aan:     Gemeente Meppel
       balie

betreft:   ZIENSWIJZE Bramenweg 1 Nijeveen

datum:    12 sept 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Bij deze dienen wij een zienswijze in naar aanleiding van de volgende publicatie & ontwerpbesluit:


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-296074.html
Locatie:    Bramenweg 1 te Nijeveen
Betreft:    verlenging ligboxenstal en verlenging melkstal
Activiteiten: bouwen en milieu
        (veranderingsvergunning en ambtshalve wijzigen 
        omgevingsvergunning milieu)Algemeen milieu
Het ontwerpbesluit maakt een forse uitbreiding mogelijk van het aantal dieren. Dat betekent meer ontbossing voor voerproductie, meer mest en meer CO2.

Mogelijk betreft het een grondgebonden bedrijf, maar daar is in de motivatie niets over terug te vinden.

Gezien de vele recente rapporten over klimaat, milieu en stiksof in het bijzonder achten wij een groei van de veestapel onwenselijk.

De bovenstaande belangen achten wij ten onrechte niet meegewogen in het ontwerpbesluit.

Nu er plannen uitgelekt zijn over ammoniakbelasting en gedwongen onteigening lijkt een uitbreiding nog minder toekomstbestendig.


Economisch belang
Bij een toekomstige onteigening zullen de kosten voor de overheid (en dus de belastingbetaler) hoger zijn na voorgenomen groei van het bedrijf.


Informatie mist
Helaas kunnen wij niet een volledige zienswijze indienen omdat belangrijke informatie mist, namelijk:
 1. de vergunning waarop gesaldeerd wordt
 2. de passende beoordeling

De missende informatie zal beschikbaar moeten komen voor het betrokken publiek, waarop daarna inspraakmogelijkheden geboden worden - voor een ieder. Herstel in de beroepsfase zal dus onvoldoende zijn, omdat beroep niet openstaat voor het publiek.

Deze procedure kan daarom niet voortgezet worden.


Onrechtmatige rechtenverwijzing
De rechtenverwijzing bij de publicatie op officielebekendmakingen.nl is in stijd met het verdrag van Aarhus. Er staat ten onrechte: "als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht".


Conclusie
De publicatie en het ontwerpbesluit kennen dermate zware gebreken dat deze procedure niet voortgezet kan worden. De aanvraag dient afgewezen te worden.


Met vriendelijke groet,