logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     Gedeputeerde Staten van Drenthe
       digitaal

betreft:   ZIENSWIJZE ontwerp-Natuurvisie 'Gastvrije Natuur 2040'

datum:    28 okt 2021

van:          Natuurbeschermingswacht
              Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
              info@natuurbeschermingswacht.nl
              www.natuurbeschermingswacht.nl
              KvK-nummer 41019696
              0522-260791Geacht college,


De ontwerp-Natuurvisie 'Gastvrije natuur 2040' draagt de naam visie maar juist een visie ontbreekt. Na een jaar van zeer alarmerende rapporten over het klimaat en de natuur is deze visie veel te zwak.

Problemen door vervuiling van stikstof, pesticiden, CO2 en grondwateronttrekking worden niet aangepakt. De vervuilers, zoals de agrarische sector, worden ontzien.


Toverwoorden als 'innovatie', en zinnen als 'het moet uit de sector komen' laten zien dat de problemen vooruitgeschoven worden. Ook termen als 'de balans vinden' zijn niet te begrijpen in 2021. Nu nog de balans vinden? Nu is de tijd van hard ingrijpen aangebroken. De natuur is op heel veel plaatsen in de wereld helemaal niet meer gastvrij, en de mens gedraagt zich bovendien niet als gast. 

De urgentie van de situatie mist op elke wijze in de visie.


Robuustere natuur
Onder de kop '2.4 BESCHERMEN, BELEVEN EN BENUTTEN' staat: "Door de Drentse natuur robuuster te maken conform de Omgevingsvisie 2018 en het PNP, valt er meer te beleven en te benutten."

Deze ene zin laat mooi de tegenstellingen zien. Moet de natuur zich aanpassen? Daartegen zullen wij ons bij elk volgend initiatief verzetten met procedures. De vervuilers dienen zich aan te passen door minder uit te stoten.

Daarbovenop komt dat de natuur niet iets is om te benutten en te beleven, als dat ten koste gaat van de bescherming.

De Natuurbeschermingswacht zal zich verzetten tegen benutting en robuuster maken voor andere doelen dan natuurbehoud. Wij zullen dat doen op basis van de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn kent voor Natura 2000-gebieden een verslechteringsverbod. De Habitatrichtlijn geeft in samenhang met uitspraken van het Hof van Justitie geen mogelijkheden om belangen te wegen. Natura 2000-gebieden mogen niet verslechteren, en zeker niet ten behoeve van politiek gekozen economische belangen als lelieteelt of intensieve veehouderijen.


Stikstof
In de visie staat: "Het Rijk is daarom primair
aan zet voor het vlottrekken van de problematiek. Hiertoe is inmiddels de Wet stikstofreductie en natuurherstel in werking getreden."

Het rijk is niet primair aan zet, u bent dat. U bent immers het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming en daarmee de Habitatrichtlijn. Bovendien staat u momenteel nog toe dat veehouderijen meer dieren gaan houden. Door naar het Rijk te wijzen ontkent u uw eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden die u op dit moment wel degelijk heeft om natuurgebieden beter te beschermen. Het ontbreekt u slechts aan de politieke wil om nee te zeggen tegen 'de sector'.

In dezelfde tekst staat: "Hiertoe is inmiddels de
Wet stikstofreductie en natuurherstel in
werking getreden."

Deze wet is niet passend beoordeeld, er was geen mogelijkheid tot het geven van inspraak en om die redenen is de wet in strijd met de Habitatrichtlijn, vooral door de generieke vrijstelling.


Procedures
U zou de Natuurbeschermingswacht, de vereniging Meten=Weten en Milieudefensie kunnen helpen door de landsadvocaat in te zetten om de natuur te helpen, in plaats van de landsadvocaat in te zetten tegen natuur- en milieuorganisaties.

U procedeert langer dan nodig met hulp van de landsadvocaat tegen de natuur. Stop daarmee, gebruik de inzet om de natuur te versterken, zonder 'positieve weigeringen', maar met inspraak voor eenieder.


Met vriendelijke groet,

Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken
server clear NOK