aan:     College van de gemeente Meppel
       balie

betreft:   opmerking bij zienswijze bedrijventerrein Meppel Noord III

datum:    2 nov 2022

van:     Natuurbeschermingswacht
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Wij hebben eerder een zienswijze (inzake NL.IMRO.0119.NoordIII-BPA1) ingediend met de volgende kenmerken:
 
betreft:   ZIENSWIJZE plan bedrijventerrein Meppel Noord III
datum:    20 febr 2022

Middels deze brief wijzen wij op de volgende uitspraak: ECLI:NL:RVS:2022:3159 r.o. 50:
"In deze uitspraak wordt geconstateerd dat de bouwvrijstelling, zoals die is opgenomen in artikel 2.9a van de Wnb en artikel 2.5 van het Bnb, niet mag worden toegepast. Dat betekent dat wordt teruggevallen op de systematiek zoals die geldt zonder de bouwvrijstelling."

Uit bovenstaande blijkt dat ook de Afdeling stelt dat een generieke bouwvrijstelling onrechtmatig is want in strijd met de Habitatrichtlijn, zoals wij stelden in onde genoemde zienswijze.

Daarom dient alsnog een passende beoordeling opgesteld te worden. Vervolgens dient er opnieuw inspraakmogelijkheden geboden moeten worden, zodat het mogelijk is een zienswijze in te dienen op basis van de passende beoordeling, welke zien op het gehele plan of project.


Met vriendelijke groet,
namens de Natuurbeschermingswacht,

Geert Starre