logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     College van de gemeente Meppel
       balie

betreft:   ZIENSWIJZE plan bedrijventerrein Meppel Noord III

datum:    20 febr 2022

van:     Natuurbeschermingswacht
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Bij deze dienen wij onze zienswijze in ten aanzien van uw plan met de volgende kenmerken:
 
Plan:     Bedrijventerrein Meppel - Noord III
Status:    voorontwerp
Plantype:   bestemmingsplan
IMRO-idn:   NL.IMRO.0119.NoordIII-BPA1


Geen bedrijventerrein maar natuur
De Natuurbeschermingswacht kan zich niet verenigen met ontwikkeling van het bedrijventerrein Noord III.

In heel Nederland is de ontwikkeling van natuur nodig, niet de ontwikkeling van meer bedrijventerreinen. Dit omdat we midden in een dubbele ecologische crisis zitten, namelijk de klimaatcrisis door CO2 en een stikstofcrisis. Meer bedrijventerreinen zijn gezien de overspannen arbeidsmarkt ook niet zinvol.

De juridische bezwaren
Behalve bovenstaande afweging heeft de Natuurbeschermingswacht ook een aantal juridische bezwaren.

De bijlage 'STIKSTOFDEPOSITIE Bedrijventerrein Noord III - Meppel' heeft de status concept. Een concept geeft het college niet de zekerheid, welke artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn vereist.

Wsn/Habitatrichtlijn
Daarbij beschrijft de bijlage dat door toepassing van een vrijstelling (Wsn) enkel de stikstofemissies van de gebruiksfase en dus niet van de aanlegfase beoordeeld wordt.

Hierdoor is er geen zicht op de totale stikstofemissie van het gehele plan. Hierdoor zijn significante effecten niet uit te sluiten en is dus de Habitatrichtlijn van toepassing.

Omdat hier een conflict bestaat tussen de Wsn in samenhang met de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn, dient volgens het beginsel van Unietrouw, zoals verwoord in artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Habitatrichtlijn gevolgd te worden.

Uit de Habitatrichtlijn volgt dat er door het kunnen optreden van significante effecten een passende beoordeling opgesteld dient te worden. Met daarin uiteraard ook beschreven de effecten door de aanlegfase.

Passende beoordeling
Een passende beoordeling moet volgens het Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2018:882) voldoen aan de volgende voorwaarden:

"98 De overeenkomstig artikel 6, lid 3, eerste volzin, van de habitatrichtlijn verrichte beoordeling mag namelijk geen leemten vertonen en moet volledige, nauwkeurige en definitieve constateringen en conclusies bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de plannen of projecten voor het betrokken beschermde gebied wegnemen (arrest van 25 juli 2018, Grace en Sweetman, C-164/17, EU:C:2018:593, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak)."

Dan dient daarna alsnog de mogelijkheid geboden te worden tot het verlenen van inspraak. Nu kan dat niet omdat er geen correcte informatie beschikbaar is (rapport in concept en geen passende beoordeling).

Dus nu moet eerst een passende beoordeling opgesteld worden, en dan dient alsnog de inspraakmogelijkheid, zoals omschreven in de Habitatrichtlijn artikel 6 lid 3, gegeven worden.

Dat betekent dus dat het huidige plan onmogelijk vastgesteld kan worden.

De saldering zelf
De motivatie voor het salderen voor de gebruiksfase kent ook gebreken omdat op een aantal punten niet de vereiste wetenschappelijke zekerheid ontstaat over emissies:
 1. In de planregels staat niet dat stoken verboden is, dit kan tot emissies met significante effecten leiden.
 2. "Bovenstaande daling is aannemelijk aangezien oude vervuilende bedrijven vervangen worden door schonere varianten." Aannames zijn niet toegestaan in een passende beoordeling.
 3. Bij het tankstation is aantrekkend verkeer van de agrarische bedrijven niet meegenomen.
 4. "Doordat er geen verbrandingsemissies van stikstofoxiden worden verwacht, kunnen ook de emissies van ammoniak worden uitgesloten, omdat ammoniak doorgaans ontstaat bij de katalytische afbraak van stikstofoxiden in een afgasreinigings-installatie. In de duurzame variant zijn de emissies van verkeer gelijk aan de standaardvariant." 'Worden verwacht' geeft geen wetenschappelijke zekerheid.
 5. "Aangenomen wordt dat de werktuigen op het bedrijventerrein allemaal minimaal van bouwjaar 2014 zijn, ofwel STAGE klasse-IV of hoger." Dit kan niet aangenomen worden omdat dit niet in de planregels staat.

De Natuurtoets/Quickscan
De natuurtoets, bijlage 6, kan niet gebruikt worden om het plan, voor het deel soortenbescherming, mee vast te stellen om een aantal redenen.

reden 1
De natuurtoets is te oud (februari 2019) en een enkel veldonderzoek in de winter onder omstandigheden welke volstrekt onvoldoende zijn voor een inventarisatie is veel te beperkt.

Bij dergelijke omstandigheden, 8 februari 2019, motregenachtige weersomstandigheden met 8°C, windkracht 4, bewolkt, zijn vele dieren niet waar te nemen.

reden 2
De auteur is zich hier ook van bewust en laat ook vele malen weten dat er vervolgonderzoek nodig is, zo blijkt uit een aantal citaten:

"kan in het plangebied niet op voorhand worden uitgesloten"

"Dit dient te gebeuren door middel twee veldbezoeken (conform datumgrenzen
SOVON, begin mei
eind juni) met minimaal twee weken ertussen."

"Dit dient te
gebeuren middels een onderzoek dat plaatsvindt aan de hand van vier veldbezoeken, verdeeld over de periode 15 mei tot 1 oktober"

"Hiervoor dienen twee veldbezoeken plaats te vinden, één tussen 15
mei en 15 juli en 1 tussen 15 augustus en 1 oktober. Er dient 8 weken tussen de twee bezoeken te zitten."

"3.3
Overzicht vervolgstappen

De uitvoering van voornoemde plannen kan zonder bezwaren doorgang vinden binnen de
kaders van de vigerende natuurwetgeving, mits aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan: [..]"


Omdat kennelijk de vervolgstappen niet uitgevoerd zijn, noch voorwaarden zijn gesteld in de regels, kan het huidige plan ook hierom niet vastgesteld worden.

De Natuurbeschermingswacht vraagt zich af of het college de natuurtoets wel gelezen heeft.


Met vriendelijke groet,
 
server clear NOK