faveure van een klimaat-positieve bijdrage. Dat betekent: Port of Zwolle één van koplopers in de nieuwe PAS. Uitvoeren Regio Deal en DUAL PORTS/NON STOP"
 

Juridisch drijfzand: 'de nieuwe PAS'

De haven wordt planmatig gebaseerd op juridisch drijfzand omdat het, met dank aan het Hof van Justitie, niet mogelijk is om stikstofwetgeving tijdelijk op te rekken. Dat is met het Programma Aanpak Stikstof geprobeerd maar jammerlijk mislukt, vandaar de huidige stikstofcrisis.
 

Jargon

Het Hof van Justitie heeft meermalen aangegeven dat een passende beoordeling geen leemten mag vertonen en volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies moet bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel kunnen wegnemen.

Meer over de achtergrond van deze zekerheid in een artikel van onze ecoloog in Omgevingsweb: Strikte toepassing van de Habitatrichtlijn.
 

De Natuur

Wat betreft natuur bestaan er twee problemen wat betreft de uitbreiding:

Oevers-S-Oeverlanden-en-Nature-2000-de-Wieden-g11.png
Oevers-S-Oeverlanden-en-Nature-2000-de-Wieden-g11.png


De linker 'N' is De Wieden, de rechter N is De Oeverlanden.

Het vogelbroedreservaat/natuurgebied "De Oeverlanden/Olde Staphorst"


De Oeverlanden
De Oeverlanden

Het gebied is te vinden tussen de Grote Stouwe en de Oeverlandenweg, het is de 'achtertuin' van De Berggierslanden.

Op de luchtfoto lijkt het op een aantal ondergelopen weilanden, maar in feite geeft het ruimte aan bijzondere planten en daarmee voeding aan insecten. Los daarvan is het ook een locatie voor broedvogels.

Dit gebied is dan wel niet de exacte locatie van de uitbreiding, maar de haven zal wel een sterk verstorend effect hebben op elk onderdeel zoals geluid, fijnstof, stikstof, water en het verstoren van broedvogels.
 

De Wieden

De Wieden zal voor planmakers het grootste struikelblok zijn omdat het door Europees recht (de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn) beschermd is. Dan kunnen we in Nederland nog zoveel wet of regelgeving maken, zoals eerder gezegd, Europese wetgeving is de bodem waardoor we al doorheen gezakt zijn.

'De nieuwe PAS', Stikstofregistratiesystemen, Chrisis en herstelwet (Chw), MIRT projecten, het is verspilling van uren van juristen en uiteindelijk belastinggeld.
 

Een andere bestemming voor Oevers S: meer natuur

De oevers zouden geen haven moeten worden, maar een onderdeel van meer natuur.

Omdat de landelijke politiek al jaren geen visie heeft over het stikstofprobleem moeten we terugvallen op oude mogelijkheden om ontwikkelingen mogelijk te maken die wel Raad van State-proof zijn. Dat is de ADC-toets.

De ADC-toets maakt ontwikkelingen mogelijk die noodzakelijk zijn.

De ADC-toets staat in artikel 2.8, vierde en vijfde lid, van de Wnb en sluit aan bij artikel 6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn. Op grond hiervan kan alleen een toestemming worden verkregen als:
En juist voor die laatste, 'Compenserende maatregelen' is het gebied geschikt. Wil je een uitbreiding van het huidige ziekenhuis? Prima, moet je wel compenseren, dus meer natuur in plaats van meer haven.laatste update: 9 april 2021

server clear NOK