logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
       via formulier eHerkenning

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK paasvuren Staphorst

datum:    20 febr 2022

van:          Natuurbeschermingswacht
              Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
              info@natuurbeschermingswacht.nl
              www.natuurbeschermingswacht.nl
              KvK-nummer 41019696
              0522-260791


Geacht college,


De gemeente Staphorst heeft een toestemmingsprocedure opengesteld om paasvuren te legaliseren waarbij ook het verbranden van afvalstoffen gelegaliseerd wordt zonder enige vorm van natuurtoetsing zoals voortoets, passende beoordeling en bovendien zonder inspraak. De procedure is daarom strijdig met het verdrag van Aarhus en met artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn.

Bron procedure:
https://www.staphorst.nl/inwoners/formulieren_43025/item/vreugdevuur-houden-verbranden-van-afvalstoffen_71675.html

De Natuurbeschermingswacht kan zich niet met deze procedure verenigen omdat er zo toestemming gegeven wordt aan initiatieven welke significante effecten kunnen hebben (Habitatrichtlijn/Wnb/Aarhus), zonder dat de gemeente daartoe bevoegd is.

Wij verzoeken daarom om handhavend op te treden tegen paasvuren en tegen het verbranden van afval in de gemeente.

De significante effecten (verslechtering van Natura 2000-gebieden) zijn mogelijk door emissies van PAKS, stikstofoxiden, zwaveloxiden en dioxinen.

Daarbij verzoeken wij rekening te houden met:
 1. onbekende hoeveelheden brandstof
 2. onbekende soorten brandstof (nat hout?)
 3. verkeersbewegingen voor aanvoer brandstof
 4. aantrekkend verkeer 
 5. vreugdevuren in samenhang (cumulatie)
 6. extra brandstof door overaanbod van stormhout
 7. dat er geen kwantitatieve regulering plaatsvindt
 8. dat de gemeente bij meerdere vuren niet kan handhaven
 9. de omvang van het probleem: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/vreugdevuren.aspx

Statuten en feitelijke werkzaamheden
Voor de statuten uit 1946 en voor een overzicht van de feitelijke werkzaamheden sindsdien, zie: https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-activiteiten.html.


Met vriendelijke groet,

secretaris Natuurbeschermingswacht
 
server clear NOK