logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
obj8363-g10-small.jpg

Het handhavingsverzoek Vereeniging III

Een voorstelling van burgemeester kasteelheer Richard Korteland

19 juni 2023
 

Uitspraak rechtbank: beroep gegrond

De rechtbank heeft uitspraak gedaan (ontvangen 19 juni 2023). Lees de uitspraak hier.

In de uitspraak staat:

"Het college moet bij het nemen van een nieuw besluit op bezwaar onderzoeken of sprake is
van een overtreding


5. Eiser stelt dat het schip een onderwatercloset gebruikt of vuil water loost op het oppervlaktewater. Dit is in strijd met het gemeentelijke havenreglement. Het schip is niet aangesloten op de riolering. Hij wil dat het college onderzoekt of sprake is van een overtreding en zo ja, hiertegen handhavend optreedt.

5.1 Het college heeft ter zitting aangegeven dat een medewerker van de gemeente bij het woonschip is geweest en geen lozingen op het oppervlaktewater heeft geconstateerd. Omdat deze medewerker geen toezichthouder was, is hiervan geen rapport opgemaakt. Ter zitting heeft het college aangegeven dat inmiddels riolering is aangelegd, maar dat de daadwerkelijke aansluiting van het schip daarop nog niet is gerealiseerd.

5.2. De rechtbank is van oordeel dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor onderzoek naar de vraag of de derde-partij een overtreding begaat van het Havenreglement gemeente Meppel of andere wet- en regelgeving ten aanzien van lozing op het oppervlaktewater. Het college is daarom gehouden daarnaar onderzoek te doen en is bij een geconstateerde overtreding in beginsel verplicht tot handhaving. In het nieuwe besluit op bezwaar moet verweerder de uitkomsten van het onderzoek neerleggen evenals de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. Deze beroepsgrond slaagt.

Conclusie en gevolgen
6. Het beroep is gegrond, omdat eiser ten onrechte niet als belanghebbende is aangemerkt bij zijn verzoek om handhaving. De rechtbank vernietigt daarom het bestreden besluit. Het college moet in het kader van het nemen van een nieuw besluit op bezwaar onderzoeken of sprake is van een overtreding en zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn deze ongedaan moet worden gemaakt.
"


Dat is een dikke win. En nu heeft ook de commissie voor de bezwaarschriften heel veel uit te leggen. Opstappen mag ook.
 

Organisatie City Swim Meppel bij RTV-Meppel 'Piekuur'

Piekuur 16 juni 2023 om 18:00-19:00, n.a.v. afgelasting City Swim Meppel.

Of luister terug:


 

Evenementen afgelast - poepbacterie in het water

Gister maakten de organisatoren bekend:
 
bad hesselingen
City Swim & City Sup Meppel
EDITIE 2023 AFGELAST!

Reden: "Helaas is de uitslag van de tweede meeting van dinsdag 30 mei negatief. Wij hebben vandaag, donderdag 8 juni 2023, de lab-resultaten ontvangen, deze gaven aan dat er een te hoog percentage colibacterie in het water zit." (bron)

Zie het waterrapport 'Beoordeling waterkwaliteit t.b.v. City Swim Meppel'. Dit is de verkorte versie, met de samenvatting, de resultaten, maar zonder de bijlagen, daar staan namelijk naam, handtekening en adres in. Hier geplaatst na toestemming.

In het rapport staat:

Monstername d.d. 30-05-2023 - 07:13
- Sluisgracht thv B. Schuurmanstraat, E-coli bacteriën (n/100 ml): <15 (groen)
- Gasgracht thv Mr. W. Doornbosstraat, E-coli bacteriën (n/100 ml): 15 (groen)

Monstername d.d. 05-06-2023 – 07:17
- Sluisgracht thv B. Schuurmanstraat, E-coli bacteriën (n/100 ml): 465 (oranje)
- Gasgracht thv Mr. W. Doornbosstraat, E-coli bacteriën (n/100 ml): 6.119 (rood)

Monstername d.d. 07-06-2023 – 08:00
- Gasgracht thv Mr. W. Doornbosstraat, E-coli bacteriën (n/100 ml): 6.581 (rood)

Norm:
< 2.000 n/100 ml
< 330 n/100 ml

Te zien is dat de norm met meer dan 300% wordt overschreden. Heel gevaarlijk water dus.

Lees verderop dat er al een handhavingsverzoek ingediend is door een omwonende, om lozingen van schepen te stoppen. Schepen moeten een walaansluiting hebben. Dit handhavingsverzoek is niet behandeld door toepassing van een juridische truuk: geen belanghebbende.

Belangrijk is ook te weten wie verantwoordelijk is voor handhaving in de gemeente Meppel: Richard Korteland. En wie is verantwoordelijk voor de vergunning van evenementen: Richard Korteland.

Door de truuk ontkomt de gemeente aan de eerste verplichting bij een handhavingsverzoek: onderzoek doen of er sprake is van een overtreding.

De indiener van het handhavingsverzoek heeft bezwaar gemaakt en beroep ingesteld, met als doel de gemeente te dwingen alsnog hat handhavingsverzoek inhoudelijk te behandelen. Het beroep is op zitting behandeld door de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Nederland. Er is nog geen uitspraak gedaan, deze wordt elk moment verwacht.

Korteland heeft wat uit te leggen. Temeer omdat het volgende evenement in gevaar komt om dezelfde reden: 1 juli Ter land ter gracht en in de lucht, Stoombootkade/Bleekerseiland.
 

Handhavingsverzoek

Het poppenfestival Puppet International in Meppel is helaas afgelopen. Gelukkig gaf burgemeester kasteelheer Richard Korteland nog een extra voorstelling.

Als je een handhavingsverzoek indient, dan moet kasteelheer Korteland dat behandelen. Omdat hij het handhaven en openbare orde in z'n portefuille heeft, is hij verantwoordelijk.

Kasteelheer Korteland heeft deze titel te danken aan zijn gedrag, om eerst te kijken of het hem politiek wel past om te gaan handhaven. Meestal is dit niet het geval.
 

Zelf buiten beeld

Hij komt niet zelf in beeld bij het behandelen van een handhavingsverzoek, maar hij geeft de ambtenaren de opdracht om een list te verzinnen. Meestal is dat de zogenaamde niet ontvankelijkheid: je bent geen belanghebbende. Volgens Korteland ben je dat eigenlijk nooit, want dan moet je gaan handhaven en je politieke vrienden teleurstellen.

Hij laat het handhavingsverzoek dan afwijzen door de ambtenaren. Je kan vervolgens tegen de afwijzing 'in bezwaar gaan'. Je wordt dan gehoord door de commissie voor de bezwaarschriften. Zelf zeggen ze dat ze onafhankelijk zijn, maar in de praktijk zitten ze nog diep in de cultuur van voor de toeslagenaffaire.

Tijdens het horen 'op zitting' komt Korteland niet zelf opdagen, maar stuurt een of meerdere ambtenaren om namens hem of het college te spreken. Ze krijgen uiteraard een opdracht mee. Dat is waar de poppenkast van de kasteelheer begint.

De poppenspeler zie je zelf niet, door de onzichtbare draadjes. Als je om informatie vraagt (Wob toen nog) dan zegt ie: je maakt misbruik van recht. Dat sneuvelt overigens bij de rechter. Maar goed, moet je wel naar de rechter en eerst griffiekosten aftikken.

Verzoeken om handhaving is inmiddels niet meer een recht maar een politiek instrument van de kasteelheer, net als informatie dus.

De VVD (het splinterpartijtje van Korteland) noemde zich vroeger de partij van 'Law & Order'. Dat masker zetten ze na de bonnetjesaffaire aka de Teevendeal, niet meer op. Nu handelen ze openlijk onrechtmatig, VVD is nu een populistische machtspartij in verval (zetel verloren in gemeenteraad 2022).
 

Waar ging het handhavingsverzoek over

Een omwondende zwemt graag in het water voor zijn huis in de Meester Harm Smeengekade in Meppel. Maar het schip de Vereeniging III, op 19.9 meter afstand heeft geen walaansluiting voor rioolwater. Zorgen om schoon zwemwater dus.

Daarom gaat de omwonende eens kijken wat hierover geregeld is. Simpel: lozen mag niet volgens het havenreglement. Hij dient zelf een handhavingsverzoek in, want hij wil schoon zwemmen.

Dit handhavingsverzoek wordt afgewezen: de omwonende die er minder dan 20 meter van af woont is geen-belanghebbende. Ongeloofwaardig maar echt gebeurd.

Door het afwijzen van het handhavingsverzoek gaat Korteland dus niet handhaven. Da's gek want de gemeente kan ook op eigen initiatief gaan handhaven, 'ambtelijk afhandelen' heet dat dan in jargon. Dat hebben ze ook niet gedaan. Hier herkennen we de hand van kasteelheer Korteland. Hij is verantwoordelijk, hij heeft dit gedaan.

Het spel rond belanghebbendheid is een listig juridisch spel, waarbij je heel goed op de hoogte moet zijn van andere uitspraken. Ook vereist het volharding. De overheid probeert je uit te putten, in de hoop dat je opgeeft.

Omwonende gaat na het afwijzen in bezwaar. Nu houdt het college vol: geen belang, geen recht op een inhoudelijke behandeling van het handhavingsverzoek, we gaan niet handhaven.

Maar op zitting volgt een verassing voor het college. De omwonende heeft de Natuurbeschermingswacht meegenomen op zitting, met twee man sterk om zijn zaak te behartigen.

Wij kennen het listige spel. We raken niet uitgeput en gaan de langdurige procedures aan om dit onrecht aan te pakken. Procederen is voor ons inmiddels gesneden koek. We hebben het overigens in Meppel geleerd. De beste leerschool is Meppel, daar maak je snel kennis met alle listen. Sneller dan bij een studie rechten. De masterclass wordt overigens gegeven door de gemeente Westerveld. Hebben we ook gevolgd.

Inmiddels is de zitting geweest. Nu wachten op de volgende voorstelling: de commissie stelt een advies op en daarna moet het college een zogenaamd besluit op advies nemen. Daarna kunnen we naar de rechter. Ook daar helpen wij uiteraard bij. Dat kan, met dank aan onze donateurs.
 

Nota van heroverweging

Voorafgaand aan de zitting van de commissie voor de bezwaarschriften, heeft de gemeente (de Kasteelheer) een nota van heroverweging opgesteld. Hij heroverweegt overigens niets, maar er staat een zinnetje in de nota wat ik de connaisseurs van het genre niet wil onthouden:

"[..] en concluderen wij dat bezwaarmaker geen belanghebbende is bij het ongedaan maken van de vermeende overtredingen. Het bezwaarschrift achten wij om die reden ongegrond."

De grap is dat als je geen belanghebbende bent, dan dient het bezwaar niet-ontvankelijk te zijn, want dan komt het niet tot een inhoudelijke behandeling.

Ongegrond is als er wel een inhoudelijke behandeling is geweest, maar dat uit die behandeling bleek dat er geen grond is, dus dat je geen gelijk hebt in je bezwaar. Toont wel aan er maar wat gekletst wordt.
 

Doel

Uiteindelijk moet de gemeente onderzoeken wat er aan de hand is. En dan bij een geconstateerde overtreding: handhaven. Het moet niet nodig zijn om te procederen, om de gemeente te laten onderzoeken of er sprake is van een overtreding.
 

De gemeenteraad buiten spel

Het handhavingsverzoek zag op de bepaling in het 'Havenreglement gemeente Meppel', dat lozen verbiedt. Inwoners kiezen gemeenteraadsleden, de raad stelt regels vast, net als het Havenreglement. Volledig inzichtelijk en democratisch. Ben je het niet mee eens, dan kan je via je vertegenwoordiging (raadsleden) invloed uitoefenen als burger.

Richard Korteland trekt zich daar allemaal niets van aan. Hij meent dat hij zelf wel uitmaakt of vastgestelde regels nageleefd worden.

Als er dan een handhavingsverzoek komt van een niet-belanghebbende, kan de gemeente (Richard Korteland) ook zelf op onderzoek uit. Ambtelijke afhandeling heet dat. En vervolgens bij een geconstateerde overtreding gaan handhaven. Daarvoor heeft de gemeente BOA's. Net als de politie, die mogen ook bonnen schrijven zonder aangifte, als ze kennis hebben van een overtreding.
 

De kasteelheer

De kasteelheer heeft veel macht als poppenspeler. Hij deelt evenementenvergunningen uit, gaat het mis dan krijg je geen informatie en gaat handhaving op slot. Maar er is een macht waar hij geen vat op heeft: de rechtelijke macht.
 

Niet eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat een evenement in Meppel niet door kan gaan door natuur en milieuproblemen, welke voorkomen hadden kunnen worden, als Korteland tot handhaven over was gegaan.

Picknick in the Park (vergunning Korteland) moest uitwijken, omdat het Wilhelminapark zeer zwaar beschadigd was na Meppel Culinair (vergunning Korteland). Lees hierover: Problemen met evenementen in Meppel.


doneer


Korteland-180.jpg

Foto: bewerking van foto meppel.nl

 
server clear NOK