aan:     College van de gemeente Meppel
       Postbus 501
       7940 AM Meppel

betreft:   GRONDEN BEZWAARSCHRIFT: Bremenbergweg 6 Nijeveen

datum:    28 juli 2021

van:     Natuurbeschermingswacht
       info@natuurbeschermingswacht
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944GM Meppel
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Hierbij vullen wij onze gronden aan n.a.v. uw brief met de volgende kenmerken:
 
datum:     6 juli 2021
uw kenmerk:   1508474/1525521


Inspraakverplichtingen
In ons pro-forma bezwaarschrift verwezen wij naar een beroepschrift van ons, om te onderbouwen dat inspraakmogelijkheden voor een ieder verplicht zijn.

Daar blijven wij bij: ten onrechte heeft het college de aanvraag niet ter inzage gelegd voor inspraak voor een ieder.

Wij zien ons in deze stelling gesterkt door een recente uitspraak van de Afdeling:
https://www.raadvanstate.nl/@126126/inspraak-verplicht-natuurvergunningen/, ECLI:NL:RVS:2021:1507.

De oplossing voor dit gebrek in het besluit is het huidige besluit vernietigen en eventueel de aanvraag met alle gegevens ter inzage te leggen in bijvoorbeeld een UOV met een rechtenverwijzing welke voldoet aan zowel het verdrag van Aarhus als de Habitatrichtlijn: inspraak voor een ieder oftewel het publiek.

Het huidige besluit bevat niet de juiste bijlagen.


Van rechtswege verleend
Omdat het een besluit van rechtswege is verleend is, is besloten in strijd met de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur op de volgende punten:
 1. het besluit is niet zorgvuldig voorbereid
 2. het besluit kent geen deugdelijke motivering
 3. het besuit is in strijd met hoger recht (Aarhus/Habitatrichtlijn)
 4. belangen worden niet gewogen
 5. het besluit is willekeurig genomen (niet elke aanvrager krijgt een van rechtswege verleende vergunning)

Daarbij komt dat bij de besluitvorming de AERIUS-calculaties niet betrokken zijn, omdat het college er niet over beschikte. Pas na vragen van ons is de informatie beschikbaar gekomen. Wij hebben een directe vraag gesteld of het college ten tijde van de besluitvorming beschikte over deze cruciale informatie, zie daarvoor de bijlage 1 in deze brief. Wij hebben geen antwoord gekregen. Wij gaan er daarom vanuit dat deze informatie ten onrechte niet betrokken is bij de besluitvorming.


De saldering inhoudelijk
Het plan dient passend beoordeeld te worden. De voortoets voldoet niet aan de eisen van een passende beoordeling.

In het bestand 'Stikstofberekening.pdf' staat:
"Door het verplaatsen van het depot en daarmee samenhangend de transportroutes en de locatie van het laden en lossen, neemt de depositie verwaarloosbaar toe. Hoewel de depositie op enkele hexagonen toeneemt van 0,00 naar 0,01 mol N/ha/jr, is de depositietoename afgerond nergens hoger dan 0,00 mol N/ha/jr. De verschilberekening is
opgenomen in de derde bijlage.
"

Uit de tekst blijkt dat er op enkele hexagonen wel sprake is van een toename (van depositie). In dat geval mag er volgens ECLI:NL:RBLIM:2021:4198, rechtsoverweging 16 geen toestemming worden gegeven:
"16. Als uit de passende beoordeling de eerder genoemde zekerheid niet is verkregen mag voor een project met significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied geen toestemming worden gegeven. Dat kan bijvoorbeeld al het geval zijn door een toename van de stikstofdepositie op één locatie in een Natura 2000-gebied. Die staat dan in de weg aan vergunningverlening (uitspraak van de Afdeling van 14 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3185; ro 8).[..].

Hoewel bovengenoemde uitspraak gaat over extern salderen lijkt ons de rechtsoverweging van toepassing omdat de emissiepunten verplaatsen.

Voor het project kan geen toestemming verleend worden. Dat is door het van rechtswege genomen besluit wel gedaan. Het besluit dient vernietigd te worden.


Verstoring Wet natuurbescherming, Soortenbescherming
Een korte schouw op locatie liet ons zowel vogels, broedende vogels als bomen zien. De aanwezigheid van vleermuizen is erg voor de hand liggend.


Beschermde dieren
Er is echter op geen enkele wijze rekening gehouden of onderzoek gedaan naar het verstoren. Er ten onrechte helemaal geen ecologisch onderzoek gedaan.

Ook zal bomenkap nodig zijn voor het plan. Daar is ook geen rekening mee gehouden, dit is samenhang met mogelijke broedvogels en/of jaarrond beschermde nesten.Met vriendelijke groet,


Geert Starre, secretaris

---

Bijlage 1: email met vraag aan RUD:


 

Re: stikstofberekening zandwinning Bremenbergweg Meppel

To [naam weg] on 2021-06-09 14:56
 
Goedemiddag [naam weg],

Ik heb overleg nodig met onze ecoloog. Na overlag kan ik pas weten of verder overleg nut heeft of dat de formele route nodug is. Ik heb een klein aantal werkdagen nodig, ook omdat we nu pas over informatie beschikken.

Parallel daaraan heb ik een aanvullende vraag, namelijk of ten tijde van de besluitvorming het overheidsorgaan (Meppel en/of RUD) beschikte over het rapport met de bijlagen stikstofcalculaties. Graag ontvang ik een bewijs van ontvangst voor de genoemde documenten.

Alvast bedankt,
Geert Starre