logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
 
aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       eHerkenning

betreft:   BEZWAAR

datum:    10 jan 2023

van:          Stichting Natuurbeschermingswacht
              Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
              info@natuurbeschermingswacht.nl
              www.natuurbeschermingswacht.nl
              KvK-nummer 41019696
              0522-260791


Geacht college,


Stichting Natuurbeschermingswacht kan zich niet verenigen met uw besluit met de volgende kenmerken:

 
datum:      5 december 2022
naam:       Kok Meppel B.V.
activiteit:    Uitvoeren proefnemingen
onderwerp:    Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging
zaaknummer RUD:  Z2022-013278
tekst:      Kok Meppel B.V., gelegen aan Setheweg 19 te Meppel
publicatie:    https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-14365.html
 

Gronden bezwaar

In het besluit staat dat op Wabo en Bor getoets is. Uit de onzekerheid over emissies volgt dat ook artikel 6 lid 3 van toepassing is omdat:
 1. niet uitgesloten is dat significante effecten op kunnen treden
 2. niet is omschreven wat de proefneming omvat
 3. er geen natuurtoets opgesteld is
 

Onzekerheden

Na de besluitvorming wordt pas informatie ter goedkeuring aangeboden. Dit had voorafgaand aan de besluitvorming moeten gebeuren. Uit het besluit blijkt niet waarop getoets wordt. Zo ontstaat ten onrechte geen zekerheid inzake mogelijk significante effecten.

In het besluit staat:

"De proefnemingen kunnen alleen worden toegestaan als voldoende aannemelijk is gemaakt dat de in de vergunning aangegeven milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden."

Er is echter niets aannemelijk gemaakt, want er is geen natuurtoets opgesteld. Bovendien is aannemelijk maken niet voldoende, zo blijkt uit punt 6.1 van hoger beroep, meervoudige kamer Raad van State, ECLI:NL:RVS:2022:2557:
"Het bepalen van de hoogte van de emissie is zowel van belang in de voortoets als in de passende beoordeling. In de voortoets moet op grond van objectieve gegevens zijn uitgesloten dat een project op zichzelf of in combinatie met andere plannen en projecten significante gevolgen heeft. In de passende beoordeling moeten op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van het plan of het project die op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied in gevaar kunnen brengen, worden geïnventariseerd. Toestemming kan op basis van een passende beoordeling worden verleend als de zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet zal aantasten. Daarvan is volgens het Hof van Justitie sprake als er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn. Het Hof heeft meermalen geoordeeld dat het voorzorgbeginsel ten grondslag ligt aan artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Het voorzorgbeginsel speelt zowel in de voortoets als in de passende beoordeling een rol."

De stelling in het besluit dat "De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.", is door de twijfel inzake emissies niet correct.

Verder staat in het besluit het volgende:
"Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef, moeten minimaal zes weken voor aanvang van de proef de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt".

Het lijkt er op alsof de goedkeuring nog na de besluitvorming en buiten het zicht van het publiek plaats zal vinden. Dit is in strijd met het gestelde in artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn.
 

Conclusie

Er is niet de zekerheid verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet zal aantasten.

Om deze reden kan het besluit niet in stand gelaten worden.
 

Overige informatie

De stichting heeft nieuwe statuten.Met vriendelijke groet,


ing. Geert Starre, secretaris,
namens de Natuurbeschermingswacht


bijlagen:
- statuten 2023
- uittreksel handelsregister 2023

 
server clear NOK