aan:     college De Fryske Marren
       postbus 101
       8500 AC Joure

betreft:   BEZWAAR en WOO-verzoek mono-mestvergisters

datum:    28 sept 2022

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Bij deze maken wij bezwaar tegen een aantal (16) van uw besluiten inzake mono-mestvergisters, zie bijlage 1.

De kern van ons bezwaar is een volledig gebrek aan inspraakmogelijkheden. Omdat de plannen of projecten:
 1. significante effecten kunnen hebben, is artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn van toepassing;
 2. mogelijk aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, is het verdrag van Aarhus van toespassing.

Omdat zowel de Habitatrichtlijn als het verdrag van Aarhus van toepassing zijn, had het college eenieder inspraakmogelijkheden moeten bieden. Ten onrechte, want in strijd met Unie-recht, zijn reguliere vergunningen verleend.


Gebrek aan informatie
Omdat het college geen informatie openbaar gemaakt heeft voor eenieder, verzoek ik alsnog daarom.

Ik verzoek u digitaal en machineleesbaar openbaar te maken voor eenieder, op basis Wet open overheid, volgende informatie:
 1. alle aanvragen betreffende de besluiten
 2. de besluiten
 3. onderliggende informatie waaronder:
  1. bijlagen
  2. natuurtoetsen
  3. bestaande vergunningen
  4. vergunningen of positieve weigeringen van de provincie

Ik verzoek dus tevens een besluit op verzoek om openbaarmaking. Ik verzoek u om enkel digitale openbaarmaking, bij grote voorkeur niet op papier.

Tenslotte verzoek ik u om de te openbaren informatie ook daadwerkelijk voor eenieder openbaar te maken door publicatie online.


Belang
Aan een toetsing 1:2 lid 3 Awb kunt u niet toekomen, omdat u niet voldaan heeft aan de inspraakverplichtingen van het Unie-recht.


Overleg
Wij zijn altijd bereid tot overleg. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.


Statuten
Zie voor onze statuten:
https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-contact.html


Met vriendelijke groet,
namens de stichting Natuurbeschermingswacht,


ing. Geert Starre
secretarisLijst bijlagen:
 1. de publicaties
 2. machtiging
 3. inschrijving handelsregister


BIJLAGE 1: de publicaties


publicatie 1
Vegelinsweg 29 te Vegelinsoord: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220414/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392325


publicatie 2
It Rak 2 te Vegelinsoord: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220453/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392306


publicatie 3
Koarte Ekers 1 a te Joure: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220410/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392319


publicatie 4
Middenweg 6 te Vegelinsoord: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220455/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392300


publicatie 5
Swettepoelsterdyk 3 te Broek: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220471/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392276


publicatie 6
Hornstermeerweg 1 te Vegelinsoord: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220409/)
Datum publicatie
31-08-2022
Jaargang en nummer
Gemeenteblad 2022, 392333


publicatie 7
Vegelinsweg 34 te Joure: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220421/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392308


publicatie 8
Graverij 5 te Akmarijp: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220460/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392283


publicatie 9
De Dolten 4 te Oudehaske: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220456/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392296


publicatie 10
Nije Kampen 3 te Vegelinsoord: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220412/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392328


publicatie 11
Reidlânsdyk 3 te Terkaple: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220458/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392290


publicatie 12
De Traen 6 te Vegelinsoord: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220454/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392303


publicatie 13
Vegelinsweg 21 te Joure: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220415/)
Datum publicatie 14-09-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 412030


publicatie 14
Vegelinsweg 48 te Vegelinsoord: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220413/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392317


publicatie 15
Tweehuis 1 te Vegelinsoord: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220457/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392292


publicatie 16
Lange Ekers 10 te Oudehaske: verleende vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220459/)
Datum publicatie 31-08-2022
Jaargang en nummer Gemeenteblad 2022, 392286