aan:     College gemeente Staphorst
       Postbus 2
       7950 AA Staphorst

betreft:   BEZWAAR Buitenplaats De Rievers

datum:    10 okt 2022

van:     Natuurbeschermingswacht
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944GM Meppel
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht College,


Hierbij maken wij bezwaar tegen besluit met de volgende kenmerken:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-427886.html

Met daarin de tekst: "Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van vakantiepark Buitenplaats De Rieverst, plaatsen van reclame en het vervangen van de erfafscheidign, De Rieverst 77 7955PZ IJhorst, [SHT02C03914] Staphorst C 3914" (overgenomen met spelfout).

Uit de mededeling in het huis aan huisblad van 4 oktober 2022 blijkt bovendien dat met dit besluit samenhangt dat 263 bomen moeten worden gekapt. Dit is als een apart besluit bekend gemaakt. Wij stellen bij deze tevens bezwaar in tegen dit besluit.

De Natuurbeschermingswacht kan zich niet verenigen met de twee besluiten om de onderstaande gronden.

Vanwege de totale omvang van het project. bestaande uit het terrein bouwrijp maken, waaronder het kappen van vele bomen, wegaanleg, bouwen van woningen en mogelijk meer, achten wij de kans niet uitgesloten dat dit omvangrijke project significante gevolgen kan hebben voor één of meer natura 2000-gebieden.

Ten onrechte, want in strijd met de Habitatrichtlijn en rechtspraak van het Hof van Justitie, heeft u het project opgeknipt in twee besluiten, namelijk de realisatie en bomenkap.

De passende beoordeling en de twee besluiten zijn niet voor eenieder ter inzage gelegd. Artikel 6 lid 3 van de Habitatrichlijn vereist dit wel. Ten onrechte is de reguliere procedure gevolgd en niet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.


Conclusie
Om bovenstaande redenen kunnen de twee besluiten niet instand gehouden worden.


Procesdossiers
Ik verzoek u de procesdossiers met spoed en enkel digitaal te verstrekken, zodat wij de mogelijkheid krijgen om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.


Met vriendelijke groet,
namens de Natuurbeschermingswacht,


ing. Geert Starre, secretaris
Statuten: https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-contact.html


bijlagen:
- uittreksel kandelsregister
- machtiging