aan:     College gemeente Westerveld
       Postbus 50
       7970 AB Havelte

betreft:   BEZWAAR Eemster 53 Dwingeloo

datum:    4 okt 2022

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Bij deze maakt de Natuurbeschermingswacht bezwaar tegen uw besluit met de volgende kenmerken:
 
gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-385222.html
verzenddatum: 23-08-2022
zaaknummer:  329195
titel:     Dwingeloo, Eemster 53, 7991 PR, uitbreiding aan ligboxenstal


Grond bezwaar
Door de toename van het dieraantal, kan het project significante effecten hebben, omdat de Rav-emissiefactoren waarmee gerekend is, niet kloppen met de werkelijke uitstoot.


Dierenaantallen
Huidige situatie: 175 melkkoeien en 120 stuks vrouwelijk jongvee.

Na de uitbreiding en wijzigingen worden in totaal 265 melkkoeien en 150 stuks vrouwelijk jongvee worden gehouden in een emissiearme stal.


Werkelijke emissiefactoren hoger
Tijdens een briefing van de Tweede Kamer is door het RIVM informatie over de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) besproken. Het betreft de briefing (vergadering) met de volgende kenmerken:
 
titel:    RIVM over totstandkoming top 100 stikstofbronnen en AERIUS,
       Technische briefing
datum:    25 mei 2022
van:     Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
url:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03987

url debat gemist:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/28570

Ik citeer mevrouw Margreet van Zanten van emissieregistratie RIVM in de briefing:

"De emissiefactoren die wij bij de emissieregistratie gebruiken bij het berekenen bij de emissies uit stallen, zijn in de basis gebaseerd op de RAV-lijst, is Regeling Ammoniak Veehouderijen en die worden aangepast op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en dat betekent in dit geval dat voor diverse staltypen met emissiereducerende technieken, de emissiefactor die gebruikt wordt binnen de emissieregistratie, hoger ligt dan de emissiefactor op de RAV-lijst.

Gemiddeld gesproken gaat het dan om een factor 2 maar de range ligt tussen de 1.1 en de 3.8.
"


Navraag RIVM
Bij navraag van de Natuurbeschermingswacht bij het RIVM, verwees het RIVM ons per email naar het volgende rapport waarop de range van 1.1 tot 3.8 gebaseerd is.

Het betreft het volgende rapport:

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, M.B.H. Ros, G.L. Velthof, J. Vonk en T. van der Zee (2021). Emissies naar lucht uit de landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019. Wageningen, WOT Natuur & Milieu, WOt-technical report 203. 238 p.; 26 tab.; 8 figs.; 72 ref.; 32 bijl.

Vindplaats: https://edepot.wur.nl/544296


Toename stikstof
De werkelijke uitstoot van stikstof zal dus groter zijn dan vermeld in de Aanmeldingsnotitie m.e.r. met de volgende kenmerken:
 
opdrachtnemer:   Agrifirm NWE B.V., Agrifirm Exlan Meppel
datum:       18 december 2020
projectleider:   ing. A.S. Dijkstra
uitvoerder:    ing. R. Groothuis


De conclusie in het besluit dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen, is daarom onjuist.

Door de toename van stikstof zal het besluit geen stand kunnen houden.


Met vriendelijke groet,


ing. Geert Starre, secretaris/gemachtigdebijlagen
- machtiging
- uittreksel handelsregister

Statuten: https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-contact.html