aan:     College van de gemeente Hoogeveen
       online formulier

betreft:   BEZWAAR kap boom Sectie Q perceelnummer 619

datum:    15 apr 2023

van:     Stichting Natuurbeschermingswacht
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791Geacht college,


Bij deze stel ik namens de Natuurbeschermingswacht bezwaar in tegen uw besluit met de volgende kenmerken:
 
naam:     verleende omgevingsvergunning
perceel:    Sectie Q, perceelnummer 619 te Hoogeveen
omschrijving: kappen van waardevolle boom t.b.v. realisatie van bedrijventerrein
gemeenteblad: 2023, 143241
url:      https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-143241.html

De vergunning had niet verleend mogen worden, omdat de kapvergunning voorbarig is verleend, omdat er nog geen toestemming is voor de realisatie van het bedrijventerrein, waarvoor kap noodzakelijk zou zijn.

Met de realisatie bedoel ik ook overige plannen of projecten, zoals bijvoorbeeld de realisatie van installaties voor het bedrijventerrein.

Ik verzoek u daarom de vergunning in te trekken.

Indien u hiertoe niet bereid bent, verzoek ik u om het procesdossier, inclusief informatie welke ziet op alle onderdelen van het gehele plan of project, digitaal ter beschikking te stellen voor eenieder. Met het gehele project bedoel ik de realisatie van het bedrijventerrein inclusief bijbehorende activiteiten zoals de aanleg van bijvoorbeeld de stroomvoorziening en het bouwrijp maken.

Uiteindelijk dient zicht te komen op de volledige omvang van het project en de gevolgen. Dit is relevant omdat het gehele project passend beoordeeld dient te worden, voordat toestemming gegeven kan worden. Zonder deze toestemming is de kap immers voorbarig.
 

Over de Natuurbeschermingswacht

Uit diverse uitspraken van diverse rechtbanken blijkt dat de Natuurbeschermingswacht  belanghebbende is. Dit door de statuten (bijlage) en de feitelijke werkzaamheden in het bijzonder:
https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-activiteiten.html


Met vriendelijke groet,


ing. Geert Starre, secretaris,
namens de Natuurbeschermingswacht


bijlagen: