logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Recreatiepark d’Olde Kamp te Ansen

17 april 2023


Een ontwikkelaar wil 125 vakantiewoningen realiseren vlak bij Natura 2000-gebied bij de Dwingelerweg in Ansen (Drenthe).

Er is al een evereenkomst getekend tussen de wethouder van de gemeente de Wolden en de initiatiefnemer. Lees die overeenkomst hier.

Vorig jaar hebben we al vernomen dat er overleg was tussen de gemeente en de ontwikkelaar. We hebben daarom de gemeente al een brief gestuurd waarin we onze zorgen kenbaar gemaakt hebben. Lees die brief hier. Kern van onze zorgen is dat de gemeente geen volledige invulling geeft aan de natuurwetgeving. En dan met name de Europese wetgeving inzake bescherming, toestemming en inspraak.

Nu we beschikking hebben over de overeenkomst, is te stellen dat het plan doorgaat. Dan kan beslist niet zonder de verplichte natuurtoets en de verplichte mogelijkheden tot het geven van inspraak.
 

De Habitatrichtlijn

De kern van de zaak is de Habitatrichtlijn artikel 6 lid 3. We hebben het artikel ingekort en dan bijft over:

"Voor elk plan of project dat [..] significante gevolgen kan hebben [..], wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen [..].

Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen [..] geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.
"

Wat er dus staat, is dat als er schade aan Natura 2000-gebieden kan ontstaan, dan moet er een passende beoordeling opgesteld worden EN moet de overheid iedereen de mogelijkheid geven tot inspraak.

De passende beoordeling is een soort rapport wat aan zeer strenge eisen moet voldoen. Een van de eisen is dat de passende beoordeling geen wetenschappelijke twijfel laat bestaan over de gevolgen van het plan of project.

Indien er dus twijfelachtige zaken in de passende beoordeling staan dan mag de overheid geen toestemming verlenen. Indien tijdens de inspraak door organisaties of personen gerede twijfel ontstaat dan moet de overheid die twijfel wegnemen, anders mag het plan of project niet doorgaan.

Uitstoot van stikstof is in elke hoeveelheid significant omdat de Natura 2000-gebieden al zwaar overbelast zijn door stikstof.
 

Handhavingsverzoek

Om de overheid te dwingen de Habitatrichtlijn na te leven, hebben we een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie. Lees dat handhavingsverzoek hier.
 

Doneren

Om ons te helpen met al dit soort procedures verzoeken we u te doneren:

doneer


 
server clear NOK