logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Voorkom natuurschade bij evenementen

27 mei 2023 bijgewerkt (uitzending RTV Drenthe)

Recent is veel onrust ontstaan, omdat evenementen niet door mochten gaan van de rechter en omdat paasvuren onder vuur lagen. Hoe kan de overheid dit voorkomen?
 

Nu de politiek

Het is nu nodig dat de overheid en met name de politiek tot actie komt. Voorbeelden:
De Natuurbeschermingswacht heeft met een flink aantal procedures de vinger op de zere plek gelegd: een aantal evenementen zijn te schadelijk voor de natuur.

Enkele voorbeelden van de procedures:
Los van de procedures van de Natuurbeschermingswacht zijn meer evenementen in de problemen gekomen door procedures of dreiging ervan. Helaas ok kleine evenementen die mischien wel door hadden moeten gaan met hulp van de provincie.
 

De Wolden

De Wolden is een voorbeeld van verandering. Nu heeft de de motorcross (Off the road rit)  een goede natuurtoets en gaat door. Ze moesten wel veranderen: niet in het broedseizoen is de belangrijkste verandering. Na het evenementenseizoen volgt een evaluatie in plaats van juridische procedures.
 

Overijssel

Op februari 2022 heeft de Natuurbeschermingswacht een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Overijssel inzake paasvuren. De provincie Overijssel is er mee aan de slag gegaan. Dit heeft veel gedoe veroorzaakt, maar nu zijn paasvuren veel minder schadelijk.

Nog veel belangrijker, er is een systeem opgezet:
Dit systeem zou ook in andere provincies de standaard moeten worden. Daarom hier wat meer details.

Als eerste erkent de provincie het probleem. Ook is helder dat er niet meteen een Raad-van-State-proof oplossing is. Toch is de provincie zeer voortvarend aan de slag gegaan.

Het eerste wat de provincie gedaan heeft is een brief sturen naar de organisatoren van paasvuren. Kern van de brief:
 1. dat een evenement zoals een paasvuur altijd eerst moet worden onderzocht op eventuele effecten (o.a. stikstof) voor de Natura 2000-gebieden.
 2. U dient maatregelen te nemen zodat er zich geen dieren in de bult gaan nestelen.
  De Wnb verbiedt het om beschermde diersoorten opzettelijk te doden of te verstoren, te beschadigen en/of hun voortplantings- en rustplaatsen te vernielen. U dient daarom vooraf te onderzoeken of het paasvuur tot schade en verstoring van beschermde soorten kan leiden.

Heldere taal en het laat meteen zien wat er beschermd moet worden. Ook buiten de Natura 2000-gebieden.

Nog een grote stap voorwaarts komt met de motie en de 2e brief van de provincie. Belangrijk is:
 1. In een tabel staat of je een toets nodig hebt.
 2. "Komt u met toetsing in het rode deel van de tabel uit, dan is er wel een AERIUS-berekening nodig."
 3. Als blijkt dat na de berekening teveel stikstof uitgestoten wordt dan heb je opties:
  1. verplaatsen
  2. verkleinen
 4. en een belangrijke, de provincie helpt: "Wij vergoeden advieskosten voor een AERIUS-berekening"

De juridische achtergrond is beschreven in de notitie portefeuille-overleg. Een aatal punten bespreken we hier, omdat ze niet alleen van toepassing zijn voor paasvuren, maar voor alle evenementen.

De provincie constateert dat het praktisch onmogelijk is om aan de wet en regelgeving te voldoen: "Praktisch is dat echter onhaalbaar, ook met ondersteuning van ons" en "Al met al beschouwen wij een aanpak op strikt juridische leest als niet uitvoerbaar."

Er is wel een oplossing in beeld:
"Onderstaand schetsen wij daarom een aanpak die weliswaar niet Raad-van-State-proof is, maar (binnen de korte termijn, voor Pasen 2023) wel uitvoerbaar, en maatschappelijk - en politiek acceptabeler."

De oplossing is:
"We stellen voor om eerst een grofmazige generieke toets te doen, en enkel voor knelpunten
een locatie-specifieke AERIUS berekening.

[..]
Wij verwachten dat we hiermee snel het kaf van het koren kunnen scheiden.
[..]
Veel kleinere vuren kunnen waarschijnlijk op basis van toetsing aan de tabel gewoon doorgaan zoals gepland. Komt er uit de toetsing wel een depositie >0,00 mol/ha, dan weet de organisator dat begin januari 2023. Ze hebben dan nog tijd om maatregelen treffen, door een andere locatie
te zoeken, de ambities bij te stellen, of alsnog een adviseur in te schakelen voor een AERIUS berekening. Het is van belang dat ze een uitkomst > 0,00 mol/ha bij ons melden, zodat wij
samen naar een oplossing kunnen zoeken.
"

De Natuurbeschermingswacht ziet dit ook als oplossing en hoopt op dezelfde aanpak in andere provincies.

De documenten van de provincie Overijssel zijn door Overijssel 'gelakt'. Download alle 4 de documenten in 1 zip bestand.
 

Bestaand gebruik: nee

De provincie Overijssel heeft ook een webpagina 'Paasvuren', Daar staat ook:

"Kan een vergunning verleend worden op basis van ‘bestaand gebruik’?
Nee. Om juridische redenen is dit niet mogelijk. De rechter heeft een aantal uitspraken gedaan over vergunningverlening op basis van bestaand gebruik. Bestaand gebruik is aan de orde als er ten tijde van de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden op grond van de milieuregelgeving vergunde rechten waren om bepaalde activiteiten uit te voeren. Voor bestaand gebruik moet er ten tijde van de aanwijzing sprake zijn geweest van een 'doorlopende toestemming'. Er is geen enkel voorbeeld van een evenement waarvoor een dergelijke 'doorlopende toestemming' is verleend. Daarom kan bij evenementen geen bestaand gebruik vastgesteld worden.
"

BBB, Sterk Lokaal, VVD, Forum voor Democratie, JA21 en PVV hebben hier schriftelijke vragen over gesteld bij de provincie Drenthe. Ook al heeft Drenthe de vragen nog niet beantwoord, het antwoord is nu dus al helder. De Natuurbeschermingswacht heeft overigens al een email gestuurd naar Drenthe met verwijzing naar het antwoord van Overijssel.
 

Verzoek

Wij verzoeken de provincies:
 1. om een tabel of puntensysteem te gebruiken zodat kleine evenementen buiten Natura-2000 gebieden makkelijk te organiseren zijn zonder natuurtoets
 2. ondersteuning te bieden voor organisatoren en gemeenten
 3. inspraakmogelijkheden te bieden zodat juridische procedures niet nodig zijn
 4. een evaluatie na het evenementenseizoen te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen
 5. transparant te zijn, natuurtoetsen komen op de website van Drente voor het evenement
 6. te erkennen dat:
  1. een strenge en integere natuurtoets samen met openheid en inspraakmogelijkheden de beste manier is om verstorende juridische procedures te voorkomen
  2. niet alles overal kan en dat een aatal evenementen aan moeten passen en sommigen niet door kunnen gaan
 

Wat echt niet meer kan

Evenementen in Natura-2000. Wampex (speurtocht in de nacht), 4x4, vuurwerk in het broedseizoen, trailrun buiten verharding, MTB routes of wedstrijden in de natuur.

En wat ook niet kan: greenwashing, dus niet roepen dat je evenement eco-vriendelijk is omdat je je papieren bekers gebruikt.
 

Wat verstoor je

Schade kan ontstaan door:
Sommige dieren planten zich heel langzaam voort, dan is een dood exemplaar al een probleem. Broedvogels zijn overal beschermd en je verstoort ze eerder dan je denkt.

Het gaat overigens heel erg slecht met de natuur, dus is elke kleine verstoring meteen significant.
 

Het evenement het Pauperparadijs

Het evenement het Pauperparadijs (gaat door, kaarten te koop), is heel interessant om even bij stil te staan. De Natuurbeschermingswacht heeft overigens geen enkele bemoeienis gehad.

Het bijzondere eraan is dat de organisatie een vergunning met een strenge passende beoordeling van de provincie eiste, en niet accoord ging met listen en gesjoemel. Zelfs minister v.d. Wal noemde dit evenement in een interview (Follow the Money, afgelopen 14 mei).

Er is veel informatie over beschikbaar omdat de NOS een verzoek om openbaarmaking gestuurd heeft naar de provincie Drenthe. Lees dat verzoek hier.

Een paar citaten uit het Wo-verzoek van de NOS:

p. 25 "[] geeft aan dat de effecten ook kunnen worden weggeschreven in een voortoets.
[naam] geeft aan dat wij (provincie) hieraan alleen meewerken als het past binnen de handreiking voortoets van BIJ12.
"

- stikstof 'wegschrijven' in een voortoets is gewoon list en bedrog, juist wat de organisatie niet wilde

"[naam ](Rho) heeft andere mening.
[] noemt de uitspraak MTB (ECLI:NL:RBNNE:2022:270) en adviseert dat als gekozen wordt voor een voortoets (en dus niet voor verleasen) zekerheidshalve de uitgebreide voorbereidingsprocedure (UOV) door de gemeente gehanteerd kan worden.
"

- heel goed! de uitspraak ECLI:NL:RBNNE:2022:270 is na beroep van NatuurAlert inzake inspraak, met onze ecoloog. Lees meer.

p. 35: "Wij adviseren hierom om mee te werken met de wens van de initiatiefnemer en het natuurvergunningtraject op basis van een passende beoordeling te starten."

- dit maakt het evenement zo bijzonder: de organisatie wil een (strenge) passende beoordeling!

p. 41: "[28-02-2022 10:38:33]: Goedemorgen alles goed? Even een vraagje: heeft Hans - TomPoes- Kuipers al een list verzonnen om het Pauperparadijs alsnog doorgang te laten vinden? Ik hoor het graag!"

-Hans Kuipers is gedeputeerde en u leest het goed, er wordt gevraagd of hij al een list verzonnen heeft. Maar de organisatie wilde geen list maar een degelijke verguning.

p. 925: "Met het oog op overige effecten: zouden die hiermee al voldoende weggeschreven kunnen zijn? Misschien iets om met minder hobbymatige juristen te bespreken op het
werkoverleg maandag?
"

- gesjoemel is de norm, de natuur moet niet beschermd worden, dat is maar een hobby.
 

De Natuurbeschermingswacht bij RTV Drenthe


26 mei 2023: RTV Drenthe, Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht in de talkshow De Staat van Drenthe over recreatie en natuur. Kijk de uitzending terug op RTV Drenthe gemist.

Aan tafel Geert Starre, hij noemt zichzelf 'Guerilla-jurist'. Hij pluist vergunning uit om te kijken of ze kloppen. Klopt dit niet, dan maakt hij bezwaar en zet zo alles op alles om de natuur te beschermen. Marieke Elsenaar van de Ride&Run kreeg haar vergunning niet rond, en komt met een ander plan. Wenda Bolhuis, Statenlid BBB, wil dat er één loket komt om orde in de chaos te scheppen. En Hans Slender van Kenniscentrum Events maakt zich zorgen over de toekomst van kleinere evenementen.

2023-05-26-RTV-Drenthe-De-Staat-van-Drenthe-evenementen.jpg
Foto: RTV Drenthe

 

Meer lezen


 
server clear NOK