logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       brief en email

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK camping De Noordster in Dwingeloo

datum:    10 maart 2022

van:          Natuurbeschermingswacht
              Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
              info@natuurbeschermingswacht.nl
              www.natuurbeschermingswacht.nl
              KvK-nummer 41019696
              0522-260791


Geacht college,


Ons bereikten berichten dat de camping De Noordster in Dwingeloo wil uitbreiden met 12 vier-persoons chalets en 6 zes-persoonschalets in een gebied dat is gelegen aan de noordoostzijde van de bestaande camping. Wij begrijpen dat ten behoeve hiervan drainage, wegen, aan- en afvoer van water en kabels worden aangelegd. De ondernemer heeft aangegeven in maart 2022 te met de werkzaamheden te starten. Als bijlage is een afbeelding afkomstig van het bedrijf opgenomen.  

Wij wijzen u er op dat deze uitbreiding geheel valt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Dwingelderveld. In afbeelding (bijlage) is het open gebied in het bos waar de uitbreiding is gepland duidelijk te herkennen.

Voor zover bekend is voor de uitbreiding geen vergunning Wnb inzake gebiedsbescherming verleend. Daarom verzoeken wij u om handhaving en zo nodig ogenblikkelijk stil leggen van de werkzaamheden indien die reeds zijn aangevangen.

Omdat de hoogste spoed geboden is, is acht weken om op het verzoek om handhaving te beslissen natuurlijk véél te lang. Volgens de huidige berichten zou dan reeds schade aan het natura 2000-gebied zijn aangericht. Volgens de wet moet volgens binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag op het verzoek beslist worden.

Daarom verzoeken wij u om binnen een termijn van een week op ons verzoek te besluiten of er wel of niet zal worden gehandhaafd.

Met vriendelijke groet,

bijlagen:
- Bijlage-nieuwe-accommodaties-RCN-de-Noordster.pdf
- Natura-2000-begrenzing-Noordster.jpg


De bijlagen sturen wij per email.

 
server clear NOK